CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Zbiorniki retencyjne "Mokre"


Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Manowo


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Przedsięwzięcie wykonano w latach 1997-2000 wykorzystując dotację Ekofunduszu. W istniejących obniżeniach terenu stworzono 14 małych, rozproszonych na dużym terenie, zbiorników retencyjnych o wypłyconych brzegach. Przebudowano zdegradowane drzewostany na gruntach porolnych na powierzchni 50 hektarów. Wykorzystując korzystny wpływ zbiorników na glebę i klimat wprowadzono pod osłoną sadzonki drzew takich gatunków jak: buk, jesion, lipa, dąb, czereśnia, jodła, cis oraz jarząb szwedzki. Uwzględniając potrzeby fauny ulokowano budki i gniazda lęgowe oraz sztuczne wyspy dla ptactwa, schrony dla nietoperzy i miejsca hibernacji płazów i gadów. Drzewa stare i obumarłe pozostawiono jako nieodłączne ogniwo łańcucha troficznego i miejsca rozrodu specyficznych gatunków. Roślinność wodno-błotna i fauna związana ze środowiskiem zbiorników stworzyła optymalne warunki żerowania gniazdującego w sąsiedztwie orła bielika. Zachowano naturalny charakter krajobrazu, osobliwości przyrodnicze oraz istniejące torfowiska. Zwiedzającym udostępniono np. "pulsujące źródła" poprzez wykonanie skromnych urządzeń turystycznych. W ramach przedsięwzięcia stworzono lokalny system wodny, który ma istotne znaczenie dla gospodarki wodnej na obszarze Pomorza Środkowego i ochrony wód na terenach źródliskowych rzek związanych bezpośrednio z ochroną zlewni Morza Bałtyckiego. Dzięki temu systemowi stworzono warunki do zwiększenia biologicznej różnorodności i odporności ekosystemów, optymalne warunki dla rozwoju flory i fauny.


Dodatkowych informacji udziela:

mgr inż. Bolesław Wiśniowski, Nadleśniczy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Manowo, Manowo 54
tel.: (0 94) 318-32-91,
fax: (0 94) 318-32-81,
E-mail: manowo@szczecinek.rdlp.gov.pl


  Webmaster Strona główna IETU