KONKURS
O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LISTA PRAC ZGŁOSZONYCH
NA PIĄTĄ EDYCJĘ KONKURSUkategoria GMINA/ZWIĄZEK GMIN

Nazwa przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Oczyszczalnia ścieków i pierwszy etap kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bledzew

Urząd Gminy Bledzew

Kompleksowe działania na rzecz środowiska miejskiego - terenu uprzemysłowionego, zmienionego antropogenicznie

Gmina Kielce

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

Modernizacja kotłowni - zastąpienie kotłów węglowych kotłami opalanymi biomasą (trociny, zrąbki)

Gmina Kępice

Realizacja działań przyjaznych środowisku na terytorium Gminy

Zarząd Gminy i Miasta w Pilawie

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Goszczyn

Urząd Gminy Goszczyn

Oczyszczalnia ścieków w Barlinku

Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane na terenie gminy, które służą ochronie środowiska

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Ochrona powietrza, wód i gleb w gminie Tułowice - kanalizacja gminy ze szczególnym uwzględnieniem budowy oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Tułowice

Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji

Urząd Miasta i Gminy w Błaszkach

Program uporządkowania ekologicznego obszaru ZGRK w latach 2000-2006

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi, prowadzona przez Gminę Dębica, dla gmin powiatu dębickiego

Gmina Dębica

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wejherowie

Urząd Miejski w Wejherowie

Inwestycje proekologiczne realizowane w Gminie Tarnów w ramach programu ochrony zlewni rzeki Dunajec

Gmina Tarnów

Inicjatywy i działania proekologiczne na terenie Gminy Bytów

Urząd Miejski w Bytowie

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Polańczyk.

Budowa kotłowni olejowo-gazowej w miejscowości Polańczyk.

Wykonanie średnioprężnej sieci gazowniczej zasilającej Gminę Solina.

Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla "Na Górce" w miejscowości Polańczyk.

Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w miejscowości Bukowiec.

Budowa kotłowni olejowej dla szkoły podstawowej w miejscowości Bukowiec.

Budowa kotłowni olejowej dla Zespołu Szkół Gminnych w miejscowości Wołkowyja.

Budowa oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w miejscowości Zawóz.

Budowa kotłowni olejowej dla szkoły podstawowej w miejscowości Zawóz.

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

Kompleksowy program utrzymania czystości wód zlewni rzeki Raby od źródeł do zapory w Dobczycach 1995-2001, Faza I

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

Przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu środowiska zrealizowane przez Gminę Miasto Darłowo

Gmina Miasto Darłówo

Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska w mieście i gminie Olkusz

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Zadanie inwestycyjne - Modernizacja kotłowni w Szpitalu nr 1 przy ulicy Świerczewskiego 15 i kotłowni Szpitala nr 2 przy ulicy 1-go Maja 9 w Siemianowicach Śląskich

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Grębocice

Urząd Gminy Grębocice

Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Jastrzębie Zdrój z uwzględnieniem przejęcia ścieków z gmin ościennych - etap I

Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

Międzygminne składowisko odpadów w Bladowie, gmina Tuchola

Urząd Gminy Tuchola

Składowisko odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy Strzyżów

Likwidacja przeterminowanych środków chemicznych tz. "Mogilnika"

Urząd Gminy Stolno

Kompleksowa Ochrona Środowiska w gminie , w tym uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 1992-2000, gospodarki odpadami pościekowymi z oczyszczalni ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi oraz zadania w zakresie ochrony powietrza przez modernizacje gminnych kotłowni węglowych z zastosowaniem sondy LAMBDA

Zarząd Gminy Świekatowo

Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich wraz z systemem odbioru , gromadzenia i segregacji odpadów

Urząd Miasta Lubań

Działania proekologiczne realizowane przez Gminę Rzgów

Gmina Rzgów

Ropczycki Program Inicjatyw Ekologicznych

Zarząd Miasta i Gminy Ropczyce

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Gryfice

Gmina Gryfice

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Leszna jako końcowy etap działań inestycyjnych na rzecz ochrony wód sandru leszczyńskiego - głównego zbiornika wód podziemnych (GWZP)

Miasto Leszno

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Zawadzkie

Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie

Oczyszczalnia ścieków typu SBR zlokalizowana w miejscowości Kawęczyn gmina Turek

Urząd Gminy w Kawęczynie

Stacja segragacji odpadów i kompostownia odpadów organicznych w kompleksowym systemie gospodarki odpadami w Zabrzu. Oczyszczalnia ścieków Zabrze-Śródmieście (metoda osadu czynnego z usuwaniem związków biogennych)

Urząd Miejski w Zabrzu

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane na terenie gminy, które służą ochronie środowiska

Zarząd Gminy Prószków

Ochrona wód rzeki Odry

Gmina i Miasto Brzeg

Zintegrowany system zarządzania wodami w Gminie Gdańsk

Urząd Miejski w Gdańsku

Działania zmierzające do ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego w otoczeniu Puszczy Białowieskiej i Doliny Górnej Narwi

Zarząd Gminy Narewka

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puńsk, Modernizacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Szołtany

Zarząd Gminy w Puńsku

Wysypisko odpadów komunalnych w Górkach - gmina Zwierzyn

Zarząd Gminy Zwierzyn

Oczyszczalnia ścieków komunalno-przemysłowych dla miasta Zduny i cukrowni S.A. Zduny oraz modernizacja kotłowni lokalnej

Urząd Gminy i Miasta Zduny

Zagospodarowanie odpadów stałych powstających na terenach wiejskich

Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

Budowa oczyszczalni ścieków. Budowa sieci sanitarnej - kanalizacja

Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Ekologiczne rozwiązania inwestycyjne w szkole podstawowej w Łęce Mroczeńskiej

Urząd Gminy w Baranowie

Gmina przyjazna środowisku - modernizacja gospodarki cieplnej

Gmina Lutowiska

Ochrona posiadanych wartości przyrodniczych i krajobrazowych poprzez inwestycje proekologiczne i edukację ekologiczną

Gmina Miasta Zakopane

Kompleksowe inwestycje służące ochronie środowiska w gminie Człopa w latach 1998-2000 - budowa ekologicznego wysypiska odpadów komunalnych, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kolektorów sanitarnych

Urząd Miasta i Gminy Człopa

Kompleksowe działania służące ochronie środowiska w gminie Terespol

Gmina Terespol

Rozwiązania systemowe w gospodarce odpadami komunalnymi w mieście Żywcu

Urząd Miejski w Żywcu

Powołanie regionalnego (niezależnego od PGNiG) przedsiębiorstwa gazowniczego - metodą na modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego

Urząd Gminy Międzyrzecz

Program Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Jedna gmina - jeden produkt. Upowszechnienie innowacyjnej i pro-ekologicznej inicjatywy Gminy Wierzbinek

Urząd Gminy Wierzbinek

Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Wierzbinek

Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami

Celowy Związek Gmin CZG-12

Wdrożenie kompleksowego programu ochrony środowiska naturalnego Gminy Świlcza - poprawa komfortu życia w gminie

Zarząd Gminy Świlcza

System selektywnej zbiórki odpadów stałych w gminie Sośno

Zarząd Gminy

Budowa II kwatery niecki wysypiska odpadów komunalnych w Bierawie

Zarząd Gminy Bierawa

Kompleksowe rozwiązanie zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białobrzegi

Gmina Białobrzegi

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - realizowana w trzech etapach

Gmina Krosno

Oczyszczalnia ścieków Rybnik-Orzepowice

Urząd Miasta Rybnika

Ekologiczna Gmina Siennica Różana - życzliwa i przyjazna dla turystów

Urząd Gminy Siennica Różana

Wprowadzenie indywidualnego systemu gromadzenia odpadów oraz segregacji

Urząd Gminy Zagnańsk

Kanalizacja sanitarna, budowa kolektora sanitarnego, gazyfikacja, zmiana systemu grzewczego z paliwa stałego na gazowe

Urząd Miejski w Maszewie

Przedsięwzięcia inwestycyjne na rzecz poprawienia stanu ochrony środowiska Gminy Miejskiej Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec

Kompleksowa poprawa stanu środowiska

Urząd Miasta Hajnówka

Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Rudniki poprzez: - wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 150 m3 / dobę wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 200 m3 / dobę wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytniów, - D131, wybudowanie 145 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w terenach o rozproszonej zabudowie.

Gmina Rudniki

Realizacja zadań i celów wynikających z polityki środowiskowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem: systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, zachowania bioróżnorodności przyrodniczej, zmniejszenie obciążenia środowiska działalnością gminy, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

Urząd Miasta Racibórz

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane na terenie gminy, które służą ochronie środowiska

Urząd Gminy Kaczory

Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sieraków Śląski

Urząd Gminy Ciasna

Modernizacja gospodarki cieplnej grupy 43 budynków mieszkalno-usługowych w Krupskim Młynie

Urząd Gminy Krupski Młyn

Instalacja termicznej utylizacji osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Gmina Miasto Nowy Targ

Kompleksowa modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego

Urząd Miejski w Pasłęku

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Puławy

Gmina Miasto Puławy

kategoria PRZEDSIĘBIORSTWO

Poprawa stanu środowiska naturalnego przez modernizację gospodarki energetycznej Szpitala SPZZOZ w Janowie Lubelskim z zamianą paliwa węglowego na gazowo-olejowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Program zastosowania słomy jako paliwa w systemie grzewczym miasta Lubania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań SP z o.o.

Opracowanie i wdrożenie technik filtracyjnych i instalacji membranowych w celu efektywnego procesu ochrony naturalnego środowiska poprzez eliminację z procesów produkcyjnych szkodliwych związków powstających w wyniku produkcji metalowej, petrochemicznej, spożywczej, maszynowej i rolniczej

Grupa Przemysłowa EURO-SEP - Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

Bezodpadowa produkcja wełny mineralnej w Rockwool Polska Sp. z o.o. - Zakład w Cicigaciach

Rockwool Polska Sp. z o.o.

Rekultywacja terenów pogórniczych Kopalni Siarki "Machów"

Kopalnia Siarki "Machów"

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z Normą 14 001

PM Poland S.A.

Poprawa stanu środowiska poprzez: I wymianę parku autobusowego-wprowadzenie taboru autobusowego, zasilanego gazem ziemnym, II Budowę stacji dystrybucji gazu ziemnego, III Budowę kotłowni na gaz ziemny

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Kompleksowa proekologiczna modernizacja systemu ciepłowniczego Starachowic do 2000 r

Zakład Energetyki Cieplnej

Program ograniczenia niskiej emisji w Krakowie

Biuro Rozwoju Krakowa S.A.

Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem - racjonalna gospodarka odpadami jako sposób na efektywną ochronę środowiska

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o.

Budowa bloku ciepłowniczo-kondensacyjnego BCF -100 wraz z urządzeniami towarzyszącymi w EC Katowice

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Jaworznie , Oddział Elektrociepłownia Katowice

Zmniejszenie uciążliwości ścieków odprowadzanych do Warty

Kostrzyn Paper S.A.

Przedsięzięcia Elektrowni Łaziska w zakresie ochrony środowiska

Południowy Koncern Energetyczny S. A. Elektrownia Łaziska

Zespół gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów S.A.

Elektrociepłownia Gorzów S.A.

Rozbudowa Bazy Paliw Płynnych DUO S. A. w Pomorskim Biurze Handlo wym - ochrona powietrza atmosferycznego, powietrza, wody i gruntu przed substacjami ropopochodnymi

Spólka Akcyjna "DUO"

Segregacja odpadów na terenie całego Powiatu Tatrzańskiego

Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne "TESKO"

Wydział Obróbki Galwanicznej

"PZLRzeszów” S.A. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego

Oczyszczalnia wód zaolejonych i przemysłowych Przedsiębiorstwa "Comal" Sp. z o.o. w Gadańsku

Przedsiębiorstwo "Comal" Sp. z o.o

Ochrona atmosfery jako element kompleksowego systemu polityki ekologicznej w KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Nowe inwestycje proekologiczne w Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. - Ośrodek Czyszczenia i Malowania Konstrukcji Stalowych wraz z instalacjami do oczyszczania powietrza oraz Cynkownia Eko-Cynk

Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.

Organizacja skupu i recykling pustych tonerów do drukarek laserowych i pustych głowic do drukarek atramentowych

Inter Mind Wrocław S.A.

Kompleksowa gospodarka odpadami w mieście Radomiu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RAdkOM" Sp. z o.o.

Zastosowanie w pracach leśnych technologii przyjaznych środowisku poprzez zastąpienie olejów mineralnych olejami biodegradowalnymi oraz zastąpienie technologii spalania pozostałości pozrębowych przez rozdrabnianie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Zarządzanie środowiskiem i jego efekty w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A.

Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.

Organizacja realizacji i finansowania inwestycji proekologicznych w formule ESCO na przykładzie modernizacji systemów ciepłowniczych w jednostkach budżetowych na Opolszczyźnie

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Usługi w zakresie inżynierii środowiska

Główny Instytut Górnictwa

Zmodernizowany układ odpylania

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATEX" Sp. z o.o.

Kompleksowa realizacja "pod klucz" oczyszczalni ścieków

"Hydro-Lemna" Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna j.v.

Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Wągrowca

GROS-POL Spółka z o.o.

Budowa odpylni pieca do produkcji bieli cynkowej w Hucie Oława

AMK Kraków S.A.

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z międzynarodową normą ISO 14 001

DELPHI CHASSIS SYSTEMS Krosno Spółka Akcyjna

Różnorodność działań podejmowanych przy zagospodarowaniu zdegradowanych i zdewastowanych terenów byłego poligonu radzieckiego Borne Sulinowo ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz ochrony środowiska w latach 1993-2000

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór

Kompleksowe porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zakopane i okolic

Spółka Eksploatacyjna Wodociągów i Kanalizacji Zakopane "SEWiK" Sp. z o.o.

Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery

"KRONOPOL" Sp. z o.o.

Przesadzanie drzew

P.P.H.U. drewsmol

Recykling odpadów drogowych i budowlanych

PPHU "Grupa-5" Sp. z o.o.

Program zagospodarowania odpadów komunalnych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, w oparciu o rozbudowę i modernizację regionalnego wysypiska odpadów komunalnych w Sianowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie

Modernizacja ogrzewania kościoła pw Św. Mikołaja w Inowrocławiu. Pompa ciepła; ogrzewanie podłogowe

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "BUDINO" Sp. z o.o.

kategoria WYRÓB

EkoDekorant - dekoracyjna wyściółka na tereny zielone.

AGROLAS Co.

Produkcja folii wodoodpornej i bitumo-olejoodpornej do uszczelniania składowisk odpadów komunalnych, izolowania zbiorników wodnych i wałów przeciwpowodziowych, wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych fundamentów, ścian podziemnych części budynków i stropów

Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" Spółka Akcyjna

Kruszywa hutnicze dla budownictwa drogowego

Slag Recycling Sp. z o.o.

Kotły opalane słomą i innymi biopaliwami typu EKOPAL

Metalerg s.c. J.M. .J. Cieślak

Kompleksowy system oczyszczania powietrza metodą biologiczną

Laminopol Sp. z o.o.

Jednostka odzysku par benzyn (jednostka/urządzenie/instalacja OPB)

EJK Sp. z o.o. w Gliwicach

AKFA-Solarex kolektor słoneczny zwierciadlany, podążający za słońcem

PPH AKFA S.C. Krzysztof Wąchała Franciszek Ścisłowicz

Internetowa giełda odpadów i surowców wtórnych

"EKOFORMA" Sp. z o.o.

Biopreparat Pg-Poszwald

Wytwórnia Grzybni i Biopreparatów Poszwald


  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 30-04-2001r.