KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - gmina/związek gmin 
podkategoria - gmina wiejska

 

Gmina Krynki

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Krynki

 

Gmina Krynki położona jest na pograniczu dwóch dużych obszarów chronionych – Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie. Obszary te odznaczają się bardzo urozmaiconą rzeźba terenu i posiadają wysokie walory krajobrazowe, wypoczynkowe i przyrodnicze. Bogactwo przyrody i piękno krajobrazu gminy obliguje do szczególnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

W latach 1995 – 2001 w gminie prowadzono planowe działania inwestycyjne służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami stałymi i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, zachowania bioróżnorodności, zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

W 1995 roku rozpoczęto porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej budując mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 1000 m3/dobę oraz część kanalizacji sanitarnej z przepompownią główną. W latach 1999 - 2001 kontynuowano budowę kanalizacji miejscowości Krynki. Nawiedzające w ostatnim okresie Podlasie susze, powodują spadek poziomu wód gruntowych. We wsiach najbardziej zagrożonych tym procesem zrealizowano inwestycje wodociągowe. W roku 2002 zmodernizowano stacje uzdatniania wody w Krynkach, Kruszynianach i Górce. W efekcie wspólnej inicjatywy Gminy i Nadleśnictwa powstały parkingi śródleśne, wieże widokowe oraz zbiorniki retencyjne w Kruszynianach, Szaciłach, Białogorcach, Świdziałówce i Krynkach. Wybudowano także około 20 śródleśnych oczek wodnych. Ponadto przygotowano pieszą i rowerową ścieżkę edukacji ekologiczno-kulturowej.

W 1999 roku w całej gminie całkowicie zmodernizowano oświetlenie uliczne.

W latach 1998-2002 wymieniono przestarzałe piece węglowe na energooszczędne ekologiczne piece opalane biomasą (trociny, wióry i inne odpady drzewne) w Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Kultury w Krynkach.

Działania inwestycyjne są wspierane aktywną edukacją ekologiczną – liczne konkursy propagują selektywną zbiórkę odpadów.

 

Urząd Gminy Krynki
16-120 Krynki, ul. Garbarska 16
tel./fax: (085) 72 28 550
e-mail: krynki.ug@atlasnet.pl
www.republika.pl/ug_krynki

Dodatkowych informacji udziela
Marian Panasiuk, wójt Gminy Krynki


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.