KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - gmina
podkategoria - gmina wiejska

 

Gmina Korycin

Kompleksowe działania Gminy Korycin w dziedzinie ochrony środowiska w latach 1992-2003

 

Teren gminy Korycin rozciąga się między Puszczą Knyszyńską a Biebrzańskim Parkiem Narodowym i leży w obszarze Zielonych Płuc Polski, charakteryzującym się najmniejszym zanieczyszczeniem środowiska w kraju.

W celu zachowania tych unikalnych warunków środowiska gmina Korycin od wielu lat realizuje programy ekologiczne którym towarzyszy aktywna edukacja.. W latach 1992-1998 wykonano 70 km sieci wodociągowych i niezbędnych przyłączy, a także zbudowano dwie hydroforownie, co umożliwiło włączenie do wodociągów zbiorczych wszystkich wsi z terenu gminy. Rozwiązano również problem sezonowego niedoboru wody we wsiach Krukowszczyzna i Białystoczek.. W 1995 roku oddano do użytku gminną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, o przepustowości 160 m3/dobę, przystosowaną również do przyjmowania ścieków dowożonych. Do głównego kolektora sanitarnego podłączonych jest 110 posesji. W warunkach zabudowy kolonijnej dobrze spełniają swoją rolę przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.

We współpracy z sąsiednimi gminami stworzono program gospodarowania odpadami. W 2002 roku wybudowano nowoczesny Międzygminny Zakład Utylizacji i Składowania Odpadów Stałych w Poświętnem (gmina Suchowola). Do programu selektywnej zbiórki odpadów włączono wszystkich mieszkańców.

Zachowaniu bioróżnorodności służy oddany w 2002 roku zbiornik małej retencji.

Z inicjatywy Gminy Korycin opracowano dla Związku Gmin “Kumiałka Biebrza”, pierwszy w skali kraju, system ogrzewania obiektów publicznych w oparciu o odnawialne źródła energii i bioenergetyczne paliwa. Realizacja inwestycji zakończy się w 2004 roku.

 

Urząd Gminy Korycin
16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2 A
tel. (085) 72 29 181, faks (085) 72 29 180
e-mail: korycin@kki.net.pl
www.korycin.pl

Dodatkowych informacji udziela
Mirosław Lech, wójt Gminy Korycin


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.