KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - gmina/związek gmin 
podkategoria - gmina miejsko-wiejska

 

Gmina Łapy

Modernizacja systemu ciepłowniczego z zastosowaniem biomasy w Mieście Łapy i pomp ciepła w otulinie NPN

 

Gmina Łapy wchodząca w skład powiatu białostockiego położona jest w środkowo zachodniej części województwa podlaskiego. Na terenie gminy, w dolinie rzeki Narew znajdują się unikatowe w skali Europy ekosystemy bagienne. Dla ich ochrony utworzony został Narwiański Park Narodowy. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe gmina podejmuje szereg działań dla ochrony i poprawy stanu środowiska. Najistotniejszą z podjętych inicjatyw była modernizacja systemu ciepłowniczego, która objęła miasto Łapy oraz dwie szkoły podstawowe położone w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Zastosowane rozwiązanie wyróżnia się znaczącym udziałem odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii w uciepłownieniu gminy.

W celu zminimalizowania ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza zlikwidowano 8 kotłowni węglowych, pozostałe kotłownie zmodernizowano i unowocześniono ciepłociągi. Dzięki tym działaniom powstała wysokowydajna kotłownia opalana biomasą (zrąbki drewna) i gazem ziemnym oraz w pełni zautomatyzowane kotłownie zasilane gazem. W budynkach szkolnych po modernizacji instalacji i kotłowni zastosowano pompy ciepła.

Wykorzystanie w tak szerokim zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii jest rozwiązaniem nowatorskim pod względem technicznym i przynosi duże wymierne korzyści dla środowiska. Rezultatem tych działań jest redukcja emisji pyłu o 99,9%, emisji dwutlenku siarki o 96% oraz znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla.

Efekt ten uzyskano dzięki zastosowaniu (po raz pierwszy w Polsce) elektrofiltru do odpylania spalin z kotłów opalanych zrąbkami drewna.

Modernizacja systemu w sposób kompleksowy rozwiązała kwestie zaopatrzenia miasta w ciepło i umożliwiła podłączenie budownictwa jedno- oraz wielorodzinnego, do tej pory z systemu wyłączonego.

Gmina realizuje również działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Szczególną wagę przywiązuje obecnie do uporządkowania gospodarki odpadami. Wdrażana jest selektywna zbiórka odpadów wspierana akcją edukacyjno-informacyjną.

 

Urząd Gminy Łapy
18-100 Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
tel. (085) 71 52 749, fax (085) 71 52 256
e-mail: umlapy@wp.pl
www.lapy.podlaskie.pl

Dodatkowych informacji udziela
Krystyna Rząca, inspektor


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.