KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LAUREACI 9. EDYCJI KONKURSU
2005/2006

W 9. edycji Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” wzięło udział 90 jednostek. O ten prestiżowy tytuł ubiegało się 49 gmin i związków gmin oraz 41 przedsiębiorstw. Do finałowego etapu oceny Rada Programowa zakwalifikowała realizatorów 26 przedsięwzięć, spośród których wyłoniono laureatów. Realizatorów trzynastu przedsięwzięć Minister Środowiska Jan Szyszko uhonorował tytułem “Lidera Polskiej Ekologii 2006”, a siedmiu przyznał wyróżnienia.

"LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2006"

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

Nadleśnictwo Kaliska – za “Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska” (podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne)

Elektrociepłownia Chorzów “ELCHO” Sp. z o.o. – za “Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii skojarzonej” (podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne)

Nadleśnictwo Syców – za “Zachowanie i pomnażanie zasobów genowych ekosystemów leśnych Polski Zachodniej” (podkategoria przedsiębiorstwo usługowe)

KATEGORIA WYRÓB

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. – za “Ekologiczną technologię łączenia taśm przenośnikowych” (podkategoria technologie)

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. – za “Produkcję zielonej energii w Elektrowniach Szczytowo-Pompowych S.A.” (podkategoria produkty)

HYDROPROJEKT Sp. z o.o. – za “Rekultywację terenów zdegradowanych poprzez budowę zbiorników wodnych” (podkategoria urządzenia)

ECO INSTAL Technika Ochrony Powietrza – za “CYKLOFILTR typu CF” (podkategoria urządzenia)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie – za “Renaturalizację zbiorowisk wilgotno-bagiennych Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasy Mazurskie” (podkategoria urządzenia)

KATEGORIA GMINA/ZWIĄZEK GMIN

Miasto Tychy – za “Wdrożenie kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach obrzeżnych Miasta Tychy” (podkategoria gmina miejska)

Miasto Słupsk – za “Przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Miejską Słupsk na rzecz ochrony środowiska” (podkategoria gmina miejska)

Gmina Polanów – za “Rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska jako promocji zasobów przyrodnicznych Gminy Polanów” (podkategoria gmina miejsko-wiejska)

Gmina Terespol – za “Działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej” (podkategoria gmina wiejska)

Związek Gmin Karkonoskich - za “Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy” (podkategoria związek gmin)

 

WYRÓŻNIENIA

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

Miejskia Energetyka Cielplna Sp. z o.o. w Pile –za “Działania proekologiczne zrealizowane w Spółce Miejska Energetyka Cieplna w Pile w latach 1991-2005” (podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MPO Sp. z o.o w Białymstoku – za “Nowe trendy selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie mobilnego Technicznego Centrum Recyklingu” (podkategoria przedsiębiorstwo usługowe)

KATEGORIA WYRÓB

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie – za “System telemetrii i telesterowania miejskim systemem ciepłowniczym” (podkategoria technologie)

Wyróżnienia nie przyznano w podkategoriach produkty i urządzenia

KATEGORIA GMINA/ZWIĄZEK GMIN

Miasto Wągrowiec – za “Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Wągrowiec” (podkategoria gmina miejska)

Miasto i Gmina Wolsztyn – za “Wdrożenie gminnych programów mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w gminie Wolsztyn” (podkategoria gmina miejsko-wiejska)

Gmina Gizałki – za “Promocję działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska” (podkategoria gmina wiejska)

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie –za “Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka” (podkategoria związek gmin)


  Webmaster

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 06-11-2006 r.