KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

 

DECYZJA nr 16

Ministra Środowiska
z dnia 9 lipca 2003 roku
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Programowej
Konkursu Ministra Środowiska
"Lider Polskiej Ekologii"

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199 i Nr 80, poz.717) zarządza się co następuje:

 1. W decyzji nr 11 Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie powołania Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”, wprowadza się następujące zmiany:

  1) Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący:

 

Krzysztof Szamałek

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju

Zastępcy Przewodniczącego:

 

Jerzy Małachowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ryszard Zakrzewski

Ministerstwo Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

Członkowie:

 

Wiesława Bogutyn

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Tomasz Bystroński

Związek Gmin Wiejskich RP

Stanisław Kamiński

Ministerstwo Środowiska, Departament Polityki Ekologicznej

Władysław Kółeczko

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Barbara Lewicka-Kłoszewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jacek M. Łączny

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Adam Markowski

Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich

Jolanta Matiakowska-Karmańska

Klub Publicystów Ochrony Środowiska “EKOS”

Barbara Michalska Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Andrzej Miłoszewski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Michał Nurzyński

Ministerstwo Środowiska, Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

Anna Paczosa

Ministerstwo Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

Kazimierz Pałasz Związek Miast Polskich

Marek Roman

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Bogusława Rutkowska

Ministerstwo Środowiska, Departament Prawny

Władysław Skalny

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Michał Sobolewski Ministerstwo Zdrowia

Andrzej Suliński

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Jolanta Sulińska

Krajowa Izba Gospodarcza

Bohdan Szymański

Polski Klub Ekologiczny

Sekretarze:

 

Wanda Jarosz

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Renata Słupek

Ministerstwo Środowiska, Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej"

2) Pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

“6. Z ramienia Ministerstwa Środowiska obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej.”

2. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

 

Minister Środowiska
Czesław Śleziak

 


 

DECYZJA nr 11

Ministra Środowiska
z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie powołania Rady Programowej
Konkursu Ministra Środowiska
"Lider Polskiej Ekologii"

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199) zarządza się co następuje:

 1. Powołuje się Radę Programową Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”, zwaną dalej “Radą” jako organ pomocniczy Ministra Środowiska zwanego dalej “Ministrem”.

 2. W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący:

 

Krzysztof Szamałek

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju

Zastępcy Przewodniczącego:

 

Jerzy Małachowski

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ryszard Zakrzewski

Ministerstwo Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

Członkowie:

 

Wiesława Bogutyn

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Tomasz Bystroński

Związek Gmin Wiejskich RP

Maria Iwaneńko-Słomczewska

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Stanisław Kamiński

Ministerstwo Środowiska, Departament Polityki Ekologicznej

Władysław Kółeczko

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Barbara Lewicka-Kłoszewska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jacek M. Łączny

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Adam Markowski

Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich

Jolanta Matiakowska-Karmańska

Klub Publicystów Ochrony Środowiska “EKOS”

Andrzej Miłoszewski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Michał Nurzyński

Ministerstwo Środowiska, Biuro Promocji i Informacji

Anna Paczosa

Ministerstwo Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii

Kazimierz Pałasz Związek Miast Polskich

Marek Roman

Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Bogusława Rutkowska

Ministerstwo Środowiska, Departament Prawny

Władysław Skalny

Państwowa Rada Ochrony Przyrody

Michał Sobolewski Ministerstwo Zdrowia

Andrzej Suliński

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Jolanta Sulińska

Krajowa Izba Gospodarcza

Bohdan Szymański

Polski Klub Ekologiczny

Sekretarze:

 

Wanda Jarosz

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Renata Słupek

Ministerstwo Środowiska, Biuro Promocji i Informacji

3. Do zadań Rady należy:

 1. przygotowanie projektu regulaminu pracy Rady,

 2. powołanie zespołu ekspertów dokonującego wstępnej oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu,

 3. ustalenie listy przedsięwzięć, które powinny zostać zaopiniowane przez niezależnych ekspertów,

 4. wybór przedsięwzięć do wizytacji w terenie,

 5. udział przedstawicieli Rady w wizytacji przedsięwzięć wybranych w trakcie oceny merytorycznej,

 6. ustalenie propozycji listy kandydatów do nagrody i przedłożenie jej Ministrowi do akceptacji,

 7. przygotowywanie projektów regulaminu kolejnych edycji konkursu i przedkładanie ich Ministrowi do akceptacji.

4. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody, Rada przedstawia Ministrowi co najmniej na 30 dni przed ogłoszeniem wyników konkursu.

5. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Środowiska.

6. Z ramienia Ministerstwa Środowiska obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Promocji i Informacji.

7. Traci moc decyzja nr 7 Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie powołania Rady Programowej Konkursu o nagrodę Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”.

8. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

 

Minister Środowiska
Czesław Śleziak

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-07-2003 r.