KONKURS
O NAGRODĘ MINISTRA OCHRONY
ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


DECYZJA nr 39

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 20 listopada 1997 roku
w sprawie powołania Rady Programowej nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 308) ustala się co następuje:

 1. Powołuje się Radę Programową nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, zwaną dalej "Radą" jako organ doradczy i opiniodawczy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnitctwa zwanego dalej "Ministrem".
 2. W skład Rady wchodzą:

  Przewodniczący:

  Adam Mierzwiński - Podsekretarz Stanu Ministerswa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

  Zastępcy Przewodniczącego:

  Ewa Marchwińska - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  Stanisław Garlicki - Dyrektor Departamentu Systemów Ochrony Środowiska

  Członkowie:

  Władysław Skalny - Państwowa Rada Ochrony Przyrody
  Tomasz Winnicki - Państwowa Rada Ochrony Środowiska
  Włodzimierz Bojarski - Komitet Naukowy PAN "Człowiek i Środowisko"
  Paweł Głuszyński - Pozarządowe Organizacje Ekologiczne
  Jolanta Matiakowska-Karmańska - Redakcja czasopisma EKOPROFIT
  Maciej Nowicki - Fundacja EKOFUNDUSZ
  Barbara Lewicka-Kłoszewska - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Wiesława Bogutyn - Ministerstwo Przemysłu i Handlu
  Wacław Jedliński - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
  Maria Iwaneńko-Słomczewska - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
  Barbara Pac-Kowalczyk - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
  Andrzej Miłoszewski - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  Sekretarz:

  Wanda Jarosz - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 3. Do zakresu działania Rady należy:
  1. ocena wniosków, dokonana zgodnie z Regulaminem Konkursu ,
  2. przygotowanie propozycji rozdziału nagród.
 4. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozycjami rozdziału nagród, Rada przedstawi Ministrowi do dnia 31 maja 1998 roku.
 5. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 6. Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej.
 7. Rada przedstawi Ministrowi do zatwierdzenia Regulamin konkursu o nagrodę Lidera Polskiej Ekologii w terminie do dnia 21 listopada 1997 roku.
 8. Traci swą moc Decyzja nr 110 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 października 1996 roku w sprawie powołania Rady Programowej nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII.
 9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
regulamin oraz formularz zgłoszeniowy (obydwa w formacie MS Word 6.0)


  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 01-12-1997r.