KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2006

 

kategoria PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kaliska

83-260 Kaliska ul. Długa 64
tel. 058 58 89 818, faks 058 588 98 14,
e-mail: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl
www.kaliska.gdansk.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Mroczkiewicz, specjalista służby leśnej

 

Panorama odtworzonego jeziora Białe Błota

 

Kanał czarnowodzki

 

Jezioro Ferdynandzkie w czasie napełniania wodą po odtworzeniu (30.05.2004)

 
Na skutek zmian klimatycznych, rezygnacji z upraw i wtórnego zalesiania części nawadnianych gruntów, a także melioracji pól i łąk, od końca lat siedemdziesiątych XX wieku zaobserwowano zanikanie jezior, bagien i oczek wodnych na obszarze ponad 4 000 ha ubogich borów sosnowych należących do kompleksu Borów Tucholskich.

W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto na tych terenach działania w celu przywrócenia właściwych stosunków wodnych i walorów przyrodniczych. W pierwszej kolejności odtworzono zbiorniki wodne o powierzchni ponad 21 ha, część rowów nawadniających o długości prawie 5500 mb oraz system urządzeń melioracyjnych. W drugim etapie odtworzono jeziora Ferdynandzkie, Wyspa i Grzybno, o łącznej powierzchni ponad 35 ha lustra wody.

Bazując na wybudowanym w pierwszej połowie XIX wieku kanale czarnowodzkim, doprowadzono do odtworzenia prawie 90 ha śródleśnych wód. Cała inwestycja miała istotny wpływ na poprawę warunków wilgotnościowych na obszarze około 4500 ha suchych monolitów sosnowych. Na terenach tych wzrosła różnorodność biologiczna, pojawiły się liczne gatunki ptaków, gadów i płazów oraz roślinność właściwa dla siedlisk wilgotnych.

Wykorzystując zmiany mikroklimatu i podniesienie poziomu wód gruntowych, rozpoczęto w Nadleśnictwie Kaliska realizację programu restytucji cisa pospolitego i jarzębu brekinii.

Wzrost atrakcyjności turystycznej terenu przyniósł wymierne korzyści dla społeczności lokalnej, przez stworzenie warunków do rozwoju agroturystyki, czy hodowli ryb. Tereny te odwiedzane są przez rzesze uczestników spływów kajakowych, indywidualnych turystów oraz amatorów wycieczek rowerowych, korzystających z trasy przebiegającej przez nawodnione tereny.

Całość przedsięwzięcia została zrealizowana z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a jego uniwersalność pozwala na realizację podobnych projektów na innych obszarach, na których w ostatnich latach zaobserwowano obniżenie poziomu wód gruntowych oraz zanik akwenów i cieków śródleśnych.

 

 

Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii skojarzonej

Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o

41-503 Chorzów
ul. M. Skłodowskiej-Curie 30

tel. 032 771 40 00, faks 032 771 40 20,
e-mail: elcho@elcho.com.pl

www.elcho.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Witold Sugalski

 

Widok zakładu od strony południowej

 

Nawęglanie i zbiorniki popiołów

 

Chłodnie wentylatorowe

 
Przedsiębiorstwo jest zupełnie nowym obiektem, powstałym w miejsce starego, mało efektywnego źródła energetycznego Elektrowni Chorzów, będącej podstawowym źródłem energii cieplnej dla miast Chorzowa, Siemianowic oraz dla Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.

Inwestycja jest pozytywnym przykładem przyszłościowego kierunku zmian modernizacji wyeksploatowanych obiektów energetycznych. Zastosowana technologia energetycznego użytkowania węgla (spalanie fluidalne z warstwą cyrkulacyjną) zagwarantowała uzyskanie pożądanych efektów w produkcji energii bez zamiany rodzaju nośnika energetycznego. Umożliwia bezpieczne dla środowiska wykorzystanie węgla niskiej jakości, o relatywnie wysokim zasiarczeniu. Skuteczność odsiarczania w instalacjach wynosi 95%, natomiast niska temperatura w złożu powoduje radykalne zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOX). Wysokosprawne elektrofiltry zapewniają maksymalną emisję pyłów na poziomie zgodnym z najostrzejszymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Całość odpadów paleniskowych jest gospodarczo wykorzystana. ELCHO spełnia wszystkie wymagania dotyczące emisji hałasu do otoczenia.

Niezbędne systemy i urządzenia gwarantują bezpieczną pracę Elektrociepłowni przez okres minimum 30 lat.

Przyjęta przez zakład strategia ochrony środowiska, jest godna polecenia w innych jednostkach branży energetycznej. “ELCHO” otrzymała pierwsze w województwie śląskim pozwolenie zintegrowane, a także rozpoczęła pierwsze w kraju postępowanie kompensacyjne. ELCHO jest dostosowane do wypełniania wymagań emisyjnych dyrektywy LCP..

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju ELCHO wdraża system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami norm ISO 14000.

 

 

Zachowanie i pomnażanie zasobów genowych ekosystemów leśnych Polski Zachodniej

Nadleśnictwo Syców Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

56-500 Syców ul. Kolejowa 14
tel. 062 785 21 27, faks 062 786 90 32,
e-mail: sycow@poznan.lasy.gov.pl

http://sycow.lasypanstwowe.poznan.pl/main.php
Dodatkowych informacji udziela Marian Wesoły, Zastępca Nadleśniczego

 

Arboretum Leśne im. prof. S. Białoboka

 

Rośliny wyprodukowane metodami tradycyjnego rozmnażania wegetatywnego

 

Produkcja roślin metodami in vitro

 
Archiwum Klonów Gatunków Cennych w Nadleśnictwie Syców jest obiektem unikalnym w skali europejskiej i światowej. Żywy bank genów powstał na wypadek śmierci w środowisku naturalnym wartościowych gatunków roślin. Pozwala na zachowanie różnorodności najcenniejszych leśnych zasobów genowych zachodniej Polski.

Odbywa się to przez ochronę zasobów genowych pojedynczych genotypów drzew, pojedynczych egzemplarzy roślin, jak i całych populacji gatunków chronionych zagrożonych wyginięciem.

Archiwum klonów stworzono pobierając fragmenty pędów drzew doborowych, pomników przyrody oraz cennych okazów rzadkich roślin, które następnie rozmnaża się wegetatywnie (klonuje) metodami tradycyjnymi (szczepienie) lub za pomocą technologii in vitro. Z uzyskanych w ten sposób sadzonek zakłada się plantacje zachowawcze. Od 2000 r. w Archiwum zabezpieczono materiał genetyczny z ponad 3000 drzew doborowych, 200 pomników przyrody oraz puli 25 gatunków roślin chronionych, pozyskanych z 600 naturalnych stanowisk.

Do końca roku 2005 wyprodukowano kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy roślin chronionych z przeznaczeniem na zakładanie powierzchni Archiwum klonów i kilkanaście tysięcy sadzonek cisa pospolitego, które posłużą do restytucji tego gatunku w Polsce.

W szerszym horyzoncie czasowym Archiwum pozwoli na zachowanie ciągłości procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych, a zwłaszcza trwałości lasu, umożliwi restytucję lasów na siedliskach zdegradowanych lub zniszczonych oraz intensyfikację ochrony gatunków zagrożonych i ginących przez reintrodukcję zabezpieczonych zasobów genowych na stanowiska naturalne. Gromadzonymi w Archiwum zasobami roślin zarządza się za pośrednictwem systemu Geograficznej Informacji Przestrzennej. W 2006 roku zostanie on poszerzony o system identyfikacji elektronicznej zgromadzonych zasobów genowych.

Odpowiednie zaplecze technologiczne, modernizacja infrastruktury Arboretum Leśnego oraz wypracowanie systemu organizacyjnego w przyszłości pozwoli powiększyć Archiwum Klonów o kolejne zagrożone wyginięciem taksony roślin. 

 

kategoria WYRÓB

 

Ekologiczna technologia łączenia taśm przenośnikowych

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

97-400 Bełchatów skrytka pocztowa 100
tel. 044 737 30 00, faks 044 737 34 56,
e-mail: info@kwbbelchatow.bot.pl

www.kwbbelchatow.bot.pl
Dodatkowych informacji udziela Leszek Tlałka, Główny Specjalista Przedsiębiorstwa

 

Zwałowarka

 

Zabudowane stanowisko w trakcie procesu wulkanizacji

 

Faza docisku linek do surowca

 
W polskich kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego transport urobku odbywa się głównie przenośnikami taśmowymi. W samej BOT KWB Bełchatów S.A. pracuje około 200 km taśm gumowych z linkami stalowymi o szerokościach do 2,6 m. Produkowane są one w odcinkach o długości do 250 m. Ich instalowanie na przenośnikach wymaga łączenia odcinków taśm w zamknięte pętle. W Kopalni Bełchatów wykonuje się rocznie prawie 700 sztuk połączeń.

Dotychczas na pojedyncze połączenie zużywano średnio 21 kg szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników i klejów. Prowadziło to do przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń na stanowiskach pracy, a tym samym do zagrożenia zdrowia pracowników.

Nowa, bezklejowa technologia umożliwia osiągnięcie tych samych parametrów wytrzymałościowych połączeń, przy znacznym zmniejszeniu ilości zużywanych substancji chemicznych, a w sprzyjających warunkach do całkowitej rezygnacji z ich stosowania. Wdrożenie ekologicznej technologii łączenia taśm przenośnikowych pozwoliło na wycofanie z użycia około 14 tys. kg rozpuszczalników organicznych rocznie, których opary zanieczyszczały środowisko oraz stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia osób pracujących przy wulkanizacji połączeń taśmowych.

Od momentu wprowadzenia nowej technologii wykonano ponad 1300 połączeń taśm i nie odnotowano żadnej awarii tych połączeń.

W krajach Unii Europejskiej technologie łączenia taśm gumowych z linkami stalowymi bazują na stosowaniu rozpuszczalników organicznych. Innowacyjna technologia bezklejowego łączenia taśm jest pierwszym tego typu rozwiązaniem. Zainteresowane są nim KWB “Turów” i KWB “Konin” a także kopalnie w Niemczech i Bułgarii.

 

 

Produkcja zielonej energii w Elektrowniach Szczytowo-Pompowych S.A.

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

00-876 Warszawa ul. Ogrodowa 59
tel. 022 433 11 00, faks 022 624 25 55, 
e-mail: espsa@elsp.com.pl
www.elsp.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Karol Lausz, specjalista ds. promocji i informacji

 

Elektrownia Wodna Dychów

 

Elektrownia Wodna Rakowice

 

Elektrownia Wodna Solina

 
Produkcja energii elektrycznej z czystego źródła energii jakim jest woda, zastępująca energię elektryczną, która musiałaby być wyprodukowana w elektrowniach cieplnych to jedna z właściwych metod walki z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego. Aktualnie 75% mocy zainstalowanej w kraju, w hydroenergetyce posiadają Elektrownie Szczytowo – Pompowe SA - firma nowoczesna i przyjazna środowisku.

Przez wszystkie lata swej działalności ESP SA inwestują w nowe źródła energii odnawialnej, promują odnawialne źródła energii oraz prowadzą edukację ekologiczną.

Procesy modernizacji przeprowadzone w elektrowniach są zgodne z trendami, jakie obecnie obowiązują w nowoczesnej energetyce i ograniczyły do minimum jej wpływ na otoczenie. Szczególną troskę wykazano przy zabezpieczeniu przed przedostaniem się do środowiska olejów, smarów oraz ścieków eliminując całkowicie to zagrożenie. Wprowadzono także specjalne zabezpieczenia przed hałasem i wibracjami towarzyszącymi pracy turbozespołów, pomp, sprężarek i wentylatorów.

Przykładem może być modernizacja najstarszej polskiej elektrowni wodnej Dychów, która po zainstalowaniu najnowocześniejszych na świecie urządzeń stała się konkurencyjna na rynku europejskim.

Wybudowana na rzece Bóbr Elektrownia Wodna Rakowice stanowi wzór skutecznego wykorzystania warunków stworzonych przez eksploatację kruszywa do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zmiany w ukształtowaniu doliny rzeki spowodowane wybieraniem kruszywa pozwoliły na utworzenie spadu i wykorzystanie go do zlokalizowania budowli piętrzącej z elektrownią o mocy 2000 KW.

ESP S.A. wykorzystują duże, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, które pełnią także rolę zabezpieczeń przeciwpowodziowych, regulując wysokie stany wód rzecznych. Wokół nich rozwijają się ośrodki turystyczne. Elektrownia Wodna Solina położona w sercu Bieszczadów to magnes od lat przyciągający turystów.

W najbliższych latach Grupa Kapitałowa Elektrowni Szczytowo-Pompowych planuje uzyskanie 30MW mocy z elektrowni wiatrowych oraz wykorzystanie biogazu wydzielającego się ze składowisk odpadów.

 

 

Rekultywacja terenów zdegradowanych poprzez budowę zbiorników wodnych

HYDROPROJEKT Spółka z o.o.

00-182 Warszawa ul. Dubois 9
tel. 022 635 38 90 do 91, faks 022 831 00 22, 022 635 00 20
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
www.hydroprojekt.com.pl
Dodatkowych informacji udziela Jerzy Matuszewski, Generalny Projektant

 

Zbiornik wodny Kuźnica Warężyńska

 

Zbiornik wodny Machów

 

 
Zagospodarowanie obszarów zdegradowanych eksploatacją surowców naturalnych poprzez budowę zbiorników wodnych Machów, Kuźnica Warężyńska oraz Rakowice jest przykładem rekultywacji efektywnej pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Jej realizacja prowadzi do naprawienia szkód wyrządzonych środowisku - przywrócenia pierwotnego poziomu wód gruntowych, odbudowy ekosystemów - pozwala na aktywizację społeczną terenów i stworzenie nowych miejsc pracy.

Rekultywacja terenów pokopalnianych poprzez budowę zbiorników wodnych jest możliwa niezależnie od rodzaju eksploatowanych surowców mineralnych. Można ją zastosować po zakończeniu eksploatacji złóż, jak w Machowie, lub w jej trakcie, jak w Kuźnicy Warężyńskiej, przy zachowaniu eksploatacji podwodnej na wydzielonym obszarze. Rakowice są przykładem rekultywacji zaprojektowanej z wieloletnim wyprzedzeniem, gdzie wydobycie surowców służy jednoczesnemu kształtowaniu czaszy i brzegów przyszłego zbiornika wodnego. Na terenie kopalni piasku Kuźnica Warężyńska i Rakowice połączono funkcje ekologiczne zbiorników z ochroną przeciwpowodziową. Rekultywacja posiarkowych wyrobisk kopalni Machów zlikwidowała niebezpieczeństwo przedostania się do wód gruntowych lub atmosfery siarkowodoru rozpuszczonego w wodzie złożowej. To inwestycja unikalna, jedna z niewielu tego typu na świecie.

Zbiorniki Machów, Kuźnica Warężyńska oraz Rakowice są nowoczesnymi obiektami hydrotechnicznymi, w których zastosowano innowacyjne rozwiązania automatyki i monitoringu oraz naturalne materiały. Wokół zbiorników rozpoczął się proces rewitalizacji przyrodniczej - tworzenie się nowych siedlisk, użytków ekologicznych, powrót gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz wzrost ich liczebności. Zmiana klimatu lokalnego oraz krajobrazu poprawiła warunki zdrowotne tych obszarów i stworzyła warunki do rozwoju wypoczynku zarówno weekendowego jak i pobytowego, do rekreacji, uprawiania sportów wodnych i turystyki pieszej i rowerowej.

 

 

 

PEC Oborniki Wielkopolskie

 

PEC Wodzisław Śląski

 

ZEC Inowrocław

 
Zaostrzające się normy emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery oraz ograniczone możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorstw stały się przyczyną opracowania a następnie wdrożenia CYKLOFILTRA typu CF.

Urządzenie to służy do odpylania gazów pochodzących z różnych procesów przemysłowych (w tym głównie spalin z kotłów węglowych) łącząc w sobie właściwości odpylacza mechanicznego oraz filtra workowego. CYKLOFILTR typu CF, autorski projekt specjalistów ECO INSTAL, jest nowością na polskim rynku.

Urządzenie to stanowi rozwinięcie tzw. układu dwustopniowego. W układzie tym podstawowymi urządzeniami są multicyklonowe odpylacze wstępne typu MOS oraz odpylacze cyklonowe typu CE/S. CYKLOFILTR eliminuje niedoskonałości odpylaczy cyklonowych polegające na “przepuszczaniu” drobnych frakcji pyłów, dzięki czemu jego zastosowanie gwarantuje dużo wyższą skuteczność odpylania.

Najważniejszymi zaletami CYKLOFILTRA typu CF są: wysoka skuteczność odpylania poniżej 100 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6% O2, niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne ok. 50% niższe w stosunku do filtrów workowych i elektrofiltrów, długa żywotność urządzenia, możliwość częściowej recyrkulacji spalin do kotła celem zmniejszenia zawartości tlenu, możliwość dwuetapowej realizacji inwestycji oraz możliwość efektywnej pod względem technicznym i ekonomicznym modernizacji istniejących instalacji odpylania. CYKLOFILTR typu CF jest urządzeniem spełniającym wymagania BAT i dzięki licznym, wymienionym powyżej zaletom stanowi ważny wkład firmy ECO INSTAL w ochronę środowiska naturalnego w Polsce.

Przedsiębiorstwo ECO INSTAL jest czołowym polskim producentem urządzeń do ochrony powietrza, które od ponad 20 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji z tego zakresu. Nowoczesna, skuteczna technologia połączona z ekonomicznymi rozwiązaniami, własne biuro projektowe oraz doświadczony zespół inżynierów, pozwalają na profesjonalną realizację instalacji oraz spełnianie indywidualnych wymagań klientów.

 

 

Renaturalizacja zbiorowisk wilgotno-bagiennych Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Lasy Mazurskie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

10-959 Olsztyn ul. Kościuszki 46/48
tel. 089 521 01 26, faks 089 527 22 72,
e-mail: ochrona@olsztyn.lasy.gov.pl
http://lp.olsztyn.rdlp.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Pampuch, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu

 

Bród na cieku

 

Próg piętrzący z bystrotokiem

 

Bród ze ścianką szczelną i bystrotokiem

 
Ekosystemy bagienne, wilgotne i bagienne lasy oraz różnego typu mokradła są siedliskiem dla rzadkich chronionych i zagrożonych wymarciem gatunków roślin i zwierząt. Niebezpieczeństwo dla nich stanowi spadek poziomu wód gruntowych i zanik wód powierzchniowych.

Na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Lasy Mazurskie, leżącego w Puszczy Piskiej, powstrzymano proces odwodnienia ekosystemów mokradłowych poprzez budowę urządzeń piętrzących wodę, zasypywanie rowów, usuwanie zadrzewień z łąk, szuwarów i torfowisk.

Zretencjonowane już 1,8 mln m3 wody spowodowało nawodnienie podmokłych uroczysk, ograniczenie odpływu wód gruntowych, ustabilizowanie poziomu wody śródleśnych zbiorników wodnych oraz spowolniło proces ich eutrofizacji. Nastąpiła rewitalizacja wielu ekosystemów wodnych i mokradłowych, jak jeziorka śródleśne, zespoły szuwarowe, mszary, wilgotne łąki, bagienne i wilgotne zbiorowiska leśne.. Poprawie uległy warunki bytowania oraz wzrost liczby i liczebności gatunków ptaków środowisk wodno-błotnych, płazów, gadów, ryb i bezkręgowców.

Puszcza Piska, jako Obszar Szczególnej Ochrony Ptaków w ramach sieci Natura 2000, stanowi ważne ogniwo w ochronie ptaków na kontynencie europejskim. Dzięki zrealizowanym działaniom poprawie uległ stan siedlisk dla 14 gatunków ptaków, między innymi bociana czarnego, kani, orlika krzykliwego, żurawia, puchacza.

Na powstałych wilgotnych siedliskach pojawiło się wiele gatunków roślin uznanych za ginące, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, wśród nich rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, storczyk krwisty, storczyk szerokolistny, kruszczyk błotny.

Realizowane na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego działania to modelowe połączenie inwestycji zapobiegającej degradacji cennych z przyrodniczego punktu widzenia siedlisk z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi, jak poprawa zdrowotności drzewostanów i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

 

kategoria GMINA / ZWIĄZEK GMIN

 

Wdrożenie kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach obrzeżnych Miasta Tychy

Gmina Tychy

Urząd Miasta Tychy
43-100 Tychy ul. Niepodległości 49
tel. 032 776 33 33, faks 032 776 33 44,
e-mail: poczta@umtychy.pl
www.umtychy.pl
Dodatkowych informacji udziela Andrzej Przybysławski, Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Brama Słońca

 

Miasto z lotu ptaka

 

Tychy nocą

 
Tychy to jedno z większych miast województwa śląskiego. W pogodne dni z Tychów można podziwiać panoramę Beskidu Śląskiego, Małego, Żywieckiego i Makowskiego. Miasto otaczają Lasy Pszczyńskie, pozostałość dawnej Puszczy Pszczyńskiej oraz Lasy Katowicko-Murckowskie. Ograniczanie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych, gleby i powietrza poprawia jakość środowiska zamieszkania, a w wymiarze ekonomicznym – zwiększa atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje. Infrastruktura ochrony środowiska wpływa na rozwój lokalnej gospodarki przez stworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie zatrudnienia, wyższą jakość świadczonych usług.

Dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, pozyskano jedną z największych w kraju dotacji z Europejskiego Funduszu Spójności.. Zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wszelkie wymagania dotyczące jakości ścieków, usuwania związków biogennych, likwidacji uciążliwości odorowych oraz uporządkowania gospodarki osadowej. Na terenie oczyszczalni odzyskiwany jest biogaz, który pokryje większość potrzeb energetycznych oczyszczalni. Sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa peryferyjnych dzielnic miasta.

Gospodarka odpadami w Tychach to zintegrowany system oparty na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, który jest również jednym z czynników ograniczających niska emisję.

Wzorcowym działaniem samorządu w Tychach jest kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach obrzeżnych. Dzięki niemu wymieniono 2 200 niskowydajnych kotłów węglowych na nowe i ekologiczne źródła ciepła: retortowe kotły węglowe, kotły gazowe, kotły olejowe, elektryczne źródła ciepła. Na szczególne wyróżnienie zasługują doskonale przemyślane zasady finansowania, korzystne dla samorządu i mieszkańców.

 

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Miejską Słupsk na rzecz ochrony środowiska

Gmina Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku
76-200 Słupsk Pl. Zwycięstwa 3
tel. 059 842 32 36 do 39, faks 059 842 35 83,
e-mail: urzad@um.slupsk.pl
www.um.slupsk.pl, www.slupsk.pl

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Cyranowicz, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 

Skwer Pierwszych Słupszczan

 

Oczyszczalnia ścieków

 

Pomnikowa Aleja Brzozowa w Parku Kultury i Wypoczynku

 
Słupsk to miasto zrównoważonego rozwoju, otwarte na nowe technologie, przyjazne środowisku naturalnemu i rozwojowi przedsiębiorczości. Uroku najbliższym okolicom miasta dodaje Park Krajobrazowy Doliny Słupi oraz “Kraina w Kratę” i “Szlak Elektrowni Wodnych” na rzece Słupi. Ze względu na położenie w regionie turystycznym ochrona środowiska ma tu szczególne znaczenie.

Na wyróżnienie zasługują działania samorządu Słupska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania osadów ściekowych, rozwiązania w gospodarce odpadami, wykorzystanie biogazu i oczyszczanie wód opadowych.

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce w którym stosowane są innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Uzyskiwany stopień oczyszczenia ścieków spełnia najwyższe kryteria ochrony wód przyjęte w Unii Europejskiej. Słupsk jako pierwszy w Polsce prowadził w skali półtechnicznej doświadczenia z kompostowaniem osadów. W nowoczesnej kompostowni osady ściekowe oraz inne materiały strukturalne są przerabiane na kompost wykorzystywany do nawożenia gruntów rolnych i terenów zielonych. Energia uzyskiwana z biogazu w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepło i w 60% na energię elektryczną obiektów oczyszczalni. Słupskie rozwiązania są obecnie standardami dla innych miast. Słupsk od kilku lat porządkuje gospodarkę odpadami wprowadzając ich segregację. Na składowisku odpadów komunalnych stosuje się nowatorską metodę przetwarzania gazu wysypiskowego na energię elektryczną, która pokrywa w całości zapotrzebowanie budynków zaplecza składowiska, a wytwarzane ciepło służy do ogrzewania budynków, tuneli foliowych, hali sortowni.

W trosce o wypoczynek mieszkańców, w czerwcu 2006r. oddano do użytku urządzenia i obiekty rekreacyjne w lasach komunalnych.

 

 

Rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska jako promocja zasobów przyrodniczych Gminy Polanów

Gmina Polanów

Urząd Miejski w Polanowie
76-010 Polanów ul. Wolności 4
tel. 0 94 318 83 53, faks 094 318 83 87,
e-mail: um@polanow.pl
www.polanow.pl
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Lipski, Burmistrz Polanowa

 

Dwustuletnia Aleja Bukowa

 

Szlak rowerowy Greenway – Naszyjnik Północy

 

 
Polanów jest jedną z największych gmin województwa zachodniopomorskiego o specyficznym mikroklimacie walorami zbliżonym do klimatu górskiego. Magnesem przyciągającym turystów są Leśny Kompleks Promocyjny “Lasy Warcińsko-Polanowskie”, Szlak Rowerowy Greenway - Naszyjnik Północy oraz franciszkańska pustelnia na Świętej Górze Polanowskiej. Krajobraz polodowcowy, liczne jeziora, rzeki, piękne lasy, w których różnorodności flory towarzyszy bogactwo świata zwierzęcego to atuty Ziemi Polanowskiej. Wśród atrakcji czekających na turystów są: jeden z największych kompleksów źródeł oraz "wiszących" torfowisk na Pomorzu, dwustuletnie aleje bukowe, bogactwo roślin chronionych, a także unikatowa w skali Europy elektrownia szczytowo - pompowa w Żydowie.

Stawiając na rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska w gminie uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową, ograniczono emisję zanieczyszczeń do powietrza z budynków użyteczności publicznej oraz zorganizowano system zbiórki i wywozu odpadów. Dbałość o czystość i estetykę jest widoczna we wszystkich miejscowościach gminy.

Niewątpliwym osiągnięciem samorządu Polanowa jest aktywizacja i współpraca ze społecznością lokalną w celu zachowania krajobrazu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystania miejscowych walorów przyrodniczo-kulturowych. Polanów jest jedną z 32 gmin Pomorza Środkowego przez które przebiega 900 km rowerowy szlak turystyczny - Greenway - Naszyjnik Północy. Do udostępnienia atrakcyjnych przyrodniczo miejsc przystąpiono w Polanowie w sposób kompleksowy łącząc je 94 km trasą rowerową oraz szlakami pieszymi, konnymi oraz siecią edukacyjnych ścieżek przyrodniczych, budując parkingi leśne i komunikacyjne, stanice, punkty gastronomiczne. Ofertę pobytową wzbogacają rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, lokalne organizacje turystyczne, wypożyczalnie rowerów, punkty prezentacji rękodzieła ludowego i artystycznego. Mieszkańcy Polanowa przez rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska dążą do dalszego rozwoju swojej pięknej miejscowości i przywrócenia jej dawnego miana “Perły Pomorza".

 

 

Działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol
21-550 Terespol ul. Wojska Polskiego 47
tel. 083 376 12 20, faks 083 376 12 29,
e-mail: info@terespol.ug.gov.pl
www.terespol.ug.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Iwaniuk, Wójt Gminy Terespol

 

Budowa sieci dróg gminnych w Małaszewiczach

 

Rzeka graniczna Gminy Terespol – Bug

 

Łowisko specjalne w Kobylanach

 
Przepiękna przyroda nadbużańska, walory krajobrazowe i kulturowe, korzystne położenie komunikacyjne, klimat sprzyjający rozwojowi biznesu to atuty lubelskiej gminy Terespol. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej stała się ważnym miejscem na międzynarodowych szlakach wymiany towarowej a także interesującym terenem inwestycyjnym.

Znaczną część gminy stanowią Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" oraz rezerwaty przyrody "Czapli Stóg" i "Szwajcaria Podlaska". O ich wyjątkowej wartości przyrodniczej świadczy włączenie do Europejskiego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Taka lokalizacja wymaga od samorządu Terespola szczególnej dbałości o stan środowiska co podnosi atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną terenu. Społeczność lokalna wspiera te działania przez tworzenie społecznych komitetów budowy kanalizacji, udział w zbiórce odpadów, troszcząc się o porządek i estetykę posesji. Na terenach o rozproszonej zabudowie działa 480 przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe tereny zostały objęte systemem odprowadzania ścieków kanalizacji mieszanej grawitacyjno-ciśnieniowej. Przebudowa gminnych dróg żużlowych, drogi wojewódzkiej oraz zastosowanie nowoczesnego układu likwidującego odory z kanalizacji ciśnieniowej znacznie ograniczyły emisję zanieczyszczeń do powietrza. W budynkach użyteczności publicznej zainstalowano nowoczesne kotły olejowe, pompy ciepła, wykonano termomodernizację. Gmina Terespol jest jedną z nielicznych gmin w województwie lubelskim mających wdrożony i sprawnie funkcjonujący system usuwania odpadów z terenu poszczególnych posesji. Selektywną zbiórką odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy gminy.

Budowa gminnego kąpieliska, otwarcie specjalistycznego łowiska dla wędkarzy, budowa stoku narciarskiego, wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt to działania, które poprawiły jakość życia mieszkańców gminy i ich bezpieczeństwo.

 

 

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy

Związek Gmin Karkonoskich

58-533 Mysłakowice, Bukowiec ul. Robotnicza 6
tel. 075 718 24 15, faks 075 713 10 89,
e-mail: biuro@zgk-karkonosze.pl
www.zgk-karkonosze.pl
Dodatkowych informacji udziela Witold Szczudłowski, Dyrektor Biura ZGK

 

Tytułowa kwatera do składowania odpadów

 

Linia sita bębnowego

 

Kompostownia kontenerowa

 
Związek Gmin Karkonoskich tworzą gminy Karpacz, Kowary, Podgórzyn, Mysłakowice, Piechowice i Szklarska Poręba. Jednym z celów utworzenia Związku było uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie turystycznych gmin karkonoskich, zamieszkałych przez 50 tysięcy stałych mieszkańców oraz corocznie odwiedzanych przez około 400 tysięcy turystów i wczasowiczów.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia uporządkowano i zrekultywowano teren o powierzchni 4,2 ha, przygotowano dwa sektory uszczelnione o powierzchni 1,967 ha i pojemności 492 940 m3 przygotowano teren pod dwa kolejne sektory o docelowej pojemności 448 920 m3. Wybudowano Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz z linią sortowniczą, linią wydzielania biofrakcji i kompostownią kontenerową oraz wprowadzono system segregacji odpadów w 6 gminach Związku. Przewidywany czas eksploatacji wysypiska wynosi około 40 lat.

W bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoskiego Parku Narodowego uporządkowanie gospodarki odpadami jest szczególnie ważne ze względu na walory krajobrazowe i turystyczne regionu. Rozwiązuje to problem segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w całej Kotlinie Jeleniogórskiej, zwłaszcza w tych gminach, które z uwagi na swoje położenie nie mogły samodzielnie uporać się z tym problemem.

Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia w sposób planowy i ciągły edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gmin, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Uruchomione Międzynarodowe Centrum Informacji i Szkolenia Ekologicznego wprowadziło niekonwencjonalne formy nauczania ekologii i ochrony środowiska obok typowych działań informacyjno-edukacyjnych.

Kolejnym wyzwaniem Związku Gmin Karkonoskich jest uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin należących do Związku. Program realizowany jest przy wsparciu środków Funduszu Spójności.

 

 


  Webmaster

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 07-11-2006 r.