KONKURS
O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


DECYZJA nr 25

Ministra Środowiska
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
w sprawie powołania Rady Programowej nagrody
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82 poz. 929) zarządza się, co następuje:

 1. Powołuje się Radę Programową nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII, zwaną dalej „Radą" jako organ doradczy i opiniodawczy Ministra Środowiska zwanego dalej „Ministrem".
 2. W skład Rady wchodzą:

  Przewodniczący:

  Tadeusz Bachleda-Curuś - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;

  Zastępcy Przewodniczącego:

  Marian J. Łączny - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
  Zbigniew Kamieński - Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska;

  Członkowie:

  Stanisław Kamiński - Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska;
  Władysław Skalny - Państwowa Rada Ochrony Przyrody;
  Tomasz Winnicki - Państwowa Rada Ochrony Środowiska;
  Bohdan Szymański - Polski Klub Ekologiczny;
  Jolanta Matiakowska-Karmańska - Klub Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS";
  Barbara Lewicka-Kłoszewska - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  Wiesława Bogutyn - Ministerstwo Gospodarki;
  Wacław Jedliński - Ministerstwo Zdrowia;
  Maria Iwaneńko-Słomczewska - Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast;
  Barbara Pac-Kowalczyk - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji;
  Andrzej Miłoszewski - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
  Jolanta Sulińska - Krajowa Izba Gospodarcza;
  Władysław Kółeczko - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;

  Sekretarz:

  Wanda Jarosz - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

 3. Do zakresu działania Rady należy:
  1. ocena wniosków, dokonana zgodnie z Regulaminem Konkursu ,
  2. przygotowanie propozycji rozdziału nagród.
 4. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozycjami rozdziału nagród, Rada przedstawi Ministrowi do dnia 31 października 2000 roku.
 5. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Środowiska.
 6. Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Edukacji i Komunikacji Społecznej.
 7. Traci swą moc Decyzja nr 47 Ministra Środowiska z dnia 25 października 1999 roku w sprawie powołania Rady Programowej nagrody LIDER POLSKIEJ EKOLOGII.
 8. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.