KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

 

DECYZJA nr 14

Ministra Środowiska
z dnia 16 lipca 2004 roku
w sprawie powołania Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska
"Lider Polskiej Ekologii"

  

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199) zarządza się co następuje:

 1. Powołuje się Radę Programową Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”, zwaną dalej “Radą” jako organ pomocniczy Ministra Środowiska zwanego dalej “Ministrem”.

 2. W skład Rady wchodzą:

Przewodniczący:  
Andrzej Mizgajski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Zastępcy Przewodniczącego:

 

Wojciech Jaworski

Ministerstwo Środowiska
Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

Kazimierz Pałasz

Związek Miast Polskich

Członkowie:

 

Wiesława Bogutyn

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Tomasz Bystroński

Związek Gmin Wiejskich RP

Stanisław Kamiński

Ministerstwo Środowiska,
Departament Polityki Ekologicznej

Beata Kapcewicz

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Grażyna Kowalik

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Władysław Kółeczko Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Katarzyna Krajewska Ministerstwo Środowiska,
Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii
Barbara Lewicka-Kłoszewska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jacek M. Łączny

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Adam Markowski

Federacja Związków Gmin i Powiatów RP

Jolanta Matiakowska-Karmańska

Klub Publicystów Ochrony Środowiska “EKOS”

Barbara Michalska Ministerstwo Infrastruktury

Andrzej Miłoszewski

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Michał Nurzyński

Ministerstwo Środowiska,
Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

Bogusława Rutkowska

Ministerstwo Środowiska,
Departament Prawny

Władysław Skalny

Liga Ochrony Przyrody

Michał Sobolewski Ministerstwo Zdrowia

Andrzej Suliński

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Jolanta Sulińska

Krajowa Izba Gospodarcza

Wojciech Stawiany Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Bohdan Szymański Polski Klub Ekologiczny
Tomasz Winnicki Państwowa Rada Ochrony Środowiska

Ryszard Zakrzewski

Ministerstwo Środowiska
Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

Sekretarze:

 

Wanda Jarosz

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Renata Słupek

Ministerstwo Środowiska,
Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej

3. Do zadań Rady należy:

 1. przygotowanie projektu regulaminu pracy Rady,

 2. powołanie zespołu ekspertów dokonującego wstępnej oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu,

 3. wybór - w trakcie oceny merytorycznej - przedsięwzięć do wizytacji w terenie,

 4. udział przedstawicieli Rady wraz z ekspertami w zespołach (stałych dla poszczególnych podkategorii) powołanych do wizytacji przedsięwzięć, wybranych w trakcie oceny merytorycznej,

 5. ustalenie propozycji listy kandydatów do nagrody, przygotowanie projektów regulaminu kolejnych edycji konkursu.

4. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

 1. zwoływanie posiedzeń Rady na wniosek Sekretariatu Konkursu,

 2. zatwierdzanie programów posiedzeń Rady przygotowanych przez Sekretariat Konkursu,

 3. prowadzenie posiedzeń Rady,

 4. przedkładanie do akceptacji Ministra propozycji listy kandydatów do nagrody oraz projektów regulaminu kolejnych edycji Konkursu, podejmowanie innych decyzji związanych z działalnością Rady.

5. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozycją listy kandydatów do nagrody, Przewodniczący Rady przedstawia Ministrowi co najmniej na 30 dni przed ogłoszeniem wyników konkursu.

6. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Środowiska.

7. Z ramienia Ministerstwa Środowiska obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady sprawuje Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej. Sekretariat Konkursu mieści się w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

8. Traci moc decyzja nr 11 Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie powołania Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”.

9. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

 

Minister Środowiska
Jerzy Swatoń

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 23-02-2006 r.