KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2007

 

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEG

 

GMINA MIEJSKA 

Kompleksowe działania proekologiczne zrealizowane przez Gminę Miejską Wągrowiec

Miasto Wągrowiec

Urząd Miejski w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec, 
ul. Kościuszki 15A
tel. 067 262 15 22
faks 067 262 03 25
e-mail: miasto@wagrowiec.eu 

www.wagrowiec.eu  

Dodatkowych informacji udziela: Marek Wierzbiński, Podinspektor
tel. 067 268 91 82, e-mail: cee_wagrowiec@epf.pl 

 

Jezioro Durowskie

 

Panorama miasta Wągrowca

 

Panorama miasta Wągrowca

 

Panorama miasta Wągrowca

 

W ostatniej dekadzie Miasto Wągrowiec podejmowało szereg działań dotyczących głównie ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego, wody, gleby oraz powietrza. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej pozwoliła uporządkować gospodarkę wodno – ściekową. Wągrowiec posiada system odprowadzania wód deszczowych z zamontowanymi na wszystkich wylotach piaskownikami i separatorami. Prawie wszyscy mieszkańcy miasta korzystają z sieci wodociągowej.

Szczególną rangę nadano zadaniom inwestycyjnym związanym z gospodarką odpadami. Wybudowano nowoczesne składowisko odpadów komunalnych, a stare poddano rekultywacji. Wszyscy mieszkańcy Wągrowca objęci są selektywną zbiórką odpadów, a ilość zbieranych surowców wtórnych wzrasta znacząco z roku na rok..

Inwestycje te przyczyniły się do ochrony obszaru Doliny rzeki Wełny i Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej oraz zlewni Morza Bałtyckiego.

Jakość powietrza poprawia się stopniowo dzięki kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego, która objęła przebudowę sieci ciepłowniczej, zmianę kotłowni z węglowych na gazowe bądź olejowe w budynkach publicznych. W ostatnich latach prowadzona jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Do ochrony powietrza przyczynia się bieżąca rozbudowa infrastruktury drogowej. Budowa obwodnicy pozwoliła na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w centrum miasta.

Od trzech lat działa w Wągrowcu Centrum Edukacji Ekologicznej, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

W 2006 roku, podczas międzynarodowego obozu młodzieżowego przeprowadzono zbiórkę odpadów z koryt rzek i potoków oraz udrożniono koryto rzeki Strugi Gołanieckiej dla ruchu kajakowego. Kontynuacją tego projektu jest przeprowadzony w lipcu 2007 roku Zielony Patrol mający na celu przygotowanie programu rekultywacji jeziora Durowskiego. Przeprowadzone prace i badania pozwolą na stworzenie mapy zagrożeń ekologicznych oraz wybór najlepszej metody do rekultywacji jeziora.

 

 

Działania Gminy Miejskiej Lubań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej

Miasto Lubań

Urząd Miasta Lubań
59-800 Lubań, 
ul. 7 Dywizji 14
tel. 075 646 44 00
faks 075 646 44 05
e-mail: umluban@post.pl

www.luban.pl   

Dodatkowych informacji udziela:Tomasz Bernacki, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
tel. 075 646 44 35, e-mail: t.bernacki.um@luban.pl 

 

Stare Miasto

 

Oczyszczalnia ścieków

 

Sukiennice miejskie

 

Lubań leży w dolinie rzeki Kwisy, na granicy Pogórza Izerskiego w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim. Miasto założone zostało w 1220 r. na Prawie Magdeburskim. Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległo 80% centrum. Nieład przestrzenny jest obecnie systematycznie porządkowany w ramach Planu Rewitalizacji. Lubańska starówka przypomina dziś stare miasto łużyckie dzięki stworzeniu warunków do wybudowania przez prywatnych inwestorów ponad 80 nowych kamienic, nawiązujących do zabudowy historycznej. Ostatnia dekada Lubania to dekada nowoczesnych inwestycji - kryty basen, hala sportowa, sieć kanalizacyjna, ogrzewająca miasto ekologiczna kotłownia z piecem opalanym słomą, składowisko odpadów komunalnych. Zlikwidowano wszystkie kotłownie osiedlowe i zakładowe. Zmodernizowana w 2006 roku oczyszczalnia ścieków dla Lubania i Gminy Siekierczyn jest jedną z najnowocześniejszych w kraju. Technologia ATSO gwarantuje otrzymanie w pełni ustabilizowanego osadu o bardzo dobrej jakości przeznaczonego do rolniczego zagospodarowania. Wszyscy mieszkańcy Lubania są objęci zorganizowanym systemem zbiórki odpadów oraz systemem selektywnej zbiórki odpadów. Do roku 2010 na terenie zamkniętego składowiska odpadów powstanie park o charakterze leśnym.

Działania samorządu Lubania łączą potrzebę ochrony terenów cennych przyrodniczo z podnoszeniem jakości życia społeczeństwa. Na podkreślenie zasługuje realizacja pionierskich przedsięwzięć (1995 - Agenda 21, 1995 - system segregacji, 1996 - kotłownia i program zbiórki słomy), ciągłość prowadzonych działań, ogromne zaangażowanie i kompetencje kadry oraz systematyczność edukacji ekologicznej.

Szczególną uwagę zwraca Lubańska Wiosna Ekologiczna, która trwa do października, liczne konkursy, wystawy i akcje promocyjne („Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza”) czy kampania na rzecz ochrony nieczynnych kamieniołomów bazaltoidów na Ziemi Lubańskiej.

 

 

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Kompleksowe działania Gminy Police w dziedzinie ochrony środowiska

Miasto i Gmina Police

Urząd Gminy w Policach
72-010 Police, 
ul. Stefana Batorego 3
tel. 091 431 18 30
faks 091 431 18 32
e-mail: sekretariat@ug.police.pl 

www.police.pl 

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Kruszyńska, 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 091 431 18 56, e-mail: srodowisko2@ug.police.pl 

 

Police – panorama miasta

 

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym widok części technologicznej, kompostowni oraz kwater

 

Trzebież - widok na kompleks turystyczny

 

Police - zieleń przy ul. Grzybowej

 

Gmina Police od lat prowadzi kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska. Inwestycje finansowane są z budżetu gminy, funduszy krajowych, a od 2003 roku również z funduszy zagranicznych. Ostatnio zrealizowane inwestycje to: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa 142,5 km sieci gazowej, składowisko odpadów komunalnych wraz z sortownią odpadów i kompostownią. Uruchomiono dwa gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Gmina jest w całości pokryta siecią wodociągową a stopień jej skanalizowania wynosi blisko 92%. Cztery ujęcia wody sterowane są ze  stacji centralnej poprzez komputery.

Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Na podstawie porozumienia ścieki po wstępnym podczyszczeniu przepompowywane są do oczyszczalni Zakładów Chemicznych w Policach. Porozumienie podpisano po przeprowadzeniu prac badawczych nad wspólnym oczyszczaniem ścieków.

Poprawę jakości powietrza przynosi systematyczna modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych. Gmina dofinansowuje 60% kosztów modernizacji systemów grzewczych ponoszonych przez osoby fizyczne i 50% przez przedsiębiorców. Wykonano termomodernizację 88 obiektów podległych gminie.

Odpady komunalne dostarczane są do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, gdzie segregacji poddane jest około 95% zebranych zmieszanych odpadów.

Gmina Police jest terenem o cennych walorach przyrodniczych. Jednym z ważniejszych obszarów wodno-błotnych jest rezerwat ornitologiczny Świdwie. Kolejną atrakcję przyrodniczą stanowi Roztoka Odrzańska objęta siecią NATURA 2000. Rozwój turystyki skupia się wokół naturalnych atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych. Tereny o wartościach unikalnych są chronione i tam gdzie jest to możliwe udostępniane w sposób nie zaburzający ich funkcji przyrodniczych, przy wsparciu Nadleśnictwa Trzebież.

Samorząd organizuje konkursy, akcje ekologiczne oraz imprezy edukacyjne, propagujące wśród  społeczności lokalnej właściwe postawy wobec środowiska.

Realizowane działania łączą potrzebę ochrony terenów o unikalnej wartości przyrodniczej ze społeczną potrzebą dostępu do środowiska.

 

GMINA WIEJSKA 

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
59-720 Raciborowice Górne,
Warta Bolesławiecka 40c
tel. 075 738 95 73
faks 075 738 95 23
e-mail: urzadgminy@wartabol.pl 

www.wartaboleslawiecka.pl

Dodatkowych informacji udziela: Janina Szymkiewicz, 
Kierownik Referatu Rozwoju i Zasobów Komunalnych
tel. 075 738 95 73, e-mail: janina.s@wartabol.pl 

 

Oczyszczalnia ścieków w Raciborowicach Dolnych

 

Droga w Jurkowie

 

Świetlica wiejska w Iwinach

 

Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Bolesławickim

 

Gmina Warta Bolesławiecka jest gminą rolniczo-przemysłową, położoną w województwie dolnośląskim. W obliczu zagrożenia bezrobociem strukturalnym postawiła na odbudowę gospodarki, modernizację infrastruktury gminy, stworzenie korzystnych warunków dla inwestorów i ochronę środowiska.

Jako pierwsza w Powiecie Bolesławieckim i jedna z nielicznych gmin wiejskich w Polsce ma całkowicie uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową. Ścieki komunalne są odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej do dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni, z których korzystają wszyscy mieszkańcy. Obecnie priorytetem władz samorządowych jest ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. Systemem zorganizowanej zbiórki odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów usytuowane są na każdej posesji oraz przy obiektach użyteczności publicznej. Dwa razy w roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zbiórka lekarstw w aptekach, a w szkołach zbiórka baterii. Na gminne składowiska odpadów wywożone są jedynie te odpady, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce wtórne podlegają ponownej segregacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Planowana jest budowa linii sortowania odpadów oraz kompostowni. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza uzyskano dzięki gazyfikacji, wymianie systemów grzewczych we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz sukcesywnie prowadzonej modernizacji dróg gminnych i parkingów. Drogi gminne oraz parkingi zlokalizowane przy obiektach użyteczności publicznej posiadają nawierzchnię asfaltową.

Zasługą władz gminy i mieszkańców jest troska o ład przestrzenny, widoczny w harmonii nowej i rewitalizowanej zabudowy z krajobrazem.

Niewątpliwym sukcesem samorządu jest wypracowanie skutecznych metod edukacji ekologicznej i podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz współpracy ze społecznością lokalną.

 

 

POWIAT

Gospodarka odpadami i działania minimalizujące zagrożenia dla środowiska i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego

Powiat Bełchatowski - Starostwo Powiatowe

97-400 Bełchatów, 
ul. Pabianicka 17/19
tel. 044 635 86 00
faks 044 635 86 17
e-mail: powiat@powiat-belchatowski.pl 

www.powiat-belchatowski.pl

Dodatkowych informacji udziela: 
Jarosław Perliński, Naczelnik WOŚRiL, tel. 044 635 86 04, e-mail: jperlinski@powiat-belchatowski.pl 
Jolanta Pawlikowska, Inspektor PFOŚiGW, tel. 044 635 86 72, e-mail: jpawlikowska@powiat-belchatowski.pl 

 

Pojemniki na odpady segregowane

 

Likwidacja mogilników

 

Sprzęt PSP

 

Powiat Bełchatowski od wielu lat wdraża strategię selektywnego zbierania odpadów, która w kompleksowy sposób rozwiązuje problemy usuwania odpadów we wszystkich gminach należących do powiatu.

System finansowany z budżetu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje zbiórkę odpadów segregowanych w ogólnodostępnych pojemnikach, zbiórkę odpadów organicznych, obwoźną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych. Mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego przekazywania odpadów niebezpiecznych czy wielkogabarytowych w specjalne miejsca wyznaczone w każdej gminie. Powiat wspomaga finansowo mieszkańców w usuwaniu wyrobów zawierających azbest i padłych zwierząt.

W ogólnodostępnych punktach rozstawiono 476 kompletów pojemników do segregacji makulatury, szkła kolorowego i bezbarwnego oraz odpadów typu PET. Odpady organiczne są zbierane do specjalnych pojemników - kompostowników, które właściciele posesji otrzymują bezpłatnie. Odpady odbierane są również bezpłatnie.

Na terenie powiatu zlikwidowano trzy mogilniki zawierające 27,2 Mg odpadów niebezpiecznych, a czwarty jest w trakcie likwidacji. W celu ochrony środowiska przed skażeniem substancjami ropopochodnymi Powiatowa Państwowa Straż Pożarna została wyposażona w specjalistyczny sprzęt i substancje neutralizujące.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje programy, które mają na celu aktywizowanie mieszkańców do likwidacji dzikich wysypisk, segregowania odpadów i odzysku surowców wtórnych.

Powiat Bełchatowski intensyfikuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez zastosowanie pomp ciepła, modernizację ogrzewania, wykonanie instalacji solarnych.

Środki z PFOŚiGW przeznaczane są także na wspomaganie działań realizowanych przez poszczególne gminy, głównie w zakresie gospodarki odpadami. Warunkiem uzyskania dotacji jest coroczny wzrost liczby umów zawartych na zbiórkę odpadów segregowanych.

Łącznie w latach 2003-2007 ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano zadania na kwotę prawie 24 mln zł.

 

 

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

Budowa i rozbudowa nowego zakładu produkcji krat pomostowych HMS w Niepołomicach
HMS Sp. z o.o. Niepołomice

32-005 Niepołomice, 
ul. Fabryczna 8
tel. 012 281-01-01 
faks 012 281-11-77
e-mail: r.kiewrel@hms.com.pl 

www.hms.com.pl

Dodatkowych informacji udziela: Ryszard Kiewrel, Pełnomocnik ds. Marketingutel. 
012 281-01-06, e-mail: r.kiewrel@hms.com.pl 

 

Przykłady zastosowania krat w oczyszczalniach ścieków

 

Zastosowanie krat profilowanych serrated na Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie

 

 

 

Przedsiębiorstwo działa od 1989 r., a od 2000 r. funkcjonuje w Niepołomicach. HMS produkuje stalowe kraty pomostowe, stopnie schodów, wyroby pochodne z krat oraz stalowe panele dachowe. Zanurzeniowe cynkowanie ogniowe jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczania konstrukcji i elementów stalowych przed korozją. Skuteczność ochrony antykorozyjnej przy cynkowaniu ogniowym ocenia się na 20-50 lat.

Innowacyjne technologie zastosowane w HMS gwarantują efektywne wykorzystanie surowców i energii, a także dbałość o zachowanie walorów środowiskowych terenów sąsiadujących. Nowoczesne rozwiązania w zakresie filtrowentylacji przeciwdziałają zanieczyszczaniu środowiska pyłami i gazami powstającymi w procesach cynkowania oraz spawania. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i zużycia surowców naturalnych osiągnięto dzięki bieżącym modernizacjom. Przykładowo - ciepło spalin gazowych wykorzystywane jest do celów socjalnych. Ostatnim osiągnięciem HMS jest uruchomienie stacji ciągłej regeneracji topnika (dekantacja żelaza, odkwaszanie, zmniejszenie zużycia wody), w której zastosowano własne rozwiązania technologiczne.

Hałas związany z procesami cięcia oraz transportu wewnętrznego ograniczono stosując w halach produkcyjnych osłony i obudowy akustyczne oraz system podwieszanych ekranów dźwiękochłonnych. Szczególne znaczenie mają rozwiązania służące wyciszeniu wysokich tonów.

HMS konsekwentnie poprawia organizację produkcji w celu zwiększenia wydajności pracy i zadowolenia pracowników z racji jej wykonywania. Zakład posiada ISO 9001:2000, ISO 14001 oraz pozwolenie zintegrowane.

Przestrzeganie norm i przepisów prawa oraz podnoszenie estetyki otoczenia firmy, stała współpraca z władzami samorządowymi, inicjowanie i czynny udział w działaniach na rzecz środowiska lokalnego zapewnia akceptację społeczną. Jednak najlepszą rekomendację wystawiają firmie bobry, łabędzie i ryby zamieszkujące staw na terenie zakładu. Jest on także dla wielu gatunków dzikich ptaków miejscem odpoczynku w trakcie przelotów

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

Gospodarka odpadami komunalnymi

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków

31-580 Kraków, 
ul. Nowohucka 1
tel. 012 646 22 20
faks 012 646 23 50
e-mail: mpo@mpo.krakow.pl 

www.mpo.krakow.pl

Dodatkowych informacji udziela: Krystyna Flak, Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami
tel. 012 646 23 11, e-mail: utylizacja@mpo.krakow.pl 

 

Obiekty gospodarki odpadami Barycz (widok z lotu ptaka)

 

Składowisko odpadów komunalnych Barycz „Bloki energetyczne”

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych "Akcja wystawka"

 

Ścieżka ekologiczna

 

MPO Kraków to przodujące pod względem innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych przedsiębiorstwo branży komunalnej w Polsce. Podjęte przez MPO kompleksowe działania w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami pozwalają na bezpieczne oraz racjonalne ekonomicznie odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów w Krakowie i Wieliczce, zgodne z krajowymi i unijnymi standardami. 

Infrastruktura obejmuje: składowisko odpadów komunalnych Barycz o powierzchni 10,8 ha i pojemności 2 mln m3, zakład segregacji o wydajności 20 000 Mg/rok, kontenerową  kompostownię odpadów zielonych (wydajność 6 000 Mg materiału wsadowego). Pasy zieleni izolacyjnej o szerokości 30 - 80 m oddzielają teren składowiska od zabudowy mieszkalnej. Uciążliwość zapachową minimalizuje codzienne przykrywanie odpadów warstwą mineralną. Sortowanie i kompostowanie odpadów wydłuży żywotność składowiska Barycz o 2 lata.

Na składowisku zainstalowano system odgazowujący złoże odpadów. Do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu zastosowano 3 zespoły prądotwórcze. Uzyskana energia cieplna i elektryczna wykorzystywana jest do eksploatacji kompostowni, sortowni, budynków zaplecza technicznego składowiska, zaś jej nadwyżki oddawane są do sieci energetycznej (Zielony Certyfikat). Ilość energii produkowanej z biogazu na składowisku Barycz w 2006 r. odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 7000 mieszkańców Polski. Na składowisku Barycz powstała ścieżka edukacyjna z nowoczesną aranżacją plastyczną.

MPO Kraków to największe w regionie zaplecze w branży komunalnej. Dysponuje ponad 90 tys. pojemników na odpady oraz 100 samochodami do wywozu odpadów komunalnych. Było inicjatorem pierwszej w Polsce Akcji Wystawka Chodnikowa w celu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Krakowskie MPO jest jednym z pionierów w dziedzinie nowoczesnej komunikacji społecznej z mieszkańcami. Dobra współpraca z samorządem Krakowa ma miejsce nie tylko przy zbiórce i wywozie odpadów, ale także podczas konsultacji, negocjacji, organizacji kampanii edukacyjnych i akcji promujących nowoczesną gospodarkę odpadami.

 

 

Ochrona bioróżnorodności i leśnych zasobów genowych

Leśny Bank Genów Kostrzyca

58-535 Miłków, Miłków 300
tel. 075 713 10 48
faks 075 713 17 54
e-mail: lbg@lbg.jgora.pl  

www.lbg.jgora.pl 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Borowy, Specjalista ds. Informacji Naukowo-Badawczej i Ekoedukacji 
tel. 075 713 12 47, e-mail: j.borowy@lbg.jgora.pl 

 

LBG Kostrzyca

 

Pracownia DNA

 

Komora chłodnicza

 

Arboretum

 

Klęska ekologiczna, na terenach górskich południowo-zachodniej Polski na przełomie lat 70. i 80. XX wieku była powodem opracowania przez Lasy Państwowe „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010”.

Realizację programu rozpoczął w 1995 r., pierwszy w tej części Europy, Leśny Bank Genów Kostrzyca. Podstawowym zadaniem banku jest ochrona zasobów genowych lasów naszego kraju, przy zastosowaniu innowacyjnych technologii. Elementem wspomagającym przywracanie siedlisk leśnych na gruntach porolnych oraz zdegradowanych jest szczepionka mikoryzowa na bazie grzyba włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme). Nasiona zagrożonych i ginących gatunków przechowywane są w komorach chłodniczych w temperaturze –10oC. Zasoby genowe z kategorii recalcitrant (buk zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy) przechowywane są przy zastosowaniu techniki kriokonserwacji w temperaturze ciekłego azotu –196°C. Ochroną objęte są takie ilości nasion, poszczególnych gatunków, by za 10 - 30 lat po zmianie niekorzystnych warunków lokalnych można było wprowadzić je ponownie na zdegradowane siedliska.

Zmienność genetyczna populacji drzew leśnych sprawdzana jest w Pracowni Analizy DNA.

LBG stanowi bazę do pozyskiwania materiału nasiennego do nasadzeń gospodarczych. Jest również ośrodkiem szybkiego transferu do praktyki gospodarczej najnowszych osiągnięć nauki z zakresu podstaw ekologicznie zrównoważonej gospodarki leśnej.

W LBG nowoczesne rozwiązania architektoniczne łączą funkcjonalność z walorami estetycznymi oraz ochroną środowiska w trakcie eksploatacji obiektu. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej aparaturze badawczej, automatycznym systemom zabezpieczeń, sterowania i rejestracji pomiarów, oraz trzystopniowej, hydrobiologicznej oczyszczalni ścieków ze złożem korzeniowym wierzby wiciowej (Salix viminalis L.).

LBG szeroko współpracuje z lokalną społecznością i administracją samorządową. Jest ośrodkiem edukacji branżowej i otwartej edukacji ekologicznej nakierowanej na wszystkie grupy społeczne i wiekowe, z kraju i zagranicy. Oprawę LBG stanowi Arboretum, które jest doskonałym miejscem do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej.

 

 

KATEGORIA WYRÓB

 

PRODUKTY 

Oleje ORLEN OIL z brandem Platinum do silników spełniających wymagania EURO 4

ORLEN OIL Sp. z o. o.

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19
tel. 012 665-55-00
faks 012 665-55-01
Infolinia: 0-801 102 103
e-mail: centrala@orlenoil.pl  

www.orlenoil.pl

Dodatkowych informacji udziela: Dawid Niedojadało, Kierownik Działu Marketingu
tel. 012 665 55 21, e-mail: d.niedojadlo@orlenoil.pl 

   

Zmiana ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego emisji ze środków transportu samochodowego (przejście ze standardu Euro 3 na Euro 4) przyniosła duże redukcje poziomów emisji tlenków węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych.

Ustanowione limity wymusiły wprowadzenie na szeroką skalę w konstrukcji pojazdów nowych urządzeń, takich jak filtry cząstek stałych (DPF), systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), trójfunkcyjnych katalizatorów (TWC). Zastosowanie tych urządzeń stworzyło zapotrzebowanie na nowoczesne technologie olejów silnikowych.

Firma Orlen Oil przygotowała nową linię olejów Platinum „EURO 4” dostosowaną do wymagań nowoczesnych silników samochodowych. Nowatorska i unikalna formuła „Complex Protection Formula – Euro 4” bazuje na niskopopiołowej technologii „Mid SAPS”, o niskich poziomach zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego. Takie parametry zapewniają najlepszą i kompleksową ochronę oraz czystość nie tylko silnika, ale i układu wydechowego. Jednocześnie skutecznie wpływają na zmniejszenie emisji substancji toksycznych w spalinach. Produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne stawiane olejom smarowym dla samochodów i sprzętu ciężkiego, co stanowi wzorcowy przykład łączenia w sobie pozytywnych cech zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Oleje te spełniają najbardziej rygorystyczne specyfikacje jakościowe producentów samochodów oraz wymagania klasyfikacji ACEA 2004. Na poszczególnych etapach - dostawa, przeładunek, produkcja, konfekcjonowanie, dystrybucja - przestrzegane są normy ochrony środowiska.

Konsument stosujący oleje Platinum ogranicza o około 5% zużycie paliwa przez samochód, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdu oraz emisji zanieczyszczeń powietrza. Produkty przyjazne dla środowiska w ofercie ORLEN OIL dla motoryzacji obejmują oleje biodegradowalne oraz oleje współpracujące z pojazdami, urządzeniami uważanymi za ekologiczne. Do pierwszej grupy w ofercie ORLEN OIL zalicza się olej: Platinum Boat Bio TC-W3 oraz Pilarol Eco.

Jako pierwsza polska firma w branży olejowej Spółka ORLEN OIL otrzymała certyfikat na zgodność z wymogami NATO – AQAP 2110.

ORLEN OIL promuje prośrodowiskowe wymagania i zachowania wśród konsumentów i społeczeństwa.

 

 

TECHNOLOGIE

Przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej byłego poligonu "Czerwony Bór" w Nadleśnictwie Łomża

Nadleśnictwo Łomża

18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 60
tel. 086 219 54 94
faks 086 216 40 27
e-mail: lomza@bialystok.lasy.gov.pl 

www.bialystok.lasy.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Godlewski, Zastępca Nadleśniczego
tel. 086 216 54 95, e-mail: dariusz.godlewski@bialystok.lasy.gov.pl 

 

Zalesienia terenów popoligonowych

 

Wrzosowiska przeznaczone do pozyskania nasion do wysiewu na sąsiednie tereny

 

Utworzone miejsce lęgowe cietrzewia

 

Żarnowcowisko wkomponowane w tereny uproduktywnione

 

Tereny Nadleśnictwa Łomża w XVIII wieku stanowiły fragment Puszczy Czerwonej. W XX wieku dużą część tego obszaru przeznaczono na poligon wojskowy, co doprowadziło do jego dewastacji. W latach 2001-2003 teren byłego poligonu podzielono na strefy według stopnia zagrożenia niewybuchami i niewypałami oraz oczyszczono. Rozebrano także znaczną część obiektów wojskowych. Zbudowano lub zmodernizowano prawie 19 km dróg. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą terenu i wytyczono kierunki działań ochronno-hodowlanych w celu zachowania lub zwiększenia bioróżnorodności przyrodniczej na powierzchni 6846 ha. Proces zalesienia rozpoczęto na gruntach nieleśnych, ubogich i zdewastowanych, przede wszystkim popożarzyskowych. Zachowano cenne pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary, pozostawiając je bez ingerencji człowieka. Wśród tych powierzchni znalazło się 150 ha ostoi kuraków, 220 ha jałowcowisk, 400 ha żarnowcowisk, 50 ha wrzosowisk oraz kilkanaście hektarów wydm. Ich zachowanie zapewnia ciągłość istnienia charakterystycznych dla nich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Innowacyjna metoda sadzenia sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym oraz żelowania systemów korzeniowych substancjami magazynującymi wodę pozwoliła przywrócić drzewostany na gruntach o niekorzystnych warunkach glebowych. Przy wykorzystaniu pasów biologicznych zapewniono dostęp do wody i stworzono miejsca rozrodu cietrzewia oraz bazy żerowe dla zwierzyny płowej w formie poletek łowieckich. Odtworzono i powiększono areny tokowe cietrzewi. Odbudowana sieć dróg połączona z pasami biologicznymi integruje ochronę przeciwpożarową ze zwiększeniem stopnia dostępności terenu.

Zastosowane metody pozwoliły na odtworzenie zdewastowanych terenów, zwiększenie liczebności takich gatunków jak wilk, borsuk, kuny, cietrzewie, kruki, ptaki drapieżne i na zachowanie cennych siedlisk powstałych na poligonie w trakcie jego eksploatacji. Nakłady inwestycyjne na realizację zadania wyniosły prawie 4,5 miliona złotych.

 

 

Nowoczesna bateria koksownicza wyposażona w innowacyjne i ekologicznie skuteczne rozwiązania

Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 362 
tel. 032 271 44 31 
faks 032 271 65 47 
e-mail: koksoprojekt@koksoprojekt.pl 

www.koksoprojekt.pl

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Władysław Tatara, Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rozwoju 
tel. 032 271 44 31 wew. 308, e-mail: michal.tatara@koksoprojekt.pl 

 

Bateria koksownicza nr 5, widok ogólny na stronę maszynową

 

Bateria koksownicza nr 7, strona koksowa z widokiem na wieżę gaszenia nr 5

  

Bateria koksownicza nr 7, strona koksowa z widokiem na wieżę węgla nr 4

 

Rozwiązania Biura Projektów KOKSOPROJEKT stanowią nowy standard dla krajowego przemysłu koksowniczego. Najnowsza generacja baterii koksowniczych spełnia wymogi BAT i zawiera kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, efektywności wykorzystania energii przy umiarkowanych nakładach inwestycyjnych i niskich kosztach eksploatacji. Innowacyjne technologie ograniczają emisję przede wszystkim z piecowni, która emituje około 90% wszystkich zanieczyszczeń z koksowni. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ogółem spadła o ponad 60% poprzez skuteczne ograniczenie toksycznej emisji niezorganizowanej i obniżenie zanieczyszczeń z emitorów punktowych. Dzięki temu zmniejszyło się narażenie ludzi na oddziaływanie benzo-a-pirenu, benzenu, pyłu węglowego i koksowego, dwutlenku siarki, siarkowodoru, tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla oraz surowego gazu koksowniczego, a liczba emitowanych do powietrza substancji zmniejszyła się z 20 do 14. Wpłynęło to również pozytywnie na efekty związane z ograniczeniem depozycji substancji toksycznych w otaczającym ekosystemie. Osiągnięto poprawę efektywności wykorzystania energii poprzez zastosowanie gazu koksowniczego do produkcji energii elektrycznej (pośrednie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla).

Efekty ekologiczne uzyskane w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach potwierdzają wysoką efektywność rozwiązań technicznych w oferowanej technologii. Oprócz Zdzieszowic rozwiązania te zostały wdrożone w Koksowni Przyjaźń w 2007 r.

Uruchomione cztery nowe baterie koksownicze są dowodem osiągania rewelacyjnych efektów, szczególnie w zakresie redukcji emisji niezorganizowanej do powietrza, znacznie większej niż zalecają to kryteria BAT w krajach Unii Europejskiej. Obecnie są w budowie dwie podobne baterie, a do 2013 r. zostanie uruchomionych jeszcze dziesięć nowoczesnych agregatów do produkcji koksu.

Budowa nowoczesnych baterii koksowniczych według technologii KOKSOPROJEKTU umożliwi szybkie zmodernizowanie potencjału produkcyjnego tego sektora. Uniwersalność rozwiązań doceniają też inwestorzy zagraniczni.

 

 

 


  Webmaster

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 17-10-2007 r.