KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - gmina/związek gmin 
podkategoria - gmina miejska

 

Gmina Żywiec

Systemowe rozwiązania w zakresie zarządzania i gospodarki odpadami komunalnymi jako realizacja programu zrównoważonego rozwoju miasta Żywiec

 

Żywiec jest jedną z najbardziej malowniczych polskich miejscowości. Leży w Kotlinie Żywieckiej u zbiegu rzek Soły i Koszarawy, nad zbiornikiem zaporowym, zwanym Jeziorem Żywieckim. Całość podjętych działań na rzecz ochrony środowiska i zachowania go w dobrym stanie jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju miasta, które ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe ma ambicje zostać bazą turystyczną regionu. Od 1992 roku realizowany jest program gospodarki odpadami komunalnymi polegający na segregacji surowców wtórnych “u źródła”, zbiórce odpadów szkodliwych i uciążliwych (baterie, przeterminowane leki, akumulatory itp.), kompostowaniu wysegregowanych odpadów organicznych i bio-odpadów, deponowaniu niewykorzystanej reszty na składowisku. W działaniach tych uczestniczy obecnie 92% mieszkańców Żywca. Dzięki segregacji i zbiórce bio-odpadów uzyskano 45% odzysk surowców wtórnych, eliminację odpadów organicznych ze składowiska, a także zmniejszenie tempa wypełniania składowiska i ograniczenie migracji gazu wysypiskowego do atmosfery. Od 1999 roku zlikwidowano 34 dzikie wysypiska śmieci. Zaangażowanie i aktywne włączenie się mieszkańców w segregację odpadów było możliwe dzięki realizacji autorskiego programu edukacyjno-informacyjnego. W celu prowadzenia edukacji ekologicznej w 1996 roku rozpoczęło działalność Miejskie Centrum Ekologiczne. Żywieckie rozwiązania organizacyjne i edukacyjne stanowią wzorce dla wielu lokalnych i regionalnych jednostek samorządowych. W działania zainicjowane przez Żywiec włączyły się pozostałe gminy Żywiecczyzny, które weszły w skład Spółki “Beskid” administrującej Zakładem Utylizacji Odpadów.

W gminie konsekwentnie prowadzone są systemowe działania poważnie wpływające na zachowanie oraz poprawę stanu środowiska. Wybudowano oczyszczalnię ścieków obsługującą 75% ludności. Stopniowo rozbudowywane są sieci wodociągowa i kanalizacyjna, z których korzysta ponad 75% mieszkańców. Ponadto na terenie gminy działa 20 oczyszczalni przydomowych. Dla ochrony powietrza przed niską emisją wybudowano średnioprężną sieć gazową. Ochroną prawną objęto te obszary miasta, które zachowane są w stanie półnaturalnym lub gdzie znajdują się cenne okazy oraz obiekty przyrodnicze.

Nowe wyzwania podjęte przez samorząd gminy to odnowa gospodarcza terenów poprzemysłowych oraz działania zmierzające do oczyszczenia Jeziora Żywieckiego, co jest warunkiem rozwoju turystyki, a szczególnie ekoturystyki i agroturystyki. Żywiec jest liderem integracji działań wszystkich gmin leżących wokół Jeziora.

 

Urząd Miejski
34-300 Żywiec, ul. Powstańców Śląskich 9
tel. (033) 86 66 929, fax (033) 86 13 917
e-mail: sekretariat@zywiec.pl
www.zywiec.pl

Dodatkowych informacji udziela
Edyta Gara, inspektor, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.