KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

 

DECYZJA nr 7

Ministra Środowiska
z dnia 22 marca 2002 roku
w sprawie powołania Rady Programowej
o nagrodę Ministra Środowiska
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82 poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się co następuje:

1. Powołuje się Radę Programową Konkursu o nagrodę Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”, zwaną dalej “Radą” jako organ doradczy i opiniodawczy Ministra Środowiska zwanego dalej “Ministrem”.

2. W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący:

 

Czesław Śleziak

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Zastępcy Przewodniczącego:

 

Jerzy Małachowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Janusz Mikuła

Ministerstwo Środowiska Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

Członkowie:

 

Wiesława Bogutyn

Ministerstwo Gospodarki

Maria Dziuba

Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Przewodniczących Rad Gmin RP

Stanisław Garlicki

Ministerstwo Środowiska Gabinet Polityczny Ministra

Maria Iwaneńko-Słomczewska

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Wacław Jedliński

Ministerstwo Zdrowia

Stanisław Kamiński

Ministerstwo Środowiska, Departament Polityki Ekologicznej

Władysław Kółeczko

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Barbara Lewicka-Kłoszewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jacek M. Łączny

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Jolanta Matiakowska-Karmańska

Klub Publicystów Ochrony Środowiska “EKOS”

Andrzej Miłoszewski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Michał Nurzyński

Ministerstwo Środowiska, Biuro Promocji i Informacji

Anna Paczosa

Ministerstwo Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

Marek Roman

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Stanisław Roman

Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich

Władysław Skalny

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Andrzej Suliński

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Jolanta Sulińska

Krajowa Izba Gospodarcza

Bohdan Szymański

Polski Klub Ekologiczny

Sekretarze:

 

Wanda Jarosz

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Renata Słupek

Ministerstwo Środowiska, Biuro Promocji i Informacji

3. Do zadań Rady należy:

  1. przygotowanie projektu regulaminu pracy Rady,

  2. w sytuacjach tego wymagających powołanie jury dokonującego wstępnej oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu,

  3. ustalenie listy przedsięwzięć, które powinny zostać zaopiniowane przez niezależnych ekspertów,

  4. wybór przedsięwzięć do wizytacji w terenie,

  5. udział przedstawicieli Rady wraz z ekspertami w wizytacji wybranych przedsięwzięć w terenie,

  6. ustalenie propozycji listy kandydatów do nagrody i przedłożenie jej Ministrowi do akceptacji,

  7. przygotowywanie projektów regulaminu kolejnych edycji konkursu i przedkładanie ich Ministrowi do akceptacji.

4. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody, Rada przedstawia Ministrowi do co najmniej na 30 dni przed ogłoszeniem wyników konkursu.

5. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Środowiska.

6. Z ramienia Ministerstwa Środowiska obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Promocji i Informacji.

7. Traci moc decyzja nr 25 Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie powołania Rady Programowej nagrody “Lider Polskiej Ekologii”.

8. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 03-07-2002 r.