REGULAMIN KONKURSU
MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

11. edycja

2007/2008

UWAGA!

 Termin składania wniosków do 11. edycji Konkursu został przedłużony do 29 lutego 2008 r.

1. Zaproszenie do udziału w Konkursie
2. Regulamin Konkursu
3. Załącznik nr 1 (Formularze zgłoszenia konkursowego)
4. Załącznik nr 2  (Instrukcje przygotowania wniosku konkursowego)
5. Najczęściej zadawane pytania

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

Warszawa, dnia 5 grudnia 2007 r.

DEiPZRe-463-4/LPE11?RS/2007 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w 11. edycji Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" otwartego dla wszystkich, którzy uznają, że realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska są warte szerokiej popularyzacji. Konkurs promuje działania wspierające zrównoważony rozwój naszego kraju i jednocześnie przyczynia się do wykształcenia wśród społeczeństwa świadomości i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidualnych, jak i grupowych, na przyjazne środowisku.

Tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" jest prestiżową nagrodą Ministra Środowiska przyznawaną przedsięwzięciom nowoczesnym technologicznie i organizacyjnie, efektywnym ekologicznie, korzystnym ekonomicznie i akceptowanym społecznie. Stanowi świadectwo spełniania standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Pomaga w budowaniu prestiżu, wiarygodności i dobrego wizerunku. Jest skutecznym narzędziem marketingowym i ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych.

Przedsiębiorstwom zdobycie tytułu „Lider Polskiej Ekologii” umożliwia udział w eliminacjach do Europejskiej Nagrody „Biznes dla środowiska” (European Business Awards for the Environment). Warto zatem rywalizować i wygrywać, aby pokazać, że jest się najlepszym.

Konkurs rozstrzygany jest metodą porównawczą, jako najbardziej obiektywną formą wyłaniania najlepszych w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska przedsiębiorstw, jednostek samorządowych, produktów i usług.

W załączonym Regulaminie Konkursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zasad Konkursu, kryteriów oceny oraz terminarza 11. edycji. Regulamin oraz instrukcje przygotowania wniosku konkursowego w formie plików do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.liderpolskiejekologii.pl.

Zachęcam Państwa do kontaktów z Sekretariatem Konkursu, który udzieli dodatkowych informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku konkursowego.

 

Z wyrazami szacunku

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

11. edycja

2007/2008

I. CELE KONKURSU

 1. Promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług, rzetelności i etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska.
 2. Upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w ochronie środowiska.
 3. Propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju kraju.

II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce / wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.
 2. Nie są przedmiotem konkursu przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, szkoleń oraz prace naukowo-badawcze.

III. ZASADY KONKURSU
 1. Do udziału w Konkursie „Lider Polskiej Ekologii” może przystąpić osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, działająca według prawa polskiego, prowadząca prace na rzecz ochrony środowiska w Polsce i zgłaszająca do Konkursu własne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska w Polsce.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje.
 4. W trzech kategoriach wnioski konkursowe oceniane będą w podziale na podkategorie.

W kategorii przedsiębiorstwo:

 1. przedsiębiorstwo produkcyjne,
 2. przedsiębiorstwo usługowe,
 3. przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne,
 4. przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze.

W kategorii wyrób:

 1. technologie,
 2. produkty,
 3. urządzenia.

W kategorii jednostka samorządu terytorialnego:

 1. gmina miejska (w tym miasta na prawach powiatu),
 2. gmina miejsko-wiejska,
 3. gmina wiejska,
 4. związek gmin,
 5. powiat ziemski.
 1.  Do poszczególnych kategorii mogą być zgłaszane przedsięwzięcia spełniające następujące warunki:

1. Kategoria przedsiębiorstwo

 1. podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne - przedsięwzięcia kompleksowe zrealizowane w celu zmniejszenia uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska z wyłączeniem działalności wymienionej w punkcie d,
 2. podkategoria przedsiębiorstwo usługowe – działalność usługowa służąca ochronie środowiska z wyłączeniem działalności wymienionej w punkcie c i d,
 3. podkategoria przedsiębiorstwo świadczące usługi komunalne - działalność komunalna ze szczególnym uwzględnieniem ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,
 4. podkategoria przedsiębiorstwo leśne, rolnicze, przyrodnicze - działalność służąca zachowaniu, ochronie i powiększaniu zasobów leśnych i przyrodniczych, a także wspieraniu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.
2. Kategoria wyrób
 1. podkategoria technologie – innowacyjne i przyjazne środowisku technologie,
 2. podkategoria produkty – produkty służące ochronie środowiska,
 3. podkategoria urządzenia – urządzenia służące ochronie środowiska.
3. Kategoria jednostka samorządu terytorialnego
 1. podkategorie gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska – przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi,
 2. podkategoria związek gmin – przedsięwzięcia będące przedmiotem statutowej działalności związku i służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi,
 3. podkategoria powiat – kompleksowe przedsięwzięcia o charakterze ponadlokalnym służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
4. Kategoria stowarzyszenia i fundacje - przedsięwzięcia będące przedmiotem statutowej działalności organizacji, służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w Sekretariacie Konkursu (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice) w podanym terminie 4 egzemplarzy poprawnie przygotowanego wniosku konkursowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego.
 2. Wniosek konkursowy powinien zawierać:
 1. poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 2. dokumentację konkursową przygotowaną zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2) dostępną na stronie internetowej Konkursu www.liderpolskiejekologii.pl oraz w Sekretariacie Konkursu;
 3. co najmniej dwie aktualne, przygotowane dla potrzeb Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”, specjalistyczne opinie dotyczące przedsięwzięcia wystawione, np. przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydział ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego lub/i starostwa. Opinie te powinny uwzględniać:
 • w kategorii przedsiębiorstwo - całościowe oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko,
 • w kategorii wyrób – wpływ produktu/urządzenia oraz procesu jego wytwarzania na środowisko, wpływ technologii na środowisko,
 • w kategorii jednostka samorządu terytorialnego - całość działań gminy, związku gmin, powiatu na rzecz środowiska,
 • w kategorii stowarzyszenia i fundacje - całość działań organizacji na rzecz środowiska;
 1. kopie obowiązujących dokumentów formalno-prawnych dotyczących korzystania ze środowiska, o ile są wymagane;
 2. kopie certyfikatów, atestów, świadectw, patentów, wyników badań wydawanych przez instytucje specjalistyczne, opinie odbiorców;
 3. ewentualnie inne formy udokumentowania pracy - np. film video, fotografie, artykuły prasowe, CD;
 4. aktualne zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wystawione przez urząd marszałkowski,
 5. aktualne zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem ochrony środowiska wystawione przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska,
 6. oświadczenie podmiotu o nie zaleganiu z zobowiązaniami finansowymi zarówno wobec kontrahentów, pracowników i zleceniobiorców,
 7. zgoda na przetwarzanie danych.
 1. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 1. niekompletne,
 2. przygotowane niezgodnie z instrukcją,
 3. nadesłane po terminie.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać:

Sekretariat Konkursu "Lider Polskiej Ekologii"
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel. (032) 254-60-31 w. 136, 280, fax. (032) 254-17-17
e-mail:
lider@ietu.katowice.pl

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłaszający ponosi jedynie koszty przygotowania wniosku konkursowego zgodnie z wymaganiami Regulaminu.
 2. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 3. Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody zgłaszającego, poza celami Konkursu.
 4. W każdej podkategorii Minister Środowiska przyznaje jeden tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” oraz wyróżnienia, z zastrzeżeniem punktu 14.
 5. Minister Środowiska może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać inną liczbę tytułów „Lider Polskiej Ekologii”.
 6. Laureaci otrzymują: tytuł „Lider Polskiej Ekologii 2008”, statuetkę i dyplom.
 7. Wyróżnieni w Konkursie otrzymują dyplom.
 8. Wyniki Konkursu ogłoszone są w czasie uroczystości wręczenia nagród. Lista laureatów zostaje podana do wiadomości w środkach masowego przekazu po uroczystości wręczenia nagród.
 9. Ewidencję laureatów prowadzi Ministerstwo Środowiska – Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju.
 10. Nad przebiegiem Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” czuwa Rada Programowa powoływana przez Ministra Środowiska.
 11. Obsługę organizacyjną Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” prowadzi Sekretariat Konkursu, wykonujący to zadanie na zlecenie Ministra Środowiska.

 

 IV. KRYTERIA OCENY I ZASADY OCENY
 1. 1.       Podstawowe kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązujące we wszystkich kategoriach obejmują:
 1. uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 2. wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 3. innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 4. uniwersalność,
 5. strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 6. zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 7. udział w programach zarządzania środowiskiem, np. „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care), Czystsza Produkcja (Cleaner Production), ISO 14 001, Centra Zapobiegania Zanieczyszczeniom,
 8. edukację i współpracę ze społeczeństwem.
 1. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:
 1. ocena formalna - dokonywana przez Sekretariat Konkursu i przedstawiana do akceptacji Radzie Programowej;
 2. ocena merytoryczna dokonywana przez zespół ekspertów i Radę Programową,
 3. wizytacje, przez przedstawicieli Rady Programowej z ekspertami, najlepszych przedsięwzięć, wyłonionych w trakcie oceny merytorycznej;
 4. wyłonienie przez Radę Programową laureatów Konkursu spośród wizytowanych przedsięwzięć.
 1. Obrady Rady Programowej są niejawne. Członków Rady Programowej i ekspertów obowiązuje zakaz rozpowszechniania wszelkich informacji związanych z pracami Rady, a wyniki obrad mają charakter poufny.
 2. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej Konkursu.

 

V. UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Uhonorowani tytułem „Lider Polskiej Ekologii” mają prawo do:
 1. używania tytułu „Lider Polskiej Ekologii 2008”,
 2. posługiwania się logo Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” w korespondencji i promocji.
 1. Wyróżnionym nie przysługuje prawo posługiwania się logo Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”.

 

VI. TERMINARZ DZIESIĄTEJ EDYCJI KONKURSU “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”

20 listopada 2007

- Rozpoczęcie 11. edycji Konkursu

do 15 lutego 2008
(przedłużono do 29 lutego 2008r.)

- Nadsyłanie wniosków konkursowych pod adres Sekretariatu Konkursu

do 15 marca 2008

- Ocena formalna wniosków konkursowych

do 31 maja 2008

- Ocena merytoryczna wniosków konkursowych

do 30 lipca 2008

- Wizytacje przedsięwzięć w terenie

do 15 września 2008

- Wyłonienie laureatów Konkursu

do 30 października 2008

- Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom


ZAŁĄCZNIKI

 

Regulamin Konkursu

 

Załącznik nr 1:


 

Załącznik nr 2:

Instrukcje przygotowania wniosku konkursowego:

 


 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Czy jednostki zwolnione z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zobowiązane są do dołączenia do dokumentacji konkursowej zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego o nie posiadaniu zaległości w uiszczaniu opłat?

  Tak, ponieważ zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

 2. Jak należy podać ilość zebranych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (dot. tabeli 19.3 w instrukcji przygotowania wniosku dla podkategorii gmina miejska, miejsko – wiejska i gmina wiejska oraz. tabeli 14.3 w instrukcji dla podkategorii związek gmin)?

  Dane dotyczące ilości zebranych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca należy podawać w kg/mieszkańca/rok. Liczbę mieszkańców należy rozumieć jako liczbę mieszkańców gminy/związku gmin, a nie liczbę mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów.

  W tabelach 19.3 (instrukcja dla gmin) oraz 14.3 (instrukcja dla związku gmin) znalazł się niewłaściwy zapis: Mg/rok, który należy zastąpić kg/mieszkańca.

   

 3. Kiedy upływa termin nadsyłania wniosków konkursowych do 11. edycji Konkursu?

  Termin nadsyłania wniosków konkursowych upływa 29 lutego 2008 r. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 4. Jaki jest termin składania formularza zgłoszenia do 11. edycji Konkursu?

  Formularz zgłoszenia stanowi integralną część wniosku konkursowego. Powinien zostać złożony wraz z wnioskiem w terminie do 29 lutego 2008 r.

 5. Czy wniosek powinienem zostać przygotowany w języku angielskim?

  Wniosek konkursowy jest opracowany w języku polskim. Konieczne jest przygotowanie krótkiego opisu przedsięwzięcia w języku angielskim (maksymalnie 200 słów), który stanowi część formularza zgłoszenia.

 6. Czy wymagana jest opłata za udział w Konkursie?

  W Konkursie Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” nie ma opłaty za udział. Zgodnie z punktem III. 10. Regulaminu Konkursu zgłaszający ponosi koszty przygotowania materiałów (4 egzemplarze).

 7. Czy można przyjechać do Sekretariatu Konkursu w celu skonsultowania materiałów przygotowanych we wniosku konkursowym?

  Tak. Pracownicy Sekretariatu mogą przejrzeć wstępnie przygotowaną dokumentację konkursową. Przed przyjazdem należy koniecznie ustalić z Sekretariatem Konkursu termin spotkania.

 8. Czy opisy w poszczególnych punktach muszą zajmować 10 stron?

  Opisy wymagane przy poszczególnych punktach nie mogą jedynie przekroczyć wymaganej objętości. Jeżeli jest to konieczne to materiały uzupełniające np. schematy, rysunki szczegółowe, dokumentację fotograficzną można umieścić w załączniku do danego punktu. Stosując załączniki należy pamiętać o zamieszczeniu ich spisu.

 9. Gdzie należy przesłać dokumentację konkursową?

  Dokumentację konkursową przygotowana zgodnie z instrukcja należy przesłać do Sekretariatu Konkursu, na adres: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

   


   

   

   

   

   


    Webmaster Strona główna IETU 

  Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

  Ostatnia modyfikacja: 18-06-2008 r.