KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - wyrób 
podkategoria - technologie czystszej produkcji

 

PKE SA Elektrownia “Siersza”

Wykorzystanie odpadów procesowych do produkcji nowej generacji materiałów możliwych do wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu

 

Uruchomienie w PKE SA Elektrowni “Siersza” w Trzebini produkcji czystej energii elektrycznej wymagało modernizacji bloków energetycznych, budowy i modernizacji instalacji ograniczających emisję SO2, NOx oraz pyłów. Realizując program ograniczenia negatywnego wpływu zakładu na środowisko Elektrownia stała się wytwórcą różnego typu odpadów poprocesowych, których właściwości umożliwiły uruchomienie produkcji materiałów wykorzystywanych w górnictwie czy przemyśle budowlanym. Wymagało to zmiany sposobu gospodarowania odpadami, budowy sześciu zbiorników retencyjnych do gromadzenia odpadów i popiołu dennego, opracowania technologii produkcji emulgatu i stabilizatu oraz budowy instalacji do ich produkcji. Odpady powstające w dużych ilościach w procesach energetycznego spalania węgla, transportem pneumatycznym kierowane są do zespołu zbiorników pośrednich i retencyjnych umożliwiających ich wydawanie z podziałem na poszczególne typy lub w postaci mieszanin o kontrolowanym wagowo składzie, w zależności od wymagań odbiorców.

Obecnie emulgat i stabilizat są stosowane przede wszystkim w górnictwie do wypełniania zrobów i pustek poeksploatacyjnych w wyrobiskach górniczych, wypełniania niecek. Elektrowniane odpady paleniskowe doskonale zastępują tradycyjny materiał podsadzkowy, jakim jest piasek wydobywany metodą odkrywkową. Wykorzystanie popiołów do prewencji przeciwpożarowej i metanowej ogranicza niebezpieczeństwo samozapłonu węgla w wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz eliminuje gromadzenie się metanu w pustkach. Są one także wykorzystywane do zabezpieczeń przeciwpożarowych na składowiskach odpadów, przy rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł. Ostatnie badania wykazały, że stabilizat ma bardzo dobre właściwości uszczelniające, a po dodaniu lotnych popiołów fluidalnych stanowi doskonały materiał do wykonania podbudowy dróg, uszczelniania wałów czy skarp.

PKE SA Elektrownia “Siersza” prowadząc kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia oddziaływań zakładu na środowisko, uporządkowała i unowocześniła gospodarkę odpadami, zapewniając ich odzysk i eliminując procesy składowania na przyległym składowisku, które pełni obecnie funkcję rezerwy awaryjnej a w przyszłości planowane jest przeprowadzenia jego rekultywacji technicznej.

 

PKE SA Elektrownia “Siersza”
32-541 Trzebinia
tel. (032) 71 17 219, fax (032) 61 21 335
e-mail: sekretariat@elsiersza.pke.pl
www.elsiersza.pke.pl

Dodatkowych informacji udziela
inż. Leszek Krzemień, zastępca dyrektora ds. technicznych


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 11-12-2003 r.