KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2006 - WYRÓŻNIENIA

 

kategoria PRZEDSIĘBIORSTWO

 

Działania proekologiczne zrealizowane w Spółce Miejska Energetyka Cieplna w Pile w latach 1991-2005

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Pile

64-920 Piła ul. Kaczorska 20
tel. 067 215 16 00, faks 067 215 16 44,
e-mail: mecpila@pro.onet.pl
www.mec.pila.pl
Dodatkowych informacji udziela Radosław Lech

 

Węzeł grzewczy – wykorzystanie ciepła z maszyn drukarskich

 

Kocioł gazowy KO - Staszyce

 

 
Miejska Energetyka Cieplna przyjazna mieszkańcom i środowisku - to misja Spółki, która od lat dostarcza energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło dostarczane przez MEC jest bezpieczne i niezawodne a dbałość o klienta, środowisko i bhp stanowi ważny wyznacznik w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki w społeczności Piły.

Likwidacja 83 kotłowni lokalnych, centralizacja i modernizacja sieci oraz wprowadzenie programu automatyzacji procesu spalania zapewniły lepszy komfort pracy, zmniejszenie awaryjności urządzeń, a przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Szereg inwestycji, w tym montaż przetwornic na silnikach napędowych wentylatorów podmuchu i wyciągu oraz napędów rusztu kotłów ograniczyło zużycie energii elektrycznej. Wymiana 42 km tradycyjnych sieci ciepłowniczych na preizolowane zmniejszyła straty sieciowe oraz ubytki wody sieciowej. Właściwie prowadzona gospodarka odpadami prowadzi do minimalizacji, oraz prawidłowego obrotu odpadami.

Zrealizowane działania doprowadziły do spadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenia zużycia węgla na jednostkę wyprodukowanej energii, obniżenia wskaźnika energochłonności oraz zmniejszenia uciążliwości hałasowej.

Przyznane certyfikaty w sferze zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy stanowią dowód przestrzegania rygorystycznych norm krajowych i europejskich z tego zakresu.

 

 

Nowe trendy selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie mobilnego Technicznego Centrum Recyklingu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

15-950 Białystok ul. 27 Lipca 62
tel. 085 675 27 18, faks 085 675 43 98,
e- mail: recykling@mpo.bialystok.pl
www.mpo.bialystok.pl
Dodatkowych informacji udziela Marek Rzepniewski

 

 

 

Kompleksowe usługi oferowane przez Spółkę obejmują całokształt działań zmierzających do odzysku odpadów na terenie 80 gmin województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotnym elementem działalności jest nowatorski, skierowany przede wszystkim do gmin wiejskich system selektywnej zbiórki surowców wtórnych. Umożliwia on ograniczenie do minimum kosztów ponoszonych przez gminy na wywiązywanie się z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Mobilne Techniczne Centra Recyklingu (TCR) stanowią swoistego rodzaju Eko-Skupy. Są to 2 kontenery wyposażone w wagę oraz worki do odbioru poszczególnych opadów - makulatury, puszek, szkła i opakowań z tworzyw sztucznych oraz folii po sianokiszonce, która do tej pory była spalana w paleniskach domowych. Uzyskiwane poprzez skup bezpośredni ilości surowców wtórnych są znaczące. W okresie od stycznia do czerwca 2006 roku skierowano do dalszego przerobu ponad 39 Mg makulatury, 26 Mg tworzyw sztucznych, 3 Mg puszek aluminiowych, 103 Mg szkła oraz 5 Mg folii.

Informacja o mobilnym punkcie skupu przekazywana jest wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem plakatów rozmieszczonych na terenie danej gminy, ogłoszeń w lokalnej prasie.

Przedsiębiorstwo prowadzi działania edukacyjne wśród młodzieży szkolnej – pogadanki, lekcje pokazowe, poświęcone tematyce gospodarki odpadami. Dzieci i młodzież za zebrane surowce wtórne otrzymują przybory szkolne.

 

 

kategoria WYRÓB

 

System telemetrii i telesterowania miejskim systemem ciepłowniczym

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie

75-111 Koszalin ul. Łużycka 25A
tel. 094 347 44 10, faks 094 347 44 11,
e-mail: mec@meckoszalin.pl
www.meckoszalin.pl
Dodatkowych informacji udziela: Robert Mania

 

Baterie cyklonów

 

Schemat sieci cieplnej

 

 
Dzięki konsekwentnemu i systematycznemu inwestowaniu w nowoczesne technologie Miejska Energetyka Cieplna należy do grona najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży ciepłowniczej w Polsce.

Optymalizację pracy systemu ciepłowniczego i zmniejszenie jego uciążliwości dla środowiska uzyskano wdrażając unikatowe w skali naszego kraju rozwiązanie, jakim jest system telemetrii. Umożliwia on całodobowy nadzór i zdalne sterowanie pracą ciepłowni rejonowych i lokalnych, miejskiej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych z centralnej dyspozytorni.

Do systemu podłączono wszystkie charakterystyczne punkty sieci ciepłowniczej, węzły o dużych mocach cieplnych oraz węzły obsługujące klientów strategicznych.

Wymierne efekty ekologiczne to zmniejszenie zużycia miału węglowego, redukcja emisji pyłu, benzo-a-pirenu, sadzy, ograniczenie ilości odpadów. Ponadto obniżenie strat cieplnych przesyłu energii, kosztów pompowania nośnika ciepła i odczytu liczników ciepła, ograniczenie rozmiaru strat wynikających z awarii urządzeń, zwiększenie żywotności urządzeń.

System telemetrii jest w pełni otwarty w rozumieniu technicznym i użytkowym, podnosi komfort obsługi klientów oraz zmniejsza koszty eksploatacji.

Modernizacja i unowocześnianie procesu wytwarzania i przesyłania ciepła przez Miejską Energetykę Cieplną przyczyniły się w dużym stopniu do tego, że Koszalin częstokroć nazywany jest “Zielonym Miastem”.

 

 

kategoria GMINA / ZWIĄZEK GMIN

 

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Wągrowca

Gmina Wągrowiec

Urząd Miejski w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15A
tel. (67) 262 15 22, faks (67) 262 03 25,
e-mail: miasto@wagrowiec.um.gov.pl
http://www.wagrowiec.eu
Dodatkowych informacji udziela Marek Wierzbiński

 

Obwodnica – widok z lotu ptaka

 

Plaża jeziora Durowskiego

 

 
Wągrowiec to gmina w województwie wielkopolskim, malowniczo położona w lasach nad Jeziorem Durowskim, Rygielskim i Łęgowskim.

Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju to priorytety działań samorządu i społeczności Wągrowca.

Szczególną rangę nadano zadaniom inwestycyjnym związanym z gospodarką odpadami i gospodarką wodno – ściekową oraz modernizacją układu komunikacyjnego. Wybudowano nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, a stare poddano rekultywacji. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, a ilość uzyskanych surowców wtórnych wzrasta z roku na rok. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, w szczególności odprowadzania wód deszczowych poprawiło stan sanitarny miasta, tak istotny ze względu na ochronę obszaru doliny rzeki Welny i Rynny Gołaniecko – Wągrowieckiej.

Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery przeprowadzono kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego miasta zastępując stare kotły węglowe nowymi nowoczesnymi olejowo – gazowymi. Celem wyeliminowania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawy jakości powietrza w centrum Wągrowca, wybudowano obwodnicę o długości 7 km. Oddane do użytku ścieżki rowerowe pozwalają na odbywanie wycieczek wokół Jeziora Durowskiego, stanowiącego miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców oraz turystów.

Wągrowiec to gmina z rozwiniętą bazą turystyczno – rekreacyjną, otwarta na nowości organizacyjne i technologiczne, która harmonijnie godzi ochronę walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych z rozwojem gospodarczym i wzrostem jakości życia mieszkańców.

 

 

Wdrożenie gminnych programów mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Gminie Wolsztyn

Gmina Wolsztyn

Urząd Miejski w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn ul. Rynek 1
tel. 068 347 45 00, faks 068 347 45 90,
e-mail: um@wolsztyn.pl
www.wolsztyn.pl
Dodatkowych informacji udziela Justyna Mikołajewska, Zastępca Burmistrza

 

Przepompownia przy ul. Poniatowskiego

 

Oczyszczalnia ścieków

 

 
Gmina Wolsztyn, leżąca na pograniczu pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego, to tereny przyciągające zarówno inwestorów jak i turystów. Cenne zabytki architektoniczne Wolsztyna, malownicze położenie między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim, atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe stwarzają solidną podstawę rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy. Czynna parowozownia, jedyna w Europie, przyciąga tysiące miłośników starych parowozów z całego świata. Wytyczone szlaki pieszo-rowerowe prowadzą przez najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsca gminy.

Wolsztyński samorząd od dziesięciu lat realizuje szeroki proekologiczny program inwestycyjny przyjęty uchwałami Rady Miejskiej, który obejmuje gospodarkę wodno-ściekową, odpadami, ochronę atmosfery oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków, rolnicze zagospodarowanie osadów ma istotny wpływ na poprawę jakości gleb i wód. Dodatkowo podjęto efektywne działania mające na celu rekultywację Jeziora Wolsztyńskiego - tradycyjnego miejsca wypoczynku mieszkańców i turystów.

97% zwodociągowania gminy, 85% skanalizowania, 85% zgazyfikowania, nowoczesna oczyszczalnia, składowisko i powszechna segregacja odpadów komunalnych “u źródła” to wymierne efekty kilkunastu lat pracy wolsztyńskich samorządowców.

Gmina Wolsztyn stanowi doskonałą wizytówkę Wielkopolski.

 

 

Gmina Gizałki promotorem działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska

Gmina Gizałki

Urząd Gminy Gizałki
63-308 Gizałki ul. Kaliska 28
tel. 062 741 15 17, faks 062 741 11 95,
e-mail: ug@gizalki.pl
www.gizalki.pl
Dodatkowych informacji udziela Lidia Rogacka

 

Gmina Gizałki

 

Oczyszczalnia ścieków

 

 
Gmina Gizałki położona jest w województwie wielkopolskim w powiecie pleszewskim. Zrealizowane przedsięwzięcie to działania władz i społeczności gminy na polu inwestycyjnym i edukacyjnym na rzecz ochrony środowiska. Realizacja programów edukacyjnych takich jak “ Europejskie Spotkanie Ekologiczne” zmieniły podejście mieszkańców gminy do ochrony środowiska. Gmina Gizałki jako gmina wiejska, mimo szczupłości środków we własnym budżecie zrealizowała inwestycje, pozwalające na pełną regulację gospodarki odpadami poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz uruchomienie gminnego składowiska. Równie efektywnie funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, obecnie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej. W ramach ochrony powietrza w obiektach gminnych t.j. placówkach oświatowych, kulturowych oraz administracyjnych, zainstalowano kotły CO na biomasę, olej opałowy i kolektory słoneczne. Ponadto, w/w obiekty zostały poddane kompleksowej termomodernizacji. Gizałki aktywnie współpracują z 11 europejskimi gminami, co daje możliwość wymiany doświadczeń związanych z ochroną środowiska. Działania ekologiczne gminy zostały nagrodzone wieloma wyróżnieniami i nagrodami, np. w 2002r. Rada Europy przyznała gminie Gizałki Dyplom Europy,a w 2004r. Zgromadzenie Parlamentarne przyznało w Strasburgu Flagę Honorową Rady Europy. Zrealizowane cele ekologiczne i inwestycyjne gwarantują ochronę środowiska, dając możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom.

 

 

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

78-230 Karlino ul. Szymanowskiego 17
tel. 094 311 72 47, faks 094 311 71 16,
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl
www.paresta.org.pl
Dodatkowych informacji udziela Iwona Czerniec

 

 

Zrenaturyzowany teren podmokły – Mokradło Pyszka

 

 
Parsęta, jedna z najdłuższych rzek Przymorza, jest jednocześnie najmniej zmodyfikowaną przez człowieka spośród dużych rzek Polski. Jej dorzecze charakteryzuje się wielką ilością bezkonkurencyjnych atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Związek Miast i Gmin działa na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności Dorzecza Parsęty, a równocześnie tworzy warunki do rozwoju ruchu turystycznego przyjaznego dla środowiska.

Wzorcowym przedsięwzięciem Związku była renaturyzacja Mokradła Pyszka, w gminie Dygowo, polegająca na odtworzeniu na łąkach w zmeliorowanej, starej dolinie rzeki Pysznicy 40 ha terenu zalewowego. Zwiększyło to zasoby wodne i zmniejszyło, przez zatrzymanie w mokradle, ładunek biogenów dopływający do rzeki Parsęty. Mokradło stało się siedliskiem bytowania zagrożonych wyginięciem płazów - ropuchy, traszki zwyczajnej i grzebieniastej. Pojawiły się gatunki ptaków, które wcześniej bytowały w dorzeczu rzeki, między innymi – błotniaki, czajki, biegusy, kaczki, gęsi, rybitwy, myszołowy i sokoły wędrowne. Powstały siedliska typowe dla ssaków owadożernych np. wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt rzęsorka mniejszego.

Mokradło Pyszka jest interesujące dla turystów szukających kontaktu z przyrodą. Ścieżka rowerowa łączy je z siecią ścieżek rowerowych gminy Dygowo a usytuowana na jego obrzeżu wieża widokowa umożliwia obserwowanie gniazdujących ptaków.

Ochrona przyrody i zrównoważony rozwój turystyki przyczyniają się do likwidacji bezrobocia i stymulują postęp gospodarczy.

 

 


  Webmaster

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 07-11-2006 r.