KONKURS
O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


DECYZJA nr 47

Ministra Środowiska
z dnia 25 października 1999 roku
w sprawie powołania Rady Programowej nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Na podstawie § 3 ust. 5 Statutu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 roku w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 47, poz. 308 i z.1998 nr 53, poz. 331) ustala się co następuje:

 1. Powołuje się Radę Programową nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, zwaną dalej "Radą" jako organ doradczy i opiniodawczy Ministra Środowiska zwanego dalej "Ministrem".
 2. W skład Rady wchodzą:

  Przewodniczący:

  Radosław Gawlik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

  Zastępcy Przewodniczącego:

  Jacek M. Łączny - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  Stanisław Garlicki - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego

  Członkowie:

  Władysław Skalny - Państwowa Rada Ochrony Przyrody;
  Tomasz Winnicki - Państwowa Rada Ochrony Środowiska;
  Bohdan Szymański - Polski Klub Ekologiczny;
  Jolanta Matiakowska-Karmańska - Redakcja czasopisma "Ekoprofit";
  Barbara Lewicka-Kłoszewska - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  Wiesława Bogutyn - Ministerstwo Gospodarki;
  Wacław Jedliński - Ministerstwo Zdrowia ;
  Maria Iwaneńko-Słomczewska - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast;
  Barbara Pac-Kowalczyk - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji;
  Andrzej Miłoszewski - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
  Jolanta Sulińska - Krajowa Izba Gospodarcza;
  Władysław Kółeczko - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;

  Sekretarz:

  Wanda Jarosz - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 3. Do zakresu działania Rady należy:
  1. ocena wniosków, dokonana zgodnie z Regulaminem Konkursu ,
  2. przygotowanie propozycji rozdziału nagród.
 4. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozycjami rozdziału nagród, Rada przedstawi Ministrowi do dnia 30 października 2000 roku.
 5. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
 6. Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Edukacji i Komunikacji Społecznej.
 7. Rada przedstawi Ministrowi do zatwierdzenia Regulamin konkursu o nagrodę Lidera Polskiej Ekologii w terminie do dnia 10 listopada 1999 roku.
 8. Traci swą moc Decyzja nr 24 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 listopada 1998 roku w sprawie powołania Rady Programowej nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII.
 9. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

Pliki do pobrania:
regulamin oraz formularz zgłoszeniowy (obydwa w formacie MS Word 7.0)


Informacje dodatkowe można otrzymać pod adresem:  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 23-11-1998r.