KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2004 - WYRÓŻNIENIA

 

kategoria PRZEDSIĘBIORSTWO

Ochrona ekosystemu rzeki Narwi ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji oczyszczalni ścieków w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
18-400 Łomża
ul. Zjazd 23
tel. (86) 216 62 77  faks (86) 216 28 13
e-mail: mpwiklomza@hi.pl
http://www.mpwik.4lomza.pl
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Duda, Kierownik Działu Technicznego

 
 
W okolicach Łomży występują starorzecza rzeki Narwi będące skupiskiem roślinności wodnej i szuwarowej, stanowiącej doskonałe miejsce bytowania około 200 gatunków ptaków. Są one fragmentem Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Stan bioróżnorodności zarówno lokalnie, jak i w skali regionalnej determinuje jakość wód powierzchniowych. W tym kontekście przeprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży modernizacja oczyszczalni ścieków nabiera istotnego znaczenia.

Modernizacja oczyszczalni zwiększyła jej przepustowości oraz poprawiła efektywność oczyszczania ścieków przez usuwanie związków biogennych. Obecnie proces oczyszczania przebiega w pomieszczeniach zamkniętych i jest prawie całkowicie zautomatyzowany. Jest wysoko efektywny i gwarantuje minimalne obciążenie środowiska, zwłaszcza substancjami biogennymi.

Na oczyszczalni działa punkt zlewny dla ścieków dowożonych z rejonów nie objętych systemem zbiorczej kanalizacji. Oczyszczalnia posiada rezerwę pozwalającą na dalsze podłączanie terenów dotychczas nieskanalizowanych.

Przedsiębiorstwo realizuje edukację ekologiczną adresowaną do młodzieży i studentów. Dotychczasowe działania MPWiK oraz właściwie prowadzona polityka ochrony środowiska wodnego a także stała współpraca z okolicznymi gminami gwarantuje utrzymanie dotychczasowego stanu ekosystemów Doliny rzeki Narwi.

Zastosowana technologia obniżyła do minimum uciążliwości zapachowe i akustyczne dla mieszkańców okolicznych terenów.

 kategoria WYRÓB

Wdrożenie do produkcji urządzenia UDUL-1do unieszkodliwiania jarzeniowych źródeł światła zawierających rtęć

Laboratorium Zastosowań Naukowych w Przemyśle “HARPOON” Sp. z o.o.

05-152 Czosnów
Cząstków Mazowiecki 128
tel.: (22) 785 10 90
faks (22) 785 10 90
e-mail: harpoon@neostrada.pl
www.harpoon.pl
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kudzin, Pełnomocnik Zarządu

 
 
Zastosowana przez firmę Harpoon Sp. z o.o. technologia utylizacji jarzeniowych źródeł światła pozwala na oczyszczenie z rtęci wszystkich elementów lamp jarzeniowych (szkła, luminoforu, końcówek lamp) w trakcie jednego procesu. Oczyszczony w ten sposób złom lamp może być po segregacji poszczególnych komponentów wykorzystany jako surowiec wtórny. Technologia eliminuje transport odpadów niebezpiecznych oraz gromadzenie ich na składowisku. Do produkcji urządzenia wykorzystuje się proste elementy mechaniczno-elektryczne wyprodukowane w Polsce. Koszt budowy instalacji jest kilkakrotnie mniejszy w porównaniu z urządzeniami firm zachodnich.

Zastosowana technologia zapewnia hermetyczność procesu od momentu włożenia lamp do komory do wyładowania złomu. W trakcie utylizacji brak jest bezpośredniego kontaktu par rtęci z atmosferą, co wyróżnia tę technologię spośród stosowanych dotychczas rozwiązań.

Uruchomienie urządzenia UDUL-1 przez firmę Harpoon oraz budowa instalacji do utylizacji lamp jarzeniowych zawierających rtęć pomoże rozwiązać jeden z palących problemów polskiej ekologii, jakim jest bezpieczny odzysk rtęci. Mottem działania firmy Harpoon jest hasło “Stwórzmy Czystą Polskę”.

Proces technologiczny polega na umieszczeniu partii lamp w komorze próżniowej, która podgrzewana jest do temperatury 360-400 stopni. W warunkach tych następuje intensywne parowanie rtęci w lampach. Jako gaz nośny par rtęci zastosowano azot. Po ustabilizowaniu temperatury w komorze lampy są kruszone specjalną kratownicą. Uwolnione pary rtęci porywane są przez azot i kierowane na podwójna wymrażarkę kriogeniczną, gdzie czynnikiem chłodzącym jest ciekły azot. Rtęć po skropleniu odbierana jest w specjalnym pojemniku.

 

Przetwarzanie popiołów lotnych, ubocznych produktów spalania, na pełnowartościowy materiał budowlany Megapar A

Eko Trade Sp. z o. o.

Eko Trade Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22
44-200 Rybnik, ul. Wiejska 10

tel. (32) 432-98-31
faks (32) 432-98-39
e-mail: zarzad@partners.rybnik.pl
Dodatkowych informacji udziela Henryk Siodmok, Prezes Zarządu

 
 
Powstawanie popiołów i żużlu jest nieuniknioną konsekwencją produkowania energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych opalanych węglem. Olbrzymie ilości tych odpadów dotychczas były gromadzone na składowiskach, które zajmują ogromne, wyłączone z rolniczego i leśnego użytkowania obszary. Spółka Eko Trade podjęła z powodzeniem próbę wykorzystania ubocznych produktów spalania jako surowca i przedstawiła system ich przerobu. Proces produkcyjny polega na mechanicznej aktywacji popiołu, w sposób powodujący destrukcję struktury ziaren popiołu z jednoczesnym wyeksponowaniem zawartej w nich aktywnej krzemionki. Produktem tego procesu jest Megapar A posiadający zdecydowanie podwyższone właściwości pucolanowe, stąd może stanowić subsytut części cementu w betonie. Megaparem można zastąpić od 20% do 40% cementu w betonie, w zależności od przeznaczenia betonu, jego receptury i stosowanego cementu. Nie powoduje to pogorszenia parametrów użytkowych betonu, natomiast poprawia jego szczelność, zmniejsza podatność na korozję spowodowaną czynnikami chemicznymi i atmosferycznymi.

Produkcja Megaparu “A” jest bezodpadowa i energooszczędna.

Megapar stanowi podstawę do rozwijania całej gamy produktów takich, jak MegaCement (spoiwo do betonów drogowo-mostowych), betony popiołowo-żużlowe, spoiwa (między innymi Megapar “S”) itp., których głównym składnikiem są uboczne produkty spalania. Eko Trade we współpracy technicznej z producentami betonów i spoiw przygotowuje nowe, tańsze receptury produktów, zawierających ekologiczny Megapar zamiast części cementu.

Na terenie Elektrowni “Jaworzno III” uruchomiona została pierwsza w Europie przemysłowa linia aktywacji popiołu. Kolejna instalacja powstanie w Elektrowni “Łaziska”.

Program przetwarzania popiołów lotnych firmy Eko Trade został zaakceptowany przez Południowy Koncern Energetyczny S.A., a co najważniejsze, prowadzi on do obniżenia kosztów zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla.

W trakcie aktywacji ziaren popiołu powstaje tzw. “sztuczna pucolana”, która nie tylko może, ale powinna być stosowana dla poprawy parametrów technicznych betonów, co jest zgodne z Dyrektywą UE 89/106/EEC. Megapar A (zgodny z normą PN-EN 450) otrzymywany jest przy wykorzystaniu opatentowanej technologii z popiołu lotnego, z zastosowaniem urządzeń aktywujących specjalnej konstrukcji, będących autorskim rozwiązaniem technicznym.

 

 

kategoria GMINA / ZWIĄZEK GMIN

 

Ochrona ekosystemu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wełny i Rynny Gołaniecko – Wągrowieckiej

Miasto Wągrowiec

Urząd Miejski w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec
ul. Kościuszki 15A
tel. (67) 262 15 22
faks (67) 262 03 25
e-mail: miasto@wagrowiec.um.gov.pl
http://www.wagrowiec.um.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela Marek Wierzbiński

 
>
 
Obszar chronionego krajobrazu – “Doliny rzeki Wełny i Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej” stanowi 83% powierzchni Wągrowca. Usytuowane w jego centrum Jezioro Durowskie połączone jest Strugą Gołaniecką z siecią kilku innych jezior, co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Okalające miasto lasy nadają się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także myślistwa.

Główne kierunki działań Samorządu Wągrowca dotyczą ochrony przyrody, wody i powietrza, ograniczenia hałasu komunikacyjnego i przemysłowego oraz efektywnego wykorzystania zasobów wód geotermalnych.

Szczególną rangę nadano zadaniom inwestycyjnym związanym z gospodarką wodno-ściekową. Zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków, stację zlewną, wybudowano stację odwodnienia i higienizacji osadów ściekowych. Całość osadów ściekowych przerabiana jest na preparat Biocal.

Modernizacja oczyszczalni umożliwiła dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej i ochronę przed zanieczyszczeniem Jeziora Łęgowskiego. Wszyscy mieszkańcy Wągrowca mają możliwość segregacji odpadów. Miasto posiada nowo wybudowane składowisko odpadów. Niewątpliwe osiągnięcia miasta w dziedzinie poprawy jakości powietrza stanowią zrealizowana w 80% gazyfikacja, kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją budynków oraz budowa obwodnicy.

Chlubą miasta są tereny zielone, systematycznie powiększane i uzupełniane nowymi nasadzeniami.

Działające od 2003 roku Centrum Edukacji Ekologicznej służy powszechnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z całego Powiatu Wągrowieckiego. Zajmuje się również doskonaleniem zawodowym nauczycieli i jest miejscem szkoleń dla podmiotów gospodarczych. W ramach współpracy z Uniwersytetem Poznańskim studenci prowadzą badania stanu środowiska gminy, a także realizują prace studialne i projektowe stanowiące podstawę do dalszych działań inwestycyjnych, między innymi rewaloryzacji starówki.

Wągrowiec to gmina otwarta na nowości organizacyjne i technologiczne, która harmonijnie godzi ochronę walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych z rozwojem gospodarczym i wzrostem jakości życia mieszkańców.

Miasto Wągrowiec
województwo wielkopolskie
liczba mieszkańców – 24 493
powierzchnia gminy – 17,9 km2
83% miasta leży na obszarze chronionego krajobrazu “Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”
Miasto położone jest na Szlaku Cysterskim

Kompleksowe działania proekologiczne w Gminie Karlino

Gmina Karlino

Urząd Miasta i Gminy w Karlinie
78-230 Karlino
Plac Kościelny 7
tel. (94) 311 72 73
faks (94) 311-74-10
e-mail: w.misko@karlino.home.pl
www.karlino.home.pl
Dodatkowych informacji udziela Waldemar Miśko, Burmistrz Miasta i Gminy Karlino

 
 
Gmina Karlino dużą wagę przywiązuje do poprawy jakości życia mieszkańców wykazując wielką troskę o stan środowiska naturalnego. Jest to szczególnie godne uznania w sytuacji występującego na tym terenie olbrzymiego bezrobocia strukturalnego - 38% mieszkańców pozostaje bez pracy głównie na terenach po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Inwestycje zrealizowane na terenie miasta i gminy to przedsięwzięcia nowoczesne technicznie, spełniające wysokie standardy ochrony środowiska. Gmina jest w 99% zwodociągowana a w 80% skanalizowana. W 2003 roku zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wyposażając ją w urządzenia do pomiaru poziomu azotu amonowego, pH, zawartości tlenu oraz stężenia osadu w komorze obiegowej. Wyniki pomiarów są automatycznie wprowadzane do sterownika urządzeń, co pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów oczyszczonych ścieków przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.

Konsekwentnie wdrażany Program “Uciepłownienia miasta Karlina” pozwolił na likwidację lokalnych kotłowni węglowych, które zastąpiono nowoczesnym sieciowym systemem kotłowni gazowych wykorzystując jako źródło ciepła gaz ziemny z pokładów lokalnych. Zgazyfikowano również większe miejscowości wiejskie gminy. Dzięki temu uzyskano 96% redukcję emisji zanieczyszczeń, co poprawiło stan atmosfery na terenie miasta. Znaczną oszczędność energii uzyskano dzięki termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych objętych jest 85%, a selektywną zbiórką odpadów 70% mieszkańców. Ze względu na rolniczy charakter gminy na terenach wiejskich przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po nawozach i pestycydach zbierane są do specjalnych pojemników na odpady niebezpieczne. Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Krzywopłotach zapewnia wysoki stopień odzyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów kierowanych na składowisko.

Gmina w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty prowadzi działania na rzecz stworzenia systemu zarządzania terenami podmokłymi w zlewni Parsęty, ochrony bioróżnorodności oraz rozwoju turystyki wędkarskiej. Atrakcyjność turystyczną zwiększono zagospodarowując tereny nad rzeką Radew.

Kompleksowość działań i ich wysoka skuteczność oraz umiejętność pozyskiwania środków pomocowych i inwestorów są godne naśladowania.

Miasto i Gmina Karlino
województwo zachodniopomorskie
powierzchnia - 141,02 km2

liczba mieszkańców - 9 654
stopa bezrobocia 38%
cenne przyrodniczo obszary nad rzeką Parsęt

 

Kompleksowe działania proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w mieście Polanów

Gmina Polanów

Urząd Miejski Polanów
76-010 Polanów  ul. Wolności 4
tel. (94) 348-07-83
faks (94) 318-83-87
e-mail: umig@polanow.pl
www.polanow.pl
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Żak, Inspektor ds. ochrony środowiska

 
 

Polanów jest nie tylko największą obszarowo ale również najatrakcyjniejszą krajobrazowo gminą powiatu koszalińskiego. Szczególne walory przyrodnicze gminy związane są głównie z osobliwą, polodowcową konfiguracją terenu oraz występowaniem różnorodnej i rzadkiej roślinności. Gmina posiada duży potencjał turystyczny i gospodarczy, a konsekwentnie prowadzone systemowe działania poważnie wpływają na zachowanie i ochronę środowiska przyrodniczego.

Szczególną wagę położono na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, utrudnione ze względu na dużą powierzchnię gminy i dochodzące do kilkunastu kilometrów odległości pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami.

Dzięki środkom z programu SAPARD w 2003 roku zmodernizowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Wykorzystano technologię niskoobciążonego osadu czynnego z częściową stabilizacją osadu czynnego w reaktorze SBR. Zastosowano także nowoczesny system odwadniania osadów prasą miechową. Oczyszczalnia nie wymaga obsługi - wyposażona jest w system zabezpieczeń, który w przypadku awarii technologicznej automatycznie powiadamia operatora. Gmina posiada również nowoczesną stację uzdatniania wody.

Selektywną zbiórką odpadów objętych jest 70% mieszkańców gminy. W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego, w budynkach użyteczności publicznej kotłownie węglowe zastąpiono kotłowniami olejowymi.

Polanów oferuje turystom kąpieliska nad jeziorami w Żydowie, Wielinie, Krągu oraz 4 szlaki turystyczne. Na terenie gminy znajduje się 16 gospodarstw ekologicznych oraz 8 zarejestrowanych gospodarstw agroturystycznych. Rozbudowywane są piesze i rowerowe ścieżki przyrodniczo-edukacyjno-kulturowe. Na podkreślenie zasługuje fakt, że rolnicy z gminy Polanów, jako jedni z pierwszych w województwie zachodniopomorskim złożyli wnioski do programów rolno-środowiskowych.

Działania inwestycyjne służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi są wspierane aktywną edukacją ekologiczną zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych mieszkańców gminy.

Miasto i Gmina Polanów
województwo zachodniopomorskie
powierzchnia gminy 391 km2
liczba mieszkańców 9 699
55% powierzchni gminy stanowią lasy
wskaźnik bezrobocia 27%

 

Kompleksowe działania proekologiczne Gminy Zaniemyśl ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków

Gmina Zaniemyśl

Urząd Gminy Zaniemyśl
63-020 Zaniemyśl
ul. Średzka 9
tel. (61) 285 75 80
faks (61) 285 75 80
e-mail: wicewojt@zaniemysl.pl
http://www.zaniemysl.pl/
Dodatkowych informacji udziela Dariusz Tomaszewski, Zastępca Wójta

 
 
Gmina ze względu na swój rolniczo - turystyczny charakter dużą wagę przywiązuje do poprawy stanu środowiska oraz zachowania bogactwa przyrody i piękna krajobrazu.

Działania w zakresie ochrony środowiska skupione są przede wszystkim na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej. Gmina jest zwodociągowana w 78%, a w 46% skanalizowana. Inwestycją kluczową w tym zakresie była wykonana w 2003 roku modernizacja oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie tej inwestycji pozyskano z programu SAPARD. Na terenie oczyszczalni znajduje się punkt zlewny dla dowozu ścieków z terenów nieskanalizowanych. Dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych wynikających z produkcji rolnej prowadzone są szkolenia dotyczące dobrej praktyki rolniczej. Ponadto gmina realizuje zalecenia wynikające z Dyrektywy Azotanowej. W 2004 roku przeprowadzono likwidację mogielnika, a zrekultywowany teren zalesiono.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunalnych zmodernizowano system ogrzewania budynków użyteczności publicznej eliminując opalanie węglem. Gmina jest systematycznie gazyfikowana. W budynkach użyteczności publicznej prowadzona jest termomodernizacja.

System odbioru odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki obejmuje wszystkich mieszkańców. Selektywna zbiórka odpadów realizowana jest przez ustawienie pojemników na surowce wtórne przez firmę Rethman, która również ponosi koszt wywozu.

Bardzo istotnym działaniem realizowanym w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy jest rekultywacja Jeziora Raczyńskiego przez napowietrzanie wód jeziornych i natlenianie osadów dennych.

Na terenie gminy znajdują się turystyczne szlaki piesze, ścieżka pieszo-rowerowa oraz ścieżka przyrodnicza. W 2003 roku gmina zajęła I miejsce w konkursie na najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce w kategorii turystyka piesza.

W 2004 roku gmina otrzymała dofinansowanie z programu SAPARD na kolejne inwestycje - modernizację stacji uzdatniania wody w Czarnotkach, dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz utworzenie szlaku pieszego i ścieżki rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim.

Gmina Zaniemyśl
województwo wielkopolskie
powierzchnia gminy 106,76 km2
liczba mieszkańców - 6 311
25% powierzchni stanowią lasy
liczne jeziora rynnowe, w których występuje 138 gatunków roślin wodnych

 

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 28-12-2004 r.