KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2007 - WYRÓŻNIENIA

 

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

 

GMINA MIEJSKA 

Wieloletnie działania Miasta Częstochowy na rzecz ochrony środowiska

Miasto Częstochowa

Urząd Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
tel. 034 368 25 62
faks 034 370 71 70
e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl 

www.czestochowa.pl

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Tysarczyk, Kierownik Referatu 
tel. 034 370 74 09, e-mail: etysarczyk@czestochowa.um.gov.pl 

 

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

 

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

 

Stacja uzdatniania wody

 

Polana rekreacyjna

 

Miasto Częstochowa od wielu lat podejmuje działania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Liczące 247 tysięcy mieszkańców miasto jest zwodociągowane w 96%, system kanalizacji sanitarnej obejmuje 85%, a system zbiórki odpadów 100% mieszkańców gminy.

Na szczególną uwagę zasługuje stacja uzdatniania wody pracująca w pełnej automatyce, w której po raz pierwszy w Polsce do usuwania azotanów z wody zastosowana została technologia heterotroficznej biologicznej denitryfikacji.

Częstochowa posiada rozdzielczą sieć kanalizacyjną oraz sieć kanalizacji deszczowej. Na wylotach najbardziej narażonych na zanieczyszczenie kolektorów deszczowych zabudowano urządzenia oczyszczające. Ścieki sanitarne odprowadzane są do dwóch oczyszczalni ścieków.

W celu ograniczenia niskiej emisji przeprowadzono modernizacje źródeł ciepła, węzłów cieplnych oraz termomodernizacje w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych będących własnością lub współwłasnością gminy. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zamontowano 598 kolektorów słonecznych.

Zmodernizowano oświetlenie wymieniając lampy rtęciowe na sodowe. Dwadzieścia osiem autobusów posiada silniki spełniające normy emisji spalin EURO – 1 oraz EURO – 3.

Systematycznie porządkowana jest gospodarka odpadami. Na regionalnym składowisku odpadów komunalnych w Sobuczynie uruchomiono oczyszczalnię odcieku działającą w technologii odwróconej osmozy. Celem energetycznego wykorzystania biogazu wykonano 42 studnie gazowe oraz uruchomiono dwa silniki gazowe o mocy 1,45 MW.

W Częstochowie istnieje około 20 km ścieżek rowerowych. W mieście oddano do użytku polany rekreacyjne, wytyczono szlak wodny dla spływów kajakowych, na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem terenów zielonych.

 

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Mias to i Gmina Niepołomice regionalny lider zrównoważonego rozwoju

Miasto i Gmina Niepołomice

Urząd Miasta i Gminy
32-005 Niepołomice, Pl. Zwycięstwa 13
tel. 012 281 12 60
faks 012 281 19 91
e-mail: magistrat@niepolomice.com 

www.niepolomice.com 

Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Ligęza, Inspektor
tel: 012 281 37 93
e-mail: aglig@niepolomice.com 

 

Rekultywacja stawów w Zakrzowcu

 

Oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach

 

Obiekty szkolne po termomodernizacji

 

Obiekty szkolne po termomodernizacji

 

Ekologiczna, bogata, z dobrze rozwiniętą bazą edukacyjno - kulturalną oraz turystyczną, to cele rozwoju Gminy Niepołomice. Bliskość Krakowa i dobrze rozwinięta komunikacja sprawiają, że stanowi ona obszar zainteresowania inwestorów. Dla zachowania równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a stanem środowiska, władze Gminy wyznaczyły specjalne strefy przemysłowe. Niepołomice są w trakcie rozbudowy systemu oczyszczania ścieków, a do końca 2008 r. planują budowę ponad 100 km sieci kanalizacyjnej. W zmodernizowanej i rozbudowanej w latach 2005-2006 mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków trwają próby zastosowania innowacyjnej technologii spalania osadu ściekowego wraz ze zrębkami drewna w kotle fluidalnym.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery uzyskano dzięki modernizacji wszystkich budynków użyteczności publicznej oraz wprowadzeniu ogrzewania budynków indywidualnych gazem. W Zamku Królewskim w Niepołomicach od 1999 r. do ogrzewania pomieszczeń służy pompa ciepła, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - kocioł na biomasę.

Systemem zorganizowanej zbiórki odpadów „u źródła” objęto wszystkich mieszkańców. Na składowisku odpadów komunalnych trwa budowa instalacji do odzysku biogazu, dotychczas zrealizowano instalację zbiorczą.

Mieszkańcy aktywnie wspierają działania samorządu na rzecz ochrony środowiska, np. świadomie włączają się w akcje usuwania azbestowych pokryć dachowych. Organizowane przez Gminę proekologiczne projekty dla osób trwale bezrobotnych również istotnie wpływają na kształtowanie wrażliwości środowiskowej społeczności lokalnej.

 

 

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównow ażonego rozwoju Gminy Kozienice

Miasto i Gmina Kozienice

Urząd Miejski
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
tel. 048 611 71 01
faks 048 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl 

www.kozienice.pl

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Śmietanka, Burmistrz
tel. 048 611 71 02 e-mail: urzad@kozienice.pl 

 

Oczyszczalnia ścieków

 

Stacja uzdatniania wody

 

Szkoła po termomodernizacji

 

Park Miejski

 

Gmina Kozienice jest położona na skraju Puszczy Kozienickiej. Znajdujący się na jej terenie Kozienicki Park Krajobrazowy obejmuje cenne obiekty przyrodnicze, kompleksy leśne i wodne oraz liczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Takie walory przyrodnicze stwarzają korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji - znajdują się tu szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, trasy rowerowe, a także gospodarstwa agroturystyczne. Inwestycje proekologiczne gminy w ostatnich latach skierowane były głównie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochronę atmosfery.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ciągle modernizowana jest Miejska Ciepłownia, a we wszystkich budynkach użyteczności publicznej zainstalowano kotły opalane gazem lub olejem. Do ograniczenia emisji drogowej przyczyniła się przebudowa dróg, która pozwoliła także na zmniejszenie ruchu pojazdów w mieście.

Czyste środowisko, dobre warunki glebowe, infrastruktura i dogodne położenie komunikacyjne oraz tradycja produkcji sadowniczej stanowią znakomite perspektywy dla rozwoju przetwórstwa owoców.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez gminę między innymi we współpracy z Fundacją GAP Polska, czego efektem jest realizacja przez 17 placówek oświatowych kampanii proekologicznego stylu życia dzieci i młodzieży – „Razem chronimy przyrodę”. W ramach Projektu „Szkoła wobec ekorozwoju, ekorozwój w naszej gminie”, młodzież opracowała gminny program gospodarki odpadami dla placówek oświatowych i gminy Kozienice.

 

GMINA WIEJSKA

Kompleksowe działania Gminy Bierawa w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Bierawa

Urząd Gminy Bierawa
47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12
tel. 077 487 22 66
faks 077 487 22 62
e-mail: ug@bierawa.pl 

www.bierawa.pl

Dodatkowych informacji udziela: Ryszard Gołębowski, Wójt
tel. 077 487 22 66
e-mail: ug@bierawa.pl 

 

Kanalizacja sanitarna w Starym Koźlu

 

Kanalizacja sanitarna w Brzeźcach – roboty budowlane

 

 Kanalizacja sanitarna w Bierawie – przepompownia  ścieków

 

  Wystawa ekologiczna w Gimnazjum w Bierawie

 

Zrównoważony rozwój oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców to główne cele działań proekologicznych i inwestycyjnych rolniczo-przemysłowej gminy Bierawa. Położona na terenie zalewowym w południowo-wschodniej części województwa opolskiego gmina jako priorytet przyjęła uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Gmina jest całkowicie zwodciągowana i w 64% skanalizowana. Obsługiwana jest przez trzy oczyszczalnie ścieków.

W ramach programu „Odra 2006” budowane są wały przeciwpowodziowe na prawym brzegu Odry. Rozpoczęto przygotowania do budowy zbiornika przeciwpowodziowego rzeki Bierawki w wyrobisku Kopalni Piasku Kotlarnia S.A.

W ramach działań Związku Gmin Zlewni Bierawki opracowano program ochrony wód rzeki przed zasoleniem. W budynkach komunalnych zmodernizowano kotłownie, przeprowadzono termomodernizację i wymianę stolarki okiennej.

Warto zwrócić uwagę na dobrą współpracę samorządu z mieszkańcami i włączanie społeczności lokalnych do działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki stałym kampaniom świadomościowym wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” oraz zbiórkę surowców wtórnych. Eksploatacja gminnego składowiska odpadów przewidziana jest do 2016 r. Na terenie składowiska prowadzona jest dodatkowa segregacja odpadów.

Dobrą jakość obsługi mieszkańców gminy potwierdza uzyskany w 2004 r. i przedłużony na kolejne trzy lata Certyfikat Jakości ISO 9001:2000 przyznany przez firmę BVC. Należy podkreślić, że certyfikat ten gmina Bierawa uzyskała jako trzecia gmina w Polsce.

 

Działania na rzecz ochrony środowiska w gminie Strawczyn

Gmina Strawczyn

Urząd Gminy Strawczyn
26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
tel. 041 303 80 02, 303 80 03
faks 041 303 81 57
e-mail: gmina@strawczyn.pl 

strawczyn.pl

Dodatkowych informacji udziela: Zdzisława Adamczyk, Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
tel. 041 303 86 30
e-mail: rit@strawczyn.pl 

 

Budynek Urzędu Gminy w Strawczynie

 

Kamień upamiętniający miejsce narodzin Stefana Żeromskiego w Strawczynie

 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

Kapliczka św. Rozalii na Perzowej Górze

 

Niewątpliwym atutem Strawczyna, gminy położonej w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, są jej walory przyrodnicze i dobre warunki do rozwoju turystyki. Leżąca w znacznej części na obszarze Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny gmina ma charakter typowo rolniczy. Intensywne użytkowanie rolnicze cennych przyrodniczo terenów zobowiązuje jej mieszkańców do dbałości o stan środowiska.

Działania proekologiczne gminy Strawczyn skupiają się przede wszystkim na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Gmina jest całkowicie zwodociągowana, a kanalizacja obejmuje 66% gospodarstw. Ścieki kierowane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni, a osady ściekowe w większości wykorzystywane jako nawóz na prywatnej plantacji wierzby energetycznej. Planowana jest budowa kolejnej oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy rozmieszczono kontenery do zbiórki odpadów stałych oraz pojemniki do zbiórki selektywnej. Dla ograniczenia zanieczyszczenia atmosfery we wszystkich budynkach komunalnych dokonano wymiany kotłowni węglowych na kotły opalane olejem.

Ze względu na położenie na terenie Parku Krajobrazowego w gminie realizowane są działania mające na celu popularyzację agroturystyki i rolnictwa ekologicznego - istnieje tu piętnaście gospodarstw prowadzących produkcję rolną metodami ekologicznymi.

Społeczeństwo Strawczyna uczestniczy w działaniach gminy na rzecz środowiska i poprawy jakości życia poprzez udział w społecznych komitetach budowy kanalizacji. Młodzież szkolna aktywnie włącza się w te działania m.in. opracowując projekty ścieżek dydaktycznych - ekologicznej oraz przyrodniczo-geologicznej.

 

 

POWIAT

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Wągrowieckim

Powiat Wągrowiecki

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15A
tel. 067 262 01 68
faks 067 262 78 88
e-mail: powiat@wagrowiec.pl 

www.wagrowiec.pl

Dodatkowych informacji udziela: Monika Helwig,
tel. 067 268 05 27, e-mail: mhelwig@wagrowiec.pl 

 

Kolektory słoneczne w Młodzieżowym Ośrodku

 

Budynek szkoły przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy po termomodernizacji

  

Bateria kolektorów słonecznych na dachu budynku Bursy Szkolnej w Wągrowcu

 

Powiat wągrowiecki leży w północno-wschodniej części Wielkopolski, w większości w historycznym i etnograficznym regionie zwanym Pałuki. Tworzy go siedem gmin o niewielkim stopniu zanieczyszczenia. Dużym atutem powiatu wągrowieckiego jest przyjazne środowisko, piękno przyrody i malowniczość krajobrazów. W latach 2004 – 2006 zrealizowano plan termomodernizacji budynków należących do powiatu wągrowieckiego, w tym szkół, internatów, bursy szkolnej, ośrodka wychowawczego, przychodni lekarskiej, szpitala, straży pożarnej. Zainstalowano cztery instalacje solarne o łącznej powierzchni kolektorów słonecznych 347 m2. We wszystkich budynkach uruchomiono kotłownie gazowe i olejowe, docieplono ściany zewnętrzne budynków i stropodachy, wymieniono okna, drzwi oraz grzejniki i zamontowano zawory termostatyczne. Efekt ekologiczny zrealizowanych inwestycji to oszczędność energii na poziomie 60%, oraz 70% redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Koszt wszystkich inwestycji to ponad 10 mln zł.

Powiat wspiera organizacje pozarządowe tworząc co roku program współpracy, będący elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej. Mieszkańcy biorą czynny udział w ankietach i konsultacjach społecznych prowadzonych przez powiat. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu prowadzi Powiatowy Urząd Pracy.

Powiat wągrowiecki jest współorganizatorem licznych konkursów ekologicznych. Działania z zakresu edukacji ekologicznej realizuje Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu.

 

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO  

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

Gospodarcze wykorzystanie składników zużytych akumulatorów kwasowo - ołowiowych zawierających siarkę

BATERPOL Sp. z o.o.

40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 108
tel. 032 779 20 00
faks 032 779 20 09
e-mail: baterpol@baterpol.pl 

www.baterpol.pl

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Derdaś, Pełnomocnik Zarządu
tel. 032 779 20 00 wew. 52, e-mail: dderdas@baterpol.pl 

 

Reaktory do odsiarczania pasty ołowiowej

 

Hala pieca i odpylnia

 

Piec do przetopu odsiarczonej pasty

 

Zastosowane przez BATERPOL najnowocześniejsze na świecie rozwiązania technologiczne gwarantują ekologiczny recykling zużytych akumulatorów przy spełnieniu wymagań krajowych i unijnych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Złom zbierany jest wraz z elektrolitem do bezpiecznych, zamkniętych pojemników, a następnie przewożony do przerobu specjalistycznymi samochodami, gwarantującymi bezpieczeństwo w czasie transportu. Firma posiada specjalistyczną bazę transportową przystosowaną do przewozu odpadów niebezpiecznych i jest w stanie skupić każdą ilość złomu akumulatorowego w kraju.

Technologia produkcji gwarantuje ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska przez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń ochrony środowiska, hermetyzację procesów produkcyjnych, brak ścieków technologicznych, wykorzystanie wszystkich surowców znajdujących się w akumulatorach, produkowanie wyrobów oczyszczonych oraz ograniczenie do minimum powstawania odpadów.

W ciągu roku instalacja umożliwia przerób 70 000 Mg zużytych akumulatorów i bezodpadowe wykorzystanie jako surowca 10 500 Mg elektrolitu. Nowoczesny piec ze zintegrowanym systemem filtracji wszystkich gazów, łącznie z emisją niezorganizowaną, zapewnia przetop 20 000 Mg pasty odsiarczonej. BATERPOL przyczynił się do zamknięcia bilansu materiałowego w cyklu życia akumulatorów, a zrealizowaną inwestycję charakteryzuje stosunkowo niedługi okres zwrotu nakładów. Obecnie Firma jest w trakcie modernizacji Zakładu w Katowicach Szopienicach.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

Ekoinnowacyjne inwestycje AQUA S.A. ograniczające oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko

AQUA S.A., Bielsko-Biała

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1-go Maja 23
tel. 033 828 02 00
faks 033 812 40 15
e-mail: aqua@aqua.com.pl 

www.aqua.com.pl

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Kóska, p.o. Kierownik Działu Marketingu
tel. 033 828 03 07, e-mail: magdalena.koska@aqua.com.pl 

 

Ujęcie wody w Wapienicy

 

Oczyszczalnia ścieków w Komorowicach

 

Pływalnia Aqua

 

Pompy ciepła

 

AQUA S.A. uzdatnia i dostarcza wodę do picia czternastu gminom Podbeskidzia oraz odbiera i oczyszcza ścieki z terenu sześciu gmin. W porozumieniu z innymi gminami realizuje Krajowy Program Oczyszczania Ścieków w zakresie rozbudowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni Komorowice w celu spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Spółka uzyskała wysoki efekt ekologiczny dzięki zastosowaniu obiektów ciągów oczyszczania biologicznego, rozbudowie kanalizacji, modernizacji sieci wodociągowej, innowacyjnych sposobów uzdatniania wody, wykorzystaniu biogazu z procesu fermentacji osadów do generowania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystaniu pomp ciepła, adaptacji nieużywanych pomieszczeń technologicznych na potrzeby rekreacyjne, technologii chowu ryb z zastosowaniem biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych.

Przebudowa starej pompowni wody do picia na krytą pływalnię jest świadectwem pomysłowości i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów Spółki. Pływalnia jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Obiekt ogrzewają pompy ciepła o łącznej mocy 350 kW wykorzystujące ciepło zawarte w wodzie wodociągowej dostarczanej mieszkańcom. W lipcu 2007 r. przebudowano istniejącą instalację pomp ciepła w celu pozyskania wody lodowej do schładzania pomieszczeń. To rozwiązanie pozwala na rezygnację z zakupu agregatów klimatyzacyjnych, których moc elektryczna wynosiłaby 80 kW.

W 2007 r. w rankingu „Rzeczpospolitej” AQUA jako jedyna firma z branży wodociągowo–kanalizacyjnej znalazła się w pierwszej dziesiątce polskich firm „Najwięcej Inwestujących”.

 

 

Wykorzystanie infrastruktury leśnej w Puszczy Białowieskiej do dzisiejszych potrzeb społeczeństwa

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51
tel. 085 748 18 00
faks 085 652 23 73
e-mail: ochrona@bialystok.lasy.gov.pl 

www.bialystok.lasy.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Oniszczuk, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
tel. 085 748 18 20, e-mail: k.oniszczuk@bialystok.lasy.gov.pl 

 

Puszcza Białowieska

 

Leśna kolejka wąskotorowa

 

Uroczysko Stara Białowieża

 

Stawy w Topile

 

Puszcza Białowieska, jako unikatowa pozostałość lasu pierwotnego Niżu Europejskiego, w sposób szczególny cieszy się zainteresowaniem przyrodników, przedstawicieli świata nauki, lokalnych i międzynarodowych społeczności, ale przede wszystkim turystów zarówno z kraju jak i zza granicy.

Wszystko to powoduje, że oprócz promocji ponadprzeciętnych wartości Puszczy tworzy się także silna antropopresja na ekosystemy.

Zmiana gospodarki leśnej z modelu surowcowego na zrównoważony, a także postęp w dziedzinie wykonawstwa prac leśnych spowodowały, że duża część infrastruktury leśnej z ostatnich kilkudziesięciu lat stała się zbędna i ulegała zniszczeniu. Od 1990 roku transport kolejkowy drewna przestał funkcjonować. Nadleśnictwa dostrzegły szansę zagospodarowania tej infrastruktury do celów turystycznych, poszerzenia funkcji edukacyjnych i promocyjnych leśnictwa oraz wpisania się w ochronę obiektów kultury technicznej Puszczy. Jednocześnie uporządkowano i ukierunkowano ruch turystyczny.

Wykorzystano zbudowaną w czasie pierwszej wojny światowej sieć kolejek leśnych, składnice drewna i osiedla mieszkaniowe oraz zbiorniki wodne w miejscowości Topiło służące dawniej do magazynowania i konserwacji drewna. Obecnie kolejka przewozi turystów odwiedzających Puszczę, a na jej szlaku znajduje się osiem przystanków ścieżki dydaktycznej. Liczne składnice drewna stały się parkingami z infrastrukturą turystyczną. Natomiast zbiornik wodny to teren wypoczynku mieszkańców Hajnówki i turystów odwiedzających Puszczę Białowieską.

Szeroka i aktywna współpraca RDLP z lokalną społecznością powoduje systematyczne wzbogacanie bazy i oferty turystycznej, szczególnie o produkty eksponujące walory kulturowe i historyczne regionu.

 

KATEGORIA WYRÓB  

 

PRODUKTY

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych powstałych z pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5
tel. 094 348 44 44
faks 094 348 44 34
e-mail: pgk@pgk.koszalin.com.pl 

www.pgk.koszalin.com.pl

Dodatkowych informacji udziela: Tomasz Uciński, Prezes Zarządu, Dyrektor
tel. 094 348 44 44, e-mail: pgk@pgk.koszalin.com.pl 

 

Materiał strukturalny

 

Przesiewanie nawozu EKO-KOMP

 

Materiał strukturalny

 

W Polsce od 2006 roku nie wolno składować na składowiskach odpadów komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków.

PGK w Koszalinie, stosując nieskomplikowaną technologię i urządzenia, produkuje z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Jamnie oraz odpadów ogrodowo-parkowych (słomy, zrębków drzewnych) nawóz organiczny, który otrzymał pozwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stosowanie pod uprawy rolnicze i ogrodnicze. Nawóz organiczny EKO-KOMP zawiera materię organiczną uwalniającą składniki pokarmowe przez kilka lat. Bogaty w próchnicę poprawia strukturę gleby.

Produkcja EKO-KOMPu jest przykładem optymalnego wykorzystania efektywności nieskomplikowanych urządzeń dzięki właściwej organizacji i kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości wyrobu. W trakcie kompostowania monitorowane jest stężenie tlenu, temperatura, masa objętościowa oraz zawartość suchej masy i substancji organicznej w nawozie.

Wymiernym efektem ekologicznym wytwarzania EKO-KOMPu, poza uzyskaniem pełnowartościowego nawozu, jest zagospodarowanie w ciągu roku 9,5 tysiąca Mg odpadów organicznych, które w wypadku składowania są źródłem emisji metanu do atmosfery lub wymagają znacznych nakładów finansowych na osuszenie i unieszkodliwienie metodami termicznymi.

Technologia stosowana przez PGK w Koszalinie może być wdrożona w innych zakładach gospodarki odpadami przyczyniając się do rozwiązania problemu unieszkodliwiania osadów ściekowych, odpadów z rolnictwa, przetwórstwa żywności, utrzymania zieleni oraz gospodarki leśnej i przetwórstwa drzewnego.

 

 

Pompa ciepła ENGO-01

ENGOREM Sp. z o.o.

92-516 Łódź, ul. Puszkina 78
tel. 042 677 23 00
faks 042 674 10 16
e-mail: pompy@engorem.com.pl 

www.engorem.com.pl

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Roszczyk, Główny Specjalista ds. Zarządzania Jakością
tel. 0601 069 858
andrzej.roszczyk@engorem.com.pl
  

 

 

Inwestorzy prywatni - zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania podłogowego i przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym

 

Pompy ciepła zabudowane w zakładzie produkcyjnym wykorzystujące odpadową wodę technologiczną do przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

ENGOREM Sp. z o.o. jest firmą remontową energetyki, której głównymi klientami są zakłady energetyki zawodowej, elektrownie i elektrociepłownie. Liczącym się segmentem działań jednostki jest działalność inwestycyjna i modernizacyjna w systemie „pod klucz”. Pompy ciepła typu ENGO 01 i ENGO 01G, produkowane są od 2003 r. Urządzenia te montowane są na podzespołach do sprzętu chłodniczego produkowanych w kilku krajach Europy i w USA. Sposób połączeń, kontrola niskoszkodliwego dla warstwy ozonowej czynnika chłodzącego, a przede wszystkim oprogramowanie sterownika pompy umożliwiające jej adaptację i współpracę z istniejącymi urządzeniami grzewczymi, stanowią rozwiązanie autorskie ENGOREM.

Efektem ekologicznym stosowania pomp ciepła ENGOREM jest pozyskanie 70% energii pochodzącej z naturalnych procesów termicznych w gruncie i atmosferze, dzięki ich adaptacji do różnych źródeł dolnych i w istniejących układach grzewczych. Możliwe jest stosowanie kolektorów gruntowych pionowych i poziomych, wymienników ciepła odpadowego i wspomaganie układów grzewczych z kotłami lub kolektorem słonecznym.

Zastosowanie pompy ciepła ENGO-01 o mocy 15 kW zamiast kotła grzewczego z retortą przystosowanego do spalania tzw. ekogroszku pozwala na zmniejszenie w ciągu roku emisji tlenku węgla o 46,41 kg, dwutlenku węgla o 12 772 kg, tlenku azotu o 9 295 kg, węglowodorów OCG o 7 393 kg oraz dwutlenku siarki o 123,180 kg.

Porównując eksploatację urządzeń grzewczych o tych samych parametrach mocy, koszty eksploatacji pompy ciepła i kotła węglowego są najniższe. Jednak przy zastosowaniu pompy ciepła oszczędności są na tyle duże, że mogą stanowić, nawet u klientów o ograniczonej świadomości ekologicznej, argument do zainstalowania właśnie takiego ekologicznego źródła zasilania.

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE  

Ochrona środowiska naturalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 17
tel. 087 428 04 90, 087 428 04 13
faks 087 428 04 91
e-mail: fowjm@ol.home.pl 

www.jeziora.com.pl

Dodatkowych informacji udziela:
Ewa Stajuda, Członek Zarządu FOWJM
tel. 087 428 04 90, e-mail: fowjm@ol.home.pl 

 

Oczyszczalnia ścieków w Rybnie, Gm. Sorkwity

 

Przepompownia ścieków P-2 w Bogaczewie, Gm. Giżycko

 

Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Quercus” w Giżycku

 

Świadomość ekologiczna dzieci przyszłością Regionu WJM

 

Od 1991 r. Fundacja inicjuje i wspiera organizacyjnie i materialnie realizację programów zarządzania środowiskiem, inwestycji proekologicznych oraz edukację i promocję zrównoważonego rozwoju w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Likwidacja zagrożeń środowiskowych, poprawa stanu środowiska i jakości życia, zarówno mieszkańców jak i turystów to główne efekty działania Fundacji.

W ramach realizacji Programu MASTERPLAN dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich w latach 1993-2005 wykonano bądź zmodernizowano 23 oczyszczalnie ścieków w miastach i większych wsiach, wykonano ponad 150 przepompowni ścieków, położono ponad 350 km sieci kanalizacyjnej. Całkowicie uporządkowano gospodarkę ściekami przemysłowymi. Uporządkowano też gospodarkę ściekami komunalnymi, w wyniku czego obecnie ponad 2/3 mieszkańców Regionu jest obsługiwanych przez nowoczesne oczyszczalnie ścieków.

Chlubą Fundacji są inicjatywy prowadzone w ramach Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Programy edukacji ekologicznej adresowane są do wszystkich grup społecznych. Mają one na celu ochronę obszarów cennych przyrodniczo wraz z przygotowaniem odpowiedniego zaplecza edukacyjnego dla potrzeb społeczności lokalnych i ruchu turystycznego.

Fundacja we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie premiuje w postaci mini-grantów inicjatywy ekologiczne lokalnych organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

Wielkie Jeziora Mazurskie stanowią dobro i przedmiot troski wszystkich Polaków, z tego względu działania Fundacji zasługują bez wątpienia na duże uznanie.

 

 

 


  Webmaster

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 17-10-2007 r.