REGULAMIN KONKURSU
MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

9. edycja

2005/2006

 

1. Zaproszenie do udziału w Konkursie 
2. Regulamin Konkursu
3. Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 1a - formularz zgłoszenia konkursowego w kategorii gmina/związek gmin 
 • Załącznik nr 1b - formularz zgłoszenia konkursowego w kategorii przedsiębiorstwo
 • Załącznik nr 1c - formularz zgłoszenia konkursowego w kategorii wyrób
4. Załącznik nr 2  (Instrukcje przygotowania wniosku konkursowego)

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Minister Środowiska

Tomasz Podgajniak

Warszawa, dnia 28 września 2005 r.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w 9. edycji Konkursu "Lider Polskiej Ekologii" otwartego dla wszystkich, którzy uznają, że realizowane przez nich przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska są warte szerokiej popularyzacji. "Lider Polskiej Ekologii" to konkurs dla tych, którzy poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie, ochronę zasobów naturalnych oraz proekologiczne systemy organizacji i zarządzania. Konkurs promuje działania przyjazne dla środowiska i jednocześnie przyczynia się do wykształcenia w społeczeństwie świadomości i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" jest prestiżową nagrodą Ministra Środowiska przyznawaną przedsięwzięciom nowoczesnym technologicznie i organizacyjnie, efektywnym ekologicznie, korzystnym ekonomicznie i akceptowanym społecznie. Stanowi świadectwo spełniania standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” stał się ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz gmin. Pomaga w budowaniu prestiżu, wiarygodności i pozytywnego wizerunku.

Jeszcze raz zapraszam do udziału w Konkursie "Lider Polskiej Ekologii" i życzę powodzenia. Bardzo gorąco zachęcam do uczestnictwa w tej szlachetnej rywalizacji, także tych wszystkich, którzy już składali aplikacje w Konkursie, być może nawet kilkakrotnie, a z różnych względów nie zostali uhonorowani konkursowymi laurami. Obecnie mają Państwo dużo większe doświadczenie, a wytrwałość jest drogą do sukcesu.

W załączonym Regulaminie Konkursu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zasad konkursu, kryteriów oceny oraz terminarza 9. edycji. Regulamin oraz instrukcje przygotowania wniosku konkursowego w formie plików do pobrania dostępne są na stronie internetowej http://lider.ietu.katowice.pl lub www.liderpolskiejekologii.pl.

Zachęcam do kontaktów z Sekretariatem Konkursu, który udzieli Państwu dodatkowych informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku konkursowego.

 

    Z wyrazami szacunku


REGULAMIN KONKURSU

 

I. CELE KONKURSU

 1. Promocja innowacyjności, oryginalności, wysokiej jakości usług, rzetelności i etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska.
 2. Upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w ochronie środowiska.
 3. Propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju kraju.

 

II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce / wdrożone przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne.
 2. Nie są przedmiotem konkursu przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, szkoleń oraz prace naukowo-badawcze.

 

III. ZASADY KONKURSU
 1. Do udziału w Konkursie “Lider Polskiej Ekologii” może przystąpić osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, działająca według prawa polskiego, prowadząca prace na rzecz ochrony środowiska w Polsce i zgłaszająca do Konkursu własne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska w Polsce.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia nagrodzone i wyróżnione innymi nagrodami.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób oraz gmina / związek gmin.
 4. W poszczególnych kategoriach wnioski konkursowe oceniane będą w podziale na podkategorie.

W kategorii przedsiębiorstwo:

 1. przedsiębiorstwo produkcyjne,
 2. przedsiębiorstwo usługowe.

W kategorii wyrób:

 1. technologie,
 2. produkty,
 3. urządzenia.

W kategorii gmina / związek gmin:

 1. gmina miejska,
 2. gmina miejsko-wiejska,
 3. gmina wiejska,
 4. związek gmin.
 1. Do poszczególnych kategorii mogą być zgłaszane przedsięwzięcia spełniające następujące warunki:
  1. Kategoria przedsiębiorstwo
 • podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne - przedsięwzięcia kompleksowe zrealizowane w celu zmniejszenia uciążliwości przedsiębiorstwa dla środowiska
 • podkategoria przedsiębiorstwo usługowe – działalność usługowa służąca ochronie środowiska,
  1. Kategoria wyrób
 • podkategoria technologie – przyjazne dla środowiska i innowacyjne technologie,
 • podkategoria produkty – produkty służące ochronie środowiska
 • podkategoria urządzenia – urządzenia służące ochronie środowiska
  1. Kategoria gmina/związek gmin - przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w Sekretariacie Konkursu w podanym terminie 4 egzemplarzy poprawnie przygotowanego wniosku konkursowego oraz wyrażenie zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia i umożliwienie wizytacji w terenie w celu weryfikacji wniosku konkursowego.
 2. Wniosek konkursowy powinien zawierać:
 1. poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia konkursowego (załącznik nr 1
  do Regulaminu);
 2. dokumentację konkursową przygotowaną zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2) dostępną na stronie internetowej Konkursu http://lider.ietu.katowice.pl lub http://www.liderpolskiejekologii.pl  oraz w Sekretariacie Konkursu;
 3. co najmniej dwie aktualne, przygotowane dla potrzeb Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”, specjalistyczne opinie dotyczące przedsięwzięcia wystawione, np. przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydział ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego lub/i starostwa. Opinie te powinny uwzględniać:
 • w kategorii przedsiębiorstwo - całościowe oddziaływanie przedsiębiorstwa
  na środowisko,
 • w kategorii wyrób – wpływ produktu/urządzenia oraz procesu jego wytwarzania na środowisko, wpływ technologii na środowisko,
 • w kategorii gmina / związek gmin - całość działań gminy / związku gmin na rzecz środowiska;
 1. kopie obowiązujących dokumentów formalno-prawnych dotyczących korzystania
  ze środowiska, o ile są wymagane;
 2. kopie certyfikatów, atestów, świadectw, patentów, wyników badań wydawanych przez instytucje specjalistyczne, opinie odbiorców;
 3. ewentualnie inne formy udokumentowania pracy - np. film video, fotografie, artykuły prasowe, CD;
 4. aktualne zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wystawione przez urząd marszałkowski,
 5. aktualne zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w uiszczaniu kar przewidzianych prawem ochrony środowiska wystawione przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska,
 6. oświadczenie podmiotu o nie zaleganiu z zobowiązaniami finansowymi zarówno wobec kontrahentów, pracowników i zleceniobiorców,
 7. zgoda na przetwarzanie danych.
 1. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
 1. niekompletne,
 2. przygotowane niezgodnie z instrukcją,
 3. nadesłane po terminie.
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać:
 1. Koszty przygotowania materiałów ponosi zgłaszający.
 2. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 3. Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody zgłaszającego, poza celami Konkursu.
 4. W każdej podkategorii Minister Środowiska przyznaje 1 tytuł “Lidera Polskiej Ekologii”
  oraz 1 wyróżnienie.
 5. Zdobywcy tytułu “Lidera Polskiej Ekologii” otrzymują: tytuł “Lidera Polskiej Ekologii – 2005”, statuetkę, dyplom.
 6. Wyróżnieni w Konkursie otrzymują dyplom.
 7. Minister Środowiska może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać inną liczbę tytułów “Lidera Polskiej Ekologii” i wyróżnień.
 8. Wyniki Konkursu ogłoszone są w czasie uroczystości wręczenia nagród. Lista laureatów zostaje podana do wiadomości w środkach masowego przekazu po uroczystości wręczenia nagród.
 9. Ewidencję laureatów prowadzi Ministerstwo Środowiska - Biuro Edukacji Ekologicznej
  i Komunikacji Społecznej.
 10. Nad przebiegiem Konkursu “Lider Polskiej Ekologii” czuwa Rada Programowa powoływana przez Ministra Środowiska.
 11. Obsługę organizacyjną Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” prowadzi Sekretariat Konkursu, wykonujący to zadanie na zlecenie Ministra Środowiska.

 

 IV. KRYTERIA OCENY I ZASADY OCENY
 1. Podstawowe kryteria oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu obowiązujące
  we wszystkich kategoriach obejmują:
 1. efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 2. wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 3. innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 4. uniwersalność,
 5. strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 6. zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 7. udział w programach zarządzania środowiskiem, np. “Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care), Czystsza Produkcja (Cleaner Production), ISO 14 001, Centra Zapobiegania Zanieczyszczeniom,
 8. edukację i współpracę ze społeczeństwem.
 1. Etapy oceny przedsięwzięć zgłoszonych do Konkursu:
 1. ocena formalna - dokonywana przez Sekretariat Konkursu i przedstawiana do akceptacji Radzie Programowej;
 2. ocena merytoryczna dokonywana przez zespół ekspertów i Radę Programową,
 3. wizytacje, przez przedstawicieli Rady Programowej z ekspertami, najlepszych przedsięwzięć, wyłonionych w trakcie oceny merytorycznej;
 4. wyłonienie przez Radę Programową laureatów Konkursu spośród wizytowanych przedsięwzięć.
 1. Obrady Rady Programowej są niejawne. Członków Rady Programowej i ekspertów obowiązuje zakaz rozpowszechniania wszelkich informacji związanych z pracami Rady, a wyniki obrad mają charakter poufny.
 2. Wyniki oceny formalnej i merytorycznej podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej Konkursu.

 

V. UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Uhonorowani tytułem “Lidera Polskiej Ekologii” mają prawo do:
 1. używania tytułu “Lidera Polskiej Ekologii - 2005”,
 2. posługiwania się logo Konkursu “Lider Polskiej Ekologii” w korespondencji i promocji.
 1. Wyróżnionym nie przysługuje prawo posługiwania się logo Konkursu “Lider Polskiej Ekologii”.

 

VI. TERMINARZ DZIEWIĄTEJ EDYCJI KONKURSU “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”

15 września 2005

- Rozpoczęcie 9. edycji Konkursu

do 15 stycznia 2006

- Nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Sekretariatu Konkursu

do 15 lutego 2006

- Ocena formalna wniosków konkursowych

do 15 kwietnia 2006

- Ocena merytoryczna wniosków konkursowych

do 15 czerwca 2006

- Wizytacje przedsięwzięć w terenie

do 15 lipca 2006

- Wyłonienie laureatów Konkursu

do 30 września 2006

- Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród laureatom

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1:

 

Załącznik nr 2:

Instrukcje przygotowania wniosku konkursowego:

 


 

Konkurs jest finansowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 07-11-2005 r.