KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2004

 

kategoria PRZEDSIĘBIORSTWO

Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w elektrociepłowni gazowej we Władysławowie

ENERGOBALTIC Sp. z o.o.

ENERGOBALTIC Sp. z o.o.
80-758 Gdańsk  ul. Stary Dwór 9
tel. (58) 301 13 21
faks (58) 301 45 14
e-mail: info@energobaltic.com.pl
www.energobaltic.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Ewa Kochanowska, Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego, Mirosława Czepulonis, Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych

 
 
Elektrociepłownia gazowa we Władysławowie powstała w celu wykorzystania gazu odpadowego, towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na platformie wiertniczej na Bałtyku. Gaz odpadowy, spalany wcześniej bezproduktywnie w pochodni na platformie, stał się źródłem energii i surowcem.

Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych przyniosło ogromne efekty ekologiczne. Unikalną technologią jest bardzo rzadko spotykany w przemyśle wydobywczym przesył gazu w postaci fazy gęstej przez rurociąg o niewielkiej średnicy na znaczne odległości. Rurociąg zbudowany jest z użyciem unikatowej w skali światowej technologii giętkiego rurociągu stalowego spawanego na powierzchni morza, a następnie zatapianego. Elektrociepłownia wyposażona jest w turbiny gazowe o najlepszych parametrach technicznych, nowoczesne kotły gazowe i rafinerię gazu. Miejska sieć ciepłowniczej o długości około 10 km posiada 120 nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych węzłów ciepłowniczych.

Na platformie wydobywczej zainstalowano stację służącą do osuszania i sprężania gazu odpadowego, otrzymywanego w trakcie stabilizacji ropy wydobywanej spod dna morskiego. Gaz sprężony do ciśnienia 130 barów przesyłany jest na ląd podmorskim rurociągiem o długości 82,5 km i średnicy 115 mm, który jest zakopany w dnie morskim na głębokości od 1,0 do 3,5 m.

W części rafineryjnej elektrociepłowni z gazu separuje się ciekłe frakcje – propan-butan (LPG) oraz kondensaty gazowe (C5+). Po ich oddzieleniu lekki gaz przesyłany jest do budynku elektrociepłowni, gdzie w dwóch turbozespołach wyposażonych w turbiny gazowe produkcji Rolls Royce następuje jego spalanie. Spaliny po przepracowaniu w turbinie gazowej i wytworzeniu energii elektrycznej kierowane są do kotłów wodnych odzysknicowych, w których następuje przekazanie ciepła do obiegu ciepłowniczego. Emisja produktów spalania do atmosfery jest w sposób ciągły monitorowana.

Dzięki wybudowaniu stacji separacji i magazynowania gazu EC Władysławowo wytwarza: energię elektryczną, energię cieplną, gaz propan-butan oraz kondensaty gazowe.

Inwestycja, której koszt wyniósł około 175 mln zł została sfinansowana ze środków własnych udziałowców oraz EKOFUNDUSZU, NFOŚiGW oraz BOŚ.

Zrealizowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnymi trendami w światowej energetyce, stanowiąc doskonały przykład racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska.

Efektem przeprowadzonej inwestycji jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery: SO2 – 99,9%, NOx – 98,5%, CO – 99,9%, CO2 – 85,6%, pył ogółem – 99,5%. Likwidacji uległo 120 lokalnych kotłowni węglowych.

Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w ubojni drobiu

Przedsiębiorstwo Drobiarskie “DROBEX” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Drobiarskie “DROBEX” Sp. z o.o. 
80-050 Solec Kujawski
ul. Powstańców 19
tel. (52) 387 61 03  faks (52) 387 61 55
e-mail: sekretar@drobex.com.pl
www.drobex.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Zenon Pieńkos, Prezes Zarządu

 
 

Przedsiębiorstwo Drobiarskie “DROBEX” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim powstało w 1987 roku.

Chcąc sprostać zwiększonej konkurencji i wykorzystać możliwości płynące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w 2001 roku oddano do użytku w pełni nowoczesny i kompleksowy zakład produkcyjny, spełniający najwyższe europejskie normy i standardy. Przedsiębiorstwo zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska dzięki: stosowaniu najlepszych dostępnych technologii BAT, wdrożeniu programów gospodarczego wykorzystania odpadów, wykorzystywaniu energii w najbardziej efektywny sposób, ograniczeniu zużycia wody, zapobieganiu awariom i ograniczaniu ich ewentualnych skutków. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i eliminowania wszelkich zagrożeń przedsiębiorstwo wdrożyło system HACCP. W czerwcu 2004 r. PD “DROBEX” otrzymało pozwolenie zintegrowane dla instalacji do uboju drobiu – jest to jedno z pierwszych w Polsce pozwoleń uzyskanych przez zakład branży drobiarskiej.

Zastosowane przez przedsiębiorstwo technologie pozwoliły na osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych. Dzięki modernizacji systemu ciepłowniczego obniżono emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Powstałe podczas procesu produkcji ścieki oraz ścieki komunalne po podczyszczeniu (procesy flokulacji i flotacji) odprowadzane są do kanalizacji miejskiej.

W 2004 roku wdrożono opracowaną w Katedrze Chemii Środowiska ATR w Bydgoszczy specjalnie dla firmy DROBEX metodę odzysku odpadów poprodukcyjnych i osadów pościekowych.

Całość osadu z podczyszczalni ścieków i 13% odpadów poubojowych zostaje przetworzona na polepszacz gleby “Biocal”, nadający się do rolniczego wykorzystania. Pozostałe odpady poprodukcyjne sprzedawane są odbiorcom zewnętrznym. W przypadku braku zbytu całość odpadów może być przerabiana na “Biocal”.

Odpady komunalne pochodzące zarówno z biur, jak i procesu produkcyjnego poddawane są segregacji na terenie zakładu i przekazywane do unieszkodliwienia. Wszystkie odpady powstające w zakładzie są w pełni zagospodarowywane.

Dzięki zastosowaniu w systemach chłodzenia amoniaku zamiast freonu zminimalizowane zostało ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej. Chłodzenie wodą lodową sukcesywnie zastępowane jest chłodzeniem powietrzem (docelowo planowane jest całkowite przejście na chłodzenie powietrzem).

Nowa ubojnia drobiu składa się z dwóch wzajemnie ze sobą połączonych budynków – produkcyjnego, technicznego i magazynowego oraz administracyjno-socjalnego. Blok magazynów chłodniczych powiązanych z ekspedycją produktu gotowego zamyka ciąg produkcyjno-ekspedycyjny. Cały proces produkcji sterowany jest pod kątem oszczędnego wykorzystania surowców i nośników energii.

Przy systemie dwuzmianowym maksymalna wydajność zakładu wynosi 96 tys. sztuk brojlerów na dobę. Głównymi odbiorcami produktów PD “DROBEX” są sieci marketów i hipermarketów. Towar eksportowany jest do Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i Rosji.

 

Stworzenie systemu małej retencji w Nadleśnictwie Garwolin

Nadleśnictwo Garwolin

Nadleśnictwo Garwolin
08-400 Miętne  ul. Główna 3
tel. (25) 682 22 04 do 06
faks (25) 682 22 04 wew.13
e-mail: n-ctwogarwolin@post.pl
http://www.lasy.warszawa.pl/garwolin
Dodatkowych informacji udziela Jan Karwowski, Nadleśniczy

 
 

W celu zwiększenia możliwości retencyjnych lasów, uregulowania stosunków wodnych w kompleksach leśnych, odtworzenia i zachowania środowisk wodno-błotnych, poprawy kondycji zdrowotnej drzewostanów oraz walorów krajobrazowych Nadleśnictwo Garwolin zrealizowało w latach 2000 – 2003 program małej retencji. Większość środków finansowych na realizację przedsięwzięcia uzyskano z Ekofunduszu, pozostałe stanowiły środki własne nadleśnictwa (26%) oraz dotacje z WFOŚiGW w Warszawie.

Program małej retencji w Nadleśnictwie Garwolin obejmował budowę nowych oraz renowację i odbudowę istniejących zbiorników wodnych, a także połączenie ich z siecią hydrogeologiczną poszczególnych kompleksów leśnych. Powstało 39 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni lustra wody 14,50 ha oraz 1 ha obszaru bagiennego. Budowa zbiorników wodnych wiązała się z koniecznością stworzenia niezbędnej infrastruktury w postaci sieci rowów oraz kilkunastu drewnianych zastawek. Oczyszczono i pogłębiono ponad 17 km rowów. Urządzenia te służą zasilaniu zbiorników wodą, dzięki czemu jej nadmiar występujący w okresie przedwiośnia jest zatrzymywany i magazynowany. W miesiącach letnich rozwiązanie to uniemożliwia odpływ wody z terenów leśnych.

Wszystkie zbiorniki retencyjne obsadzono owoco- i miododajnymi krzewami, które stanowią dodatkową bazę żerową ptaków, a także miejsca ich schronienia i gniazdowania. Dobór gatunków krzewów i ich rozmieszczenie podnoszą walory krajobrazu. W drzewostanach sąsiadujących ze zbiornikami wodnymi wywieszono gniazda lęgowe i schrony dzienne dla nietoperzy. System małej retencji pozwolił na udział Nadleśnictwa Garwolin w programie odbudowy populacji rodzimych gatunków raków.

W Nadleśnictwie Garwolin przeważają lasy sosnowe. Zwiększenie możliwości retencyjnych zahamowało proces degradacji siedlisk leśnych. Uregulowanie stosunków wodnych wpływa korzystnie na wzrost różnorodności biologicznej i zwiększa szansę na uzyskanie odnowień naturalnych jesionu, olszy i dębu. Umożliwi to przebudowę drzewostanów sosnowych na liściaste i mieszane, a tym samym dostosowanie składu gatunkowego do panujących warunków siedliskowych. Stabilna gospodarka wodna ma również korzystny wpływ na zdrowotność i odporność drzewostanów. System ma także duże znaczenie dla ochrony przeciwpożarowej.

Stworzony przez Nadleśnictwo Garwolin system retencyjny stanowi wzorcowe rozwiązanie w zakresie rewaloryzacji i ponownego wykorzystywania niegdyś istniejących spiętrzeń i zbiorników oraz ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i rezerwatów.

Przeprowadzone prace mają swój oddźwięk społeczny. Odtworzone bagna śródleśne to ciekawe miejsca do odpoczynku na łonie natury, a także do edukacji ekologicznej społeczeństwa niewątpliwie podnoszące atrakcyjność turystyczną tego terenu.

 

 

kategoria WYRÓB

System retencyjno – dozujący “Olza” chroniący przed zasoleniem wody Odry

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A., Jastrzębie Zdrój

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A.
44-335 Jastrzębie Zdrój 
ul. Chlebowa 22
tel. (32) 476-30-73
faks (32) 476-30-70
e-mail: pgwir@ka.onet.pl
http://pgwir.pl  
Dodatkowych informacji udziela Jacek Pustelnik, Prezes Zarządu

 
 
Kopalnie należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz część kopalń Kompani Węglowej S.A. korzystają ze zbiorczego systemu odprowadzania wód zasolonych “Olza”, którym zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z Jastrzębia Zdroju. Słone wody kopalniane przerzucane są kolektorem “Olza” poza zlewnie rzek o małych przepływach naturalnych – Rudy, Pszczynki, Szotkówki, Leśnicy i Olzy - i bezpiecznie odprowadzane do Odry.

System retencyjno-dozujący ,,Olza'' obejmuje osadniki powierzchniowe, pompownie wprowadzające wody z tych osadników do kolektora zbiorczego, zbiorniki retencyjne oraz instalację zrzutową. Całkowita długość systemu z rurociągami dosyłowymi z kopalń wynosi ponad 100 km. System obejmuje ponadto wytrącanie z wód kopalnianych zawiesiny baru i radu. Dzięki temu zmniejsza się obciążenie środowiska pierwiastkami promieniotwórczymi, gdyż osady zawierające związki baru i radu składowane są w głębokich, nieczynnych wyrobiskach kopalnianych.

Zastosowane zabezpieczenia eliminują do minimum zagrożenie zanieczyszczenia środowiska wzdłuż trasy przebiegu rurociągów przerzutowych, które może wystąpić w wyniku awarii. Modernizacja wszystkich pompowni pozwoliła na obniżenie energochłonności systemu o około 20%.

Istota eksploatacji systemu polega na odprowadzeniu dopuszczalnej ilości wód zasolonych, która nie spowoduje przekroczenia wymaganej czystości. W przypadku gdy przepływ rzeki nie jest wystarczający konieczne jest ograniczenie zrzutu wód zasolonych do rzeki i okresowe gromadzenie ich nadmiaru w zbiornikach retencyjnych.

Precyzyjne dozowanie wód zasolonych pozwala z 90% prawdopodobieństwem utrzymywać w Odrze stężenia jonów Cl poniżej 300 mg/dm3. Nigdy nie dochodzi też do stężenia jonów siarczanowych powyżej 200 mg/dm3.

Program obliczeniowy ,,Olza-dyspozytor" pozwala na precyzyjny dobór parametrów równoległej pracy ośmiu pompowni. Dobór ten uwzględnia dotrzymanie norm czystości Odry, minimalną energochłonność procesu pompowania oraz utrzymanie bezpiecznych poziomów wody w osadnikach i zbiornikach retencyjnych.

System “Olza” jest dobrym przykładem optymalnego rozwiązania, w którym zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju łączy efektywność gospodarczą z poprawą stanu środowiska i ochroną jego zasobów przyrodniczych.

 

kategoria GMINA / ZWIĄZEK GMIN

Nowoczesne zarządzanie środowiskiem w Gminie Gdańsk

Miasto Gdańsk

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. (58) 323 64 65
faks (58) 323 66 95
e-mail: wosr@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl
Dodatkowych informacji udziela Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska

 
 
Liczne programy inwestycyjne i inicjatywy realizowane w Gdańsku udowadniają, że zarządzanie środowiskiem w gminie odbywa się w sposób nowoczesny, na miarę wymagań prawa ochrony środowiska i oczekiwań mieszkańców.

Gmina rozwija się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a polityka ekologiczna jest prowadzona w ramach Lokalnej Agendy 21.

O skuteczności działań w zakresie gospodarki ściekowej świadczy znacząca poprawa czystości wód morskich po obu stronach ujścia Wisły Przekop oraz otwarcie nieczynnych przez wiele lat kąpielisk wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej oraz na Mierzei Wiślanej.

Poprawę bezpieczeństwa wgłębnych ujęć wody do picia zapewnia aktualnie realizowane w Pasie Nadmorskim odwodnienie stref ochronnych ujęć wody oraz adaptacja terenu na cele rekreacyjne. Zagospodarowaniu podlega 160 ha, które stanowić będą doskonały teren rekreacyjny dla mieszkańców.

Dla ochrony miasta przed powodzią zmodernizowano wały przeciwpowodziowe.

Od 1997 roku Gdańsk konsekwentnie realizuje plan ograniczenia zanieczyszczeń powietrza obejmujący modernizację systemu ciepłowniczego, przebudowę tras komunikacyjnych oraz wymianę taboru miejskiego. Stan powietrza jest monitorowany przez Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, stanowiącą pierwszą w Polsce samorządową sieć monitoringu powietrza.

W ostatnich latach na terenie Gdańska powstało około 40 km tras rowerowych. "Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny" jest wzorcowym działaniem pod względem rozwiązań organizacyjnych oraz efektywności – tylko w 2004 roku powstało ponad 10 km ścieżek rowerowych.

Od 1993 roku mieszkańcy Gdańska mają możliwość segregowania odpadów. Selektywna zbiórka odpadów nadal się rozwija i prowadzona jest wielokierunkowo.

Prawdziwą chlubą Gdańska są troskliwie chronione i stale uzupełniane tereny zielone, których rewaloryzacja prowadzona jest z uwzględnieniem ich historycznego charakteru. Na odtworzone tereny zieleni wprowadza się odpowiadające im formy aktywności o funkcji rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej.

Nowoczesne i w pełni demokratyczne zarządzanie środowiskiem wspiera powszechnie dostępna informacja w formie wydawnictw oraz stron internetowych. W mieście zadbano także o rozwój świadomości ekologicznej jego mieszkańców.

Ocenie efektów służyć ma zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju, coroczny przegląd jakości środowiska przygotowywany i wydawany w formie “Oceny stanu środowiska” za dany rok oraz planowany do wdrożenia w najbliższym czasie system Eko-Zarządzania i Audytowania –EMAS.

Miasto Gdańsk
województwo pomorskie
powierzchnia – 262 km2
liczba mieszkańców – 461 011
Miasto Gdańsk jest członkiem: European Sustainable Cities and Towns Campaign, ICLEI – International Council for Local Environmental Initiatives, UBC – Union of the Baltic Cities

 

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Puławy

Miasto Puławy

Urząd Miasta Puławy
ul. Lubelska 5
tel. (81) 886 22 25
faks (81) 887 97 68
e-mail: um@um.pulawy.pl
http://www.um.pulawy.pl
Dodatkowych informacji udziela Romana Kodłubaj, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 
 
Gmina miasto Puławy rozwija się w zgodzie ze współczesnymi potrzebami, ale też z poszanowaniem naturalnych walorów przyrodniczych. Zrównoważony rozwój miasta jest wynikiem działań proekologicznych oraz inwestycyjnych zapewniających coraz wyższą jakość życia mieszkańców. System zaopatrzenia w wodę obejmuje prawie wszystkich mieszkańców Puław oraz mieszkańców gmin Kazimierz Dolny i Końskowola. Do sieci kanalizacyjnej włączonych jest 97% mieszkańców miasta. Z sieci korzystają również dwie sąsiednie gminy. W 2003 roku zmodernizowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, przekształcając ją w nowoczesny zautomatyzowany obiekt.

Wysoki stopień gazyfikacji oraz budowa sieci ciepłowniczej pozwoliła na ograniczenie niskiej emisji. Do ograniczenia hałasu i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych przyczyniła się przebudowa struktury komunikacyjnej oraz tabor komunikacji miejskiej spełniający wymagania normy ochrony środowiska Euro II. Puławy są pierwszym miastem w województwie lubelskim realizującym zintegrowany system unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wszyscy mieszkańcy są objęci selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych. Miasto posiada nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ze składowiskiem odpadów. Działalność ZUOK i selektywna zbiórka pozwala w ciągu roku ograniczyć o 40-50% ilość odpadów składowanych na składowisku. Dodatkowym efektem działalności ZUOK i komunalnej oczyszczalni ścieków jest produkcja biogazu oraz energii elektrycznej.

Puławy są unikalnym miastem, które rozwinęło się na założeniu pałacowo-ogrodowym, zachowując jego podstawowe elementy przestrzenne i bogactwo środowiska przyrodniczego. Uatrakcyjnieniu walorów lokalnego krajobrazu i wyeksponowaniu historycznych założeń przestrzennych służy wprowadzanie nowych zespołów zieleni urządzonej, uzupełnianie nasadzeń oraz korekta zadrzewień o charakterze historycznym. Miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów.

Liczne nagrody potwierdzają wysoki poziom edukacji ekologicznej zarówno formalnej, jaki i nieformalnej.

Miasto Puławy
województwo lubelskie
powierzchnia gminy - 50,61 km2
liczba mieszkańców - 52 050
liczne zabytki: Pałac Czartoryskich, Świątynia Sybilli, Domek Gotycki, dzięki którym miasto nosi nazwę Polskich Aten

 

Kompleksowe działania Gminy na rzecz ochrony środowiska

Gmina Nowa Dęba

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
39-460 Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3
tel. (15) 846 26 71
faks (15) 846 51 37
e-mail: gmina@nowadeba.npl.pl
http://nowadeba.npl.pl  Dodatkowych informacji udziela Aleksander Mokrzycki, Główny Specjalista ds. Infrastruktury

 
 
W krajobrazie gminy Nowa Dęba dominują lasy - pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Rejon ten wyróżnia się także wyjątkowo dużymi zasobami wód gruntowych oraz powierzchniowych stanowiąc ostoję rzadkich okazów fauny i flory. Działania gminy charakteryzuje gospodarskie myślenie, kreatywność oraz otwartość na nowe technologie.

Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunalnych w 2003 roku oddano do użytku miejską kotłownię o mocy 8 MW opalaną zrębkami, która zaopatruje w ciepło ponad połowę miasta. Kompleksowość rozwiązania polega na tym, że wraz z budową ciepłowni powstał zakład przygotowania paliwa, a na nieużytkach założono plantację wierzby energetycznej o powierzchni 80 ha. W uprawie wierzby wykorzystywany jest preparat “Biocal” - nawóz wytwarzany z osadów ściekowych i odpadów organicznych oraz popiołu ze spalania biomasy w kotłowni.

Ponadto zmodernizowano system ogrzewania w 9 budynkach użyteczności publicznej. Gmina Nowa Dęba jest w 99% zgazyfikowana, charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania i skanalizowania. Całość ścieków oczyszczana jest w dwu oczyszczalniach. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia miejska (z redukcją biogenów) posiada rezerwę pozwalającą na przyłączenie nieskanalizowanych jeszcze miejscowości.

Na terenie gminy zlikwidowano dzikie wysypiska porządkując teren i ustawiając na nim pojemniki na odpady. W dobrowolnej, selektywnej zbiórce odpadów bierze udział 63% mieszkańców - zorganizowano system pojemnikowy na terenie miasta oraz workowy na terenach wiejskich. Wśród działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody warto podkreślić objęcie różnymi formami ochrony kompleksu stawów rybnych wraz z otaczającymi lasami, bagnami i łąkami, stanowiącymi ostoje ptaków wodnych i brodzących.

Na terenie gminy prowadzone są działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska i promocji odnawialnych źródeł energii. Gmina jest członkiem stowarzyszenia gmin Polska Sieć “Energie Cites”.

Miasto i Gmina Nowa Dęba
województwo podkarpackie
powierzchnia - 142 km2
liczba mieszkańców - 19 292
50% powierzchni Gminy zajmują lasy
Gmina leży na obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK WISŁO-SAN

 

Kompleksowe działania Gminy Korycin w dziedzinie ochrony środowiska w latach 1992-2004

Gmina Korycin

Urząd Gminy Korycin
16-140 Korycin
ul. Knyszyńska 2a
tel. (85) 722 91 81
faks (85) 722 91 80
e-mail: korycin@kki.net.pl
www.korycin.pl
Dodatkowych informacji udziela Mirosław Lech, Wójt Gminy

 
 
Korycin to gmina rolnicza słynąca z uprawy truskawek i nastawiona na rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Urokliwe i zadbane okolice Korycina zachęcają do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

W celu zachowania unikalnych warunków środowiska przyrodniczego Gmina Korycin systematycznie modernizuje i powiększa infrastrukturę ochrony środowiska, wprowadzając jednocześnie szereg nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i działań edukacyjnych.

Korycin posiada niewielkie zasoby wodne dlatego w pierwszej kolejności do wszystkich wsi gminy doprowadzono wodociąg. Mieszkańcy skupieni w społecznych komitetach partycypowali w kosztach inwestycji i często we własnym zakresie wykonywali dłuższe przyłącza. Rozbudowana i zmodernizowana w 2004 roku stacja wodociągowa zapewni dostateczną ilość wody pod odpowiednim ciśnieniem na potrzeby mieszkańców, zakładów pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Mając na uwadze ochronę wód rzek Brzozówka i Kumiałka, a w dalszej kolejności Biebrzy oraz przyrodniczych zasobów dolin tych rzek stworzono system kanalizacji gminy obejmujący mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz 350 oczyszczalni przydomowych. Oczyszczalnie te obsługują około 1500 mieszkańców i stanowią własność gminy. Jest to pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w Polsce.

W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery opracowano dla Związku Gmin “Kumiałka Biebrza” system ogrzewania obiektów publicznych wykorzystujący odnawialne źródła energii i bioenergetyczne paliwa. Realizacja inwestycji pozwoliła także na zagospodarowanie dużej ilości biomasy, głównie drewna z okolicznych lasów oraz wyeliminowanie spalania na polach niezagospodarowanej słomy. W kotły opalane biomasą zaopatrzone są zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i indywidualne gospodarstwa.

We współpracy z sąsiednimi samorządami stworzono program zagospodarowania odpadów. Selektywną zbiórką odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy gminy.

Gmina Korycin jest promotorem nowych rozwiązań organizacyjnych w ochronie środowiska, co świadczy o rozumieniu sensu obowiązujących w Europie przepisów i potrzeby realizowania polityki zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie mieszkańcy z wielkim pietyzmem kultywują tradycje i popularyzują wartości regionalne.

Gmina Korycin
województwo podlaskie
powierzchnia gminy – 117 km2
liczba mieszkańców – 3 589
Gmina położona jest na terenie Zielonych Płuc Polski, między Puszczą Knyszyńską a Biebrzańskim Parkiem Narodowym

 

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 22-12-2004 r.